< Aktuellt
03.12.2012

Positivt resultat i kundenkäten om dagvården och förundervisningen

Tjänster för småbarnsfostran i Sibbo kommun anordnade en enkät om kundtillfredsställelsen 8-21.10.2012. Skalan för utvärdering var 1-5 och frågorna gällde det allmänna anordnandet av dagvård, barnet samt vård, fostran och undervisning av barnet samt informationen från kommunen och enheten.

Det kom in totalt 336 svar. På basis av dem kan man konstatera ett de mål som är uppställda för dagvården och förundervisningen är uppnådda. Familjerna har varit speciellt nöjda med hur barnet i allmänhet trivs i dagvården samt ombesörjandet av välmåendet och säkerheten. Man vill utveckla verksamheten ytterligare och till utvecklingsmål för den närmaste framtiden har man valt på basis av resultaten bla. klarläggandet av processen för att ansöka om dagvård, utvecklandet av växelverkan mellan föräldrarna och dagvårdspersonalen för att öka på informationsförmedlingen och för att säkerställa föräldrarnas påverkningsmöjligheter och fortsättandet av smågruppsverksamheten.

Resultaten av enkäten finns att se i sin helhet på kommunens webbsidor http://www.sipoo.fi/fi/palvelut/paivahoito Enkäten ordnas följande gång 7.10-20.10.2013.

Mer information: planerare Petra Salomaa, tfn 09 2353 7502, petra.salomaa@sibbo.fi


Senast ändrat
03.12.2012