< Aktuellt
10.10.2019

Budgetförslag: Sibbo kommuns budget 2020 visar underskott – kräver sträng kostnadsdisciplin

Budgetförslag: Sibbo kommuns budget 2020 visar underskott – kräver sträng kostnadsdisciplin
Kommundirektörens förslag till budget för Sibbo kommun år 2020 har färdigställts. Utifrån budgetförslaget skulle kommunens resultat bli negativt år 2020 och för att budgeten ska kunna uppnås krävs att driftsekonomin anpassas.

Kommunstyrelsen behandlar budgeten 2020 och ekonomiplanen 2020–2022 vid sitt budgetseminarium 14–15.10.2019. Fullmäktige inleder budgetbehandlingen 11.11.2019.

Sibbo kommuns resultat för år 2019 ser ut att bli negativt. Enligt prognosen kommer underskottet för år 2019 att bli cirka 1,8 miljoner euro. Under de senaste åren har man lyckats hålla Sibbos ekonomiska resultat positivt. Utifrån budgetförslaget skulle resultatet för år 2020 bli negativt, dvs. visa ett underskott på cirka 0,6 miljoner euro. Siffrorna inbegriper markförsäljningsintäkterna. För att budgeten ska kunna uppnås nästa år krävs att kommunens driftsekonomi anpassas med cirka 2,3 miljoner euro. Budgetutfallet är också beroende av skatteinkomsternas utveckling.

– Årets dåliga resultatprognos i kombination med att utskottens budgetförslag överskrider verksamhetsbidraget i kommunstyrelsens budgetram med cirka fem miljoner euro har gjort det väldigt svårt att utarbeta budgeten. I budgeten betonas vikten av sträng kostnadsdisciplin. Utskotten måste genast i början av året fatta beslut om hur kommunens servicenivå kan anpassas till det beviljade anslaget, berättar kommundirektör Mikael Grannas.

Grannas framhäver att det allmänna ekonomiska läget är krävande, och enligt prognoserna kommer hela kommunsektorn att göra ett stort underskott år 2019. Samtidigt beräknas kommunsektorns årliga verksamhetsutgifter öka med cirka 3,3 procent under de närmaste åren, vilket även leder till ökade kostnader för serviceproduktionen i Sibbo.

– Den svåra ekonomiska situationen kräver goda arbetsinsatser av var och en i syfte att även i framtiden garantera Sibboborna en god basservice i en livskraftig och ekonomiskt stabil kommun, säger Grannas.

Kommunalskattesatsen bibehålls på 19,25 procent

Enligt förslaget hålls kommunalskattesatsen i Sibbo kvar på 19,25 procent år 2020. Den allmänna fastighetsskatteprocenten, som har varit 1,03 procent, justeras tillbaka till 1,00 procent.

År 2020 väntas skatteintäkterna inbringa kommunen cirka 109 miljoner euro och år 2021 cirka 113,6 miljoner euro. År 2020 beräknas statsandelarna uppgå till 15,5 miljoner euro.

I budgetförslaget beräknas kommunens externa kostnader per invånare vara 6 434 euro. Enligt kommundirektörens förslag uppgår de externa verksamhetskostnaderna (primärkommunen + Sibbo Vatten) till 139,4 miljoner euro år 2020.

Tillväxten utmanar serviceproduktionen och ger skatteinkomster

Enligt Statistikcentralens senaste befolkningsprognos har Sibbo den snabbaste procentuella befolkningsökningen i Fastlandsfinland fram till år 2040.

– Tillväxten utmanar kommunens serviceproduktion men ger samtidigt mycket välkomna skatteinkomster och markförsäljningsinkomster, berättar Grannas.

Men även i Sibbo åldras befolkningen, och utifrån Statistikcentralens befolkningskalkyler beräknas samtidigt antalet barn och unga minska avsevärt från det nuvarande. Förändringen i befolkningens åldersstruktur och dess inverkan på serviceefterfrågan sätter press på kommuns driftsekonomi redan inom den närmaste framtiden.

Investeringar i skolor och bostadsområden

De största investeringarna under ekonomiplaneperioden 2020–2022 är utbyggnaderna av Sipoonlahden koulu och Nickby Hjärta. Därtill investerar kommunen särskilt i infrastrukturen på nya bostadsområden.

Kommunens investeringar har omorganiserats i syfte att minska skuldsättningen som uppstår till följd av investeringarna. Först efter att det finns ett beslut om att inleda persontågtrafik på sträckan mellan Kervo och Nickby börjar vi bygga ut området söder om banan i Tallmo och göra investeringar. De inbesparade resurserna koncentreras till samhällsutvecklingen av Nickby. Trots investeringsarrangemangen kommer kommunens skuldsättning att öka till 140 miljoner euro fram till år 2022.

I budgetförslaget 2020 uppgår bruttoinvesteringarna till 35,2 miljoner euro. Även de investeringar som nu planeras skapar förutsättningar för en årlig tillväxt på cirka 600–800 personer.

Kommundirektörens förslag till budget 2020 och ekonomiplan 2020-2022 (pdf, på finska)

Mer information:
Ekonomidirektör Pekka Kivilevo, tfn 044 264 1750, pekka.kivilevo@sibbo.fi
Kommundirektör Mikael Grannas, tfn 040 752 9803, mikael.grannas@sibbo.fi


Senast ändrat
10.10.2019