< Aktuellt
23.09.2019

Sibbo kommun förnyar sin webbplats

Sibbo kommun har påbörjat arbetet med att förnya webbplatsen Sibbo.fi i sin helhet. Målet är att göra tjänsten mer användarvänlig. Webbplatsen ska betjäna kunderna bättre och ge dem möjligheter till ökad växelverkan. Den ska också vara lättare att använda.

När tjänsten förnyas fäster man särskilt uppmärksamhet vid att göra den lättanvändbar på alla apparater. För att uppnå detta förnyar man även den tekniska publiceringsplattformen. Inom projektets lopp förnyar man också allt innehåll på webbplatsen. Målet är att den nya sibbo.fi kan tas i bruk i slutet av nästa år.

Med förnyelsen blir sibbo.fi tillgänglig för alla kunder. Detta betyder att webbtjänstens tekniska lösningar och innehåll byggs tillgängliga så att alla människor kan använda webbtjänsten så lätt som möjligt. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och tillgänglighetsdirektivet förutsätter att kommunernas webbtjänster är tillgängliga hösten 2020.

Användarna deltar i utvecklingen

En användarundersökning genomfördes på Sibbo kommuns nuvarande webbplats sommaren 2019. Sammanlagt 671 personer svarade på nätenkäten. Av svararna var 74 procent Sibbobor och 26 procent från någon annan ort. Enligt användarresponsen var webbplatsen nyttig. Svararna upplevde att den hjälpte till att spara tid och möda. Svararna var också nöjda med hur webbplatsen fungerar. Man identifierade också utvecklingsbehov i bland annat hur informationen går att hitta samt i webbplatsens layout och navigationsstruktur.

Användarresponsen är mycket värdefull och den tas i beaktande när kommunen planerar koncepten för den nya webbtjänsten. Kundupplevelserna samlas in under hela utvecklingsprocessens gång, och den kommande webbtjänsten testas ännu med hjälp av en användarpanel innan den nya tjänsten lanseras.

Tack till alla som svarade på användarenkäten! Sibboproduktpaket har lottats ut bland alla som svarade på enkäten. Vinnarna har meddelats personligen.


Senast ändrat
23.09.2019