< Aktuellt
28.05.2012

Beredskap för avfallshanteringens framtid genom god planering

Östra Nylands Avfallsservice ansökningar om miljötillstånd för att öka avfallsupplagets storlek på Domargård i Borgå och på Mömossen i Sibbo har väckt diskussion under de senaste dagarna. Varför ansöker bolaget om ytterligare tillstånd för slutdeponering, då arbetet med att anlägga ett nytt område för en avfallscentral i Sköldvik pågår?

- Avfallscentralen i Sköldvik kan tas i bruk tidigast 2018. På området sprängs mera berg bort än vad som ursprungligen planerades. Men det lönar sig, eftersom det blir lättare att bygga centralen, och stenmaterialet ger inkomster för att täcka de kommande investeringarna, berättar verkställande direktör Juha-Heikki Tanskanen.

Domargårds avfallscentral kommer att användas tills centralen i Sköldvik tas i bruk. På Domargård görs investeringar som krävs enligt lagen och ändringar som krävs i  funktionerna.

- Vi har noggrant undersökt möjligheten att öka upplagsutrymmet för slutdeponering på Domargård utan att öka avstjälpningsplatsens areal. Den bästa lösningen skulle vara att bygga en tät, ny avstjälpningsplats mellan den som stängdes 2007 och den nya som nu används. Avstjälpningsplatsens område blir inte större, men volymen ökar. Vi har lämnat in en tillståndsansökan till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, berättar utvecklingschef Vesa Heikkonen, som ansvarar för byggprojekten. 

Mottagningen av kommunalt avfall på Mömossens avfallsstation upphörde år 2007. Avfallsstationen är planerad att i fortsättningen användas främst som mottagnings- och deponeringsplats för jordmassor. Det är en skriande brist på mottagningsplatser för jordmassor i Nyland. I samband med förnyelsen av tillståndsansökan har man dock velat behålla möjligheten att också slutdeponera vanligt avfall där.

- Det är förnuftigare att ansöka om tillstånd för säkerhets skull än att inte alls planera det här, berättar utvecklingschef Vesa Heikkonen. På Mömossen får man slutdeponera vanligt avfall också enligt det nuvarande tillståndet, men det har inte gjorts, eftersom det inte lönar sig att dela upp funktionerna på två platser. På Mömossen slutdeponeras för närvarande rejekt från industriföretagen i Sköldvik.

Den största utmaningen för avfallshanteringen är att skapa beredskap för deponiförbudet för organiskt avfall. Ett sådant förbud är under beredning och ska enligt planerna träda i kraft i början av år 2016. Förbudet kommer att bli omvälvande för avstjälpningsplatserna, då man inte mera kommer att få deponera brännbart avfall och biologiskt nedbrytbart avfall där. Framtidens avstjälpningsplatser kommer att vara mycket annorlunda än dagens. Exempelvis kommer det troligtvis inte att finnas måsar där, eftersom det i fortsättningen inte finns något ätbart.

- Vi skapar beredskap för deponiförbudet genom att öka sorteringen, återvinningen och energiutvinningen. Vi har på gång ett flerfacksprojekt för att underlätta sorteringen vid egnahemshusen, vi planerar sortering av byggavfall på Domargård och vi har skaffat mera förbränningskapacitet i Vanda, berättar Vesa Heikkonen.  För närvarande har vi hunnit så långt att 28 % av avfallet går till återvinning och 27 % till energiutvinning. Ändå kommer det att behövas mera kapacitet för slutdeponering också i framtiden, kapaciteten får inte plötsligt ta slut.

Avfallshanteringen utvecklas snabbt och det kommer att fattas slutgiltigt beslut om att bygga centralen i Sköldvik och om närmare detaljer först då brytningen på området har hunnit tillräckligt långt. Det som är säkert är att lagstiftningen tvingar oss att öka den anläggningsmässiga behandlingen och att kostnaderna hotar att stiga. För att servicen ska hålla en förmånlig prisnivå och finnas nära befolkningen krävs samarbete mellan små kommunala bolag. Därför utreder Östra Nylands Avfallsservice en samgång med Rosk'n Roll i Västra Nyland. Vid en fusion skulle Östra Nylands Avfallsservice få möjlighet att använda den avfallsförbränningskvot som Rosk’n Roll har skaffat vid Vanda Energis avfallskraftverk.

 

Mera information:

utvecklingschef Vesa Heikkonen, Östra Nylands Avfallsservice Ab, tel. 040 834 5016, vesa.heikkonen@iuj.fi   

www.iuj.fi


Senast ändrat
28.05.2012