< Kungörelser
28.04.2014

Fullmäktiges möte 5.5.2014

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Wessman-salen måndagen den 5 maj 2014 kl. 18.00.

Vid sammanträdet behandlas:

1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

2 Val av protokolljusterare

3 Godkännande av föredragningslistan

4 Inlösning av fastigheten Lilläng 75341900040962 i Söderkulla

5 BOX 1 Detaljplan för Box hantverkarcentrum

6 Välfärdsplan för barn och ungdomar i Sibbo kommun 2014 - 2016

7 Motion om användning av kommunens lokaliteter för tredje sektorns behov/Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

8 Motion om att utöka antalet skräpkorgar/Timo och Maarit Rope

9 Kommundirektörens rapport

10 Eventuella övriga ärenden

Protokollet läggs fram på enheten Förvaltningstjänster den 13 maj 2014.

Fullmäktiges möten videofilmas och visas i realtid på Internet. Det går också att se på inspelningen i efterhand. Se www.mirule.org/Sibbo  eller www.sibbo.fi>Beslutsfattande>Fullmäktige.

Christel Liljeström

ordförande

Sibbo 24.4.2014


Senast ändrat
28.04.2014