< Kungörelser
30.01.2014

Ansökan om reparations- och energiunderstöd år 2014

Tilläggsuppgifter och ansökningsblanketter ger boendeservicesekreterare Maria Granqvist, tfn 09 2353 6804.

Understöd som kommunen beviljar

Åldringar och handikappade
Reparationsunderstöd beviljas på sociala grunder för reparation av bostäder för krigsveteraner, äldre (65 år) och handikappade. Stöd beviljas för byggande av tvätt- och sanitetsutrymmen, förbättring av byggnadens värmeisolering och tätning samt av VVSE-systemen samt åtgärder genom vilka rörelsehinder avlägsnas. Skäliga kostnader för anslutning till vattenförsörjning och avfallshantering samt elektrifiering kan stödas.

Understöd för konditionsundersökning
För att främja planenlig reparationsverksamhet beviljas understöd för konditionsundersökning vid fuktskador och sanitär olägenhet i bostäder. En förutsättning för att söka stödet är att kommunens hälsoskyddsmyndighet har bekräftat skadan.

Energiunderstöd

Behovsprövat energiunderstöd för småhus
Understödet beviljas för investeringar i anordningar och material med vilka man förbättrar energiekonomin och minskar utsläppen vid energianvändningen samt ökar användningen av förnybara energiformer. Understödet beviljas på sociala grunder.

Understöd som beviljas av Utvecklingscentralen för finansiering och boende
Ansökningar som gäller understöd för sanitära olägenheter och installation av hissar och avlägsnande av rörelsehinder tas emot fortgående och beviljas så länge som anslaget för dessa ändamål räcker till.

Ansökningarna returneras senast 27.3.2014 kl. 13.00, till boendeservicesekreteraren i Sibbo kommun (adress Stora Byvägen 18, Nickby, postadress PB 7, 04131 Sibbo).

Tilläggsuppgifter och ansökningsblanketter ger boendeservicesekreterare Maria Granqvist, tfn 09 2353 6804. Ansökningsblanketter för utskrift finns på ARAs hemsidor www.ara.fi

Ekonomitjänster

Sibbo 30.1.2014


Senast ändrat
23.01.2014