< Aktuellt
18.12.2012

Priskorrigeringarna för 2013 får liten inverkan på avfallsavgifterna

Medan underhållskostnaderna för bostadsfastigheter har stigit i allmänhet, har avfallsavgifterna hållits nästan oförändrade. Hushållens största avfallskostnad, avgiften för tömning av blandavfallskärlet, förblir oförändrad. Det blir en liten höjning av ekoavgiften för permanenta bostäder om 0,25 €/månad.

Borgå regionala avfallsnämnd beslöt vid sitt möte 13.12.2012 om nästa års taxa i enlighet med förslaget. Godkännandet av avfallstaxan har överförts till den nya gemensamma nämnden i enlighet med avfallslagen. Varje delägarkommun i IUJ representeras av minst en medlem.

Avfallsavgifterna korrigeras årligen för att motsvara kostnaderna för insamling och hantering av avfallet. Behovet av att höja avgifterna dämpas genom god planering och regelbunden konkurrensutsättning. Tömningsavgifterna för avfallskärl och avgiften för användning av blandavfallspunkterna förblir oförändrade år 2013.

Ekoavgiften för permanenta bostäder stiger med cirka tre euro/år. Ekoavgiften är en årsavgift för bostaden som täcker invånarnas avgiftsfria återvinningstjänster, kostnaderna för insamlingen av farligt avfall, avfallsupplysningen och avfallsnämndens kostnader. Kostnaderna för avfallsnämnden ska enligt avfallslagen täckas med avfallsavgifter. Ekoavgiften för en permanent bostad är 28 euro från och med början av år 2013. Ekoavgiften för fritidsbostäder sjunker med 0,18 € och är i fortsättningen 22 euro/år.

Avgifterna för missbruk av insamlingspunkterna förhöjs för att öka styrningseffekten. Den lägre avgiften för missbruk höjs från 60 euro till 100 euro och debiteras av dem som använder regionala blandavfallspunkter utan att betala årsavgiften som krävs för att få använda dem. Den högre avgiften för missbruk stiger från 120 euro till 150 euro och debiteras av dem som lämnar sådant avfall vid insamlingspunkterna som inte hör dit, som exempelvis hushållsmaskiner, möbler, problemavfall eller annat skrot. Avsikten med höjningarna är att få dem som missbrukar insamlingspunkterna att svara för de kostnader som de orsakar.

I avfallstaxan för år 2013 ingår vid sidan om priskorrigeringarna priserna på alla tjänster som kommunen ansvarar för, eftersom den ansvarsklassificering som avfallslagen kräver förutsätter det. I taxan ingår nu bland annat avgifterna för mottagning av avfall vid småavfallsstationer, avgifterna för avhämtning av avfall samt uthyrning av avfallskärl. I taxan finns också en ny tjänst för storkök och butiker; insamling av förpackat bioavfall fastighetsvis, det vill säga förskämda livsmedel som finns kvar i säljförpackningen av papper, papp eller plast. Insamlingen av förpackat bioavfall inleds i början av år 2013.

Statens avfallsskatt stiger från och med början av år 2013 från 40 euro till 50 euro. Avfallsskatt uppbärs endast för avfall som förs till en avstjälpningsplats, och inverkar därför inte på tömningsavgifterna för avfallskärl. En stor del av IUJ:s kunders blandavfall går sedan år 2008 till energianvändning. Höjningen av avfallsskatten inverkar på avfallscentralens och småavfallsstationernas mottagningsavgifter. Småavfallsstationernas avgifter för hushållen är fortfarande desamma som tidigare.

Den nya taxan träder i kraft 1.1.2013.

Ytterligare uppgifter:

verkställande direktör Juha-Heikki Tanskanen, tfn 0400 814 243
Östra Nylands Avfallsservice Ab

Östra Nylands Avfallsservice är ett bolag som ägs av Askola, Lovisa, Borgnäs, Borgå och Sibbo och sköter ägarkommunernas avfalls- och återvinningstjänster enligt självkostnadsprincipen. Bolaget delar inte ut dividender till sina ägare, utan alla intäkter används till att minska miljökonsekvenserna och förbättra tjänsterna.


Senast ändrat
18.12.2012