< Kungörelser
30.08.2018

M3 Detaljplan för Massby Danielsbacka bostadsområde anhängig

 

OBS! M3 Detaljplan för Massby Danielsbacka bostadsområde anhängig kungörelsen i tidningsannonsen i Sipoon Sanomat 30.8.2018 fanns ett skrivfel i registeringens e-postadress. Tidsfristen har förlängts. Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 8.10.2018, adress Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Det ca 21,5 ha stora planeringsområdet ligger i södra Sibbo cirka 1,5 km från Sö-derkulla centrum. Detaljplanen gäller delar av fastigheterna 753-419-4-1604 och 753-419-4-1804. Intill planeringsområdet ligger bl.a. Ingmans gamla mejeri och fyra häststall. På området planeras ett småhusdominerat bostadsområde med anknytande grönområden samt trafikförbindelser.

För dem som är intresserade av områdets planläggning ordnas en workshop i Söderkulla bibliotek (adress Amiralsvägen 2) 20.9.2018 kl. 17–19. Under workshopen presenteras utgångspunkterna för planeringen, och området och planeringens mål diskuteras i grupper. Av praktiska skäl ber vi om förhandsanmälan till planläggaren. Välkommen!

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångs-punkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelver-kan, finns framlagt under tiden 30.8 – 1.10.2018 vid kundbetjäningsdisken i Sockengården, 1 vån. (besöksadress: Stora Byvägen 18, Nickby) under kansliets öppettider samt i Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2, Söderkulla). Man kan också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedöm-ning ska lämnas in skriftligt senast 1.10.2018, adress Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter ger detaljplanechef Jarkko Lyytinen (tfn 050 409 3957, fornamn.efernamn@sibbo.fi) samt planläggare Mirva Talusén (tfn 040 1916 023, fornamn.efernamn@sibbo.fi).

 

Utvecklings- och planläggningscentralen
Sibbo 30.8.2018


Senast ändrat
05.09.2018