< Aktuellt
03.10.2019

Renoveringen av Jokipuiston koulu har börjat planeras

De resterande undersökningarna i Jokipuiston koulu slutfördes under sommaren. Man undersökte skolans skick, byggnadens konstruktioner och inneluften i skolan. Utgående från undersökningarna har man inlett planeringen av skolans renovering och samtidigt görs även noggranna kostnadsberäkningar för renoveringsprojektet. På grund av elevernas och lärarnas symptom och de tekniska undersökningar som gjorts i skolan sker undervisningen för närvarande i tillfälliga lokaler. De tillfälliga lokalerna bl.a. i Festsalen togs i bruk våren 2019 och de kommer att användas åtminstone under läsåret 2019–2020.

Enligt den nuvarande tidtabellen kommer renoveringsplanerna för skolbyggnaden och kostnadsberäkningarna för renoveringen att färdigställas i november. Efter detta presenteras de för beslutsfattarna, som drar upp riktlinjerna för projektets fortsättning. Först därefter inleds renoveringen. Utomhusentreprenaden där sockelns vattenisolering och dräneringsdikena förnyades blev färdig på sommaren.

Under våren och sommaren gjordes undersökningar av byggnadens fasad och betongkonstruktioner, och den gamla och nya delen undersöktes som en helhet. Inom en snar framtid ska också fönstrens och dörrarnas skick i byggnadens gamla del undersökas.

I byggnadens nya del måste ännu tätningsarbeten utföras. Dessutom rekommenderas att enskilda preciserande undersökningar utförs. I musikklassen har man hittat mineralull ovanför undertaket och den måste avlägsnas. Vid uppföljningen på lång sikt upptäcktes avvikelser i ventilationen under vissa perioder fastän ventilationen hela tiden går på samma effekt.

Byggnadens gamla del har tidigare undersökts omfattande och därför gjordes endast preciserande undersökningar sommaren 2019. Av de nya undersökningarna framgick bl.a. att det förekommer otätheter i närheten av fönstren och värmeelementen. Det rekommenderades också att enskilda åtgärder vidtas i ventilationssystemet och att placeringen av ventilationsterminalerna i klassrummen ändras.


Senast ändrat
03.10.2019
Taggar: skolor