< Kungörelser
30.10.2014

Fullmäktiges sammanträde 10.11.2014

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Wessmansalen måndagen den 10 november 2014 kl. 14.

 Vid sammanträdet behandlas:
1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet
2 Val av protokolljusterare
3 Godkännande av föredragningslistan
4 Avtal mellan Sibbo och Kervo om projektet för grundförbättring av landsväg 148
5 Delårsöversikt 31.8.2014
6 Fastställande av inkomstskattesats för år 2015
7 Fastställande av fastighetsskatteprocenter för år 2015
8 Budget 2015 och ekonomiplan 2015 - 2017
9 Kommundirektörens rapport
10 Eventuella övriga ärenden

Protokollet läggs fram på enheten Förvaltningstjänster den 18 november 2014.

Fullmäktiges möten videofilmas och visas i realtid på internet. Det går också att se på inspelningen i efterhand.

Se www.mirule.org/Sibbo eller klicka här.

Christel Liljeström
fullmäktiges ordförande


Senast ändrat
30.10.2014