< Kungörelser
29.03.2018

Helsingfors förvaltningsdomstols beslut 18/0208/2

Daterat 19.3.2018

Beslutsnummer 18/0208/2
Ärende Kommunalbesvär
Beslut, som överklagas Sibbo social- och hälsovårdsutskottet 24.1.2017 §5

Social- och hälsovårdsutskottet hade 19.12.2016 (§89) beslutat fastställa taxor och avgifter inom social- och hälsovården från och med 1.1.2017, så att transportservicens självriskandel för gravt handikappades rekreationsresor som beviljas till resor inom hemkommunen är 3,20 euro/resa och för resor till grannkommunerna 5,50 euro/resa.

Social- och hälsovårdsutskottet har 24.1.2017 förkastat ändringssökandes begäran om omprövning.

Förvaltningsdomstolens beslut Förvaltningsdomstolen upphäver social- och hälsovårdsutskottets beslut 24.1.2017 §5 och beslutet 19.12.2016 § 8, till den del det berör transportservicens självriskandel för gravt handikappades rekreationsresor som beviljas för resor till grannkommunerna.
Till påseende Beslutet finns till påseende tills 28.4.2018 på Sibbo kommuns informationsnät.
Ändringssökande Besvär skall anföras inom 30 dagar från dagen för delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut, sagda dag inte medräknad.

Om besvär anförs med stöd av den besvärsrätt, som tillkommer kommunrnedlem, samkommuns medlemskommuner eller deras kommunmedlemrnar räknas besvärstiden från den dag, då beslutet tillkännagetts genom anslag på komrnunens, samkommunens eller behöriga kommuners anslagstavlor.

 

Sibbo kommun 29.3.2018


Senast ändrat
30.04.2018