< Kungörelser
06.02.2014

Understöd för social- och hälsovårdsverksamhet

Av ansökan bör framgå verksamhetens art, kostnader och annat som kan påverka understödets storlek. Speciellt bör framgå i vilken utsträckning verksamheten sker i Sibbo, ifall även andra orter omfattas av den. För ansökan finns ingen färdig blankett.

Om kommunen har beviljat en allmännyttig organisation eller annan samm¬anslutning understöd bör enligt kommunens ekonomistadga den organisation eller sammanslutning som erhållit bidrag vid räkenskapsårets slut inlämna redovisning över understödets användning. De organisationer och sammanslutningar som år 2013 erhållit understöd bör i samband med sin anhållan om understöd inlämna nämnda redovisning.

Vid beviljande av understöd bör kommunens revisor beredas möjlighet att granska den understödstagande sammanslutningens förvaltning och räkenskaper.

Ansökan riktas till social- och hälsovårdsavdelningen.

Förfrågningar: ledningens assistent Marina Forsström, tfn 2353 6514

Ansökningar om understöd för följande verksamhetsform bör inlämnas senast måndag 17.3.2014 kl. 15.30:


Senast ändrat
06.02.2014