G 20 Talman osayleiskaava

Sipoon yleiskaavan 2025 mukaisesti Talman aluetta on tarkoitus kehittää raideliikenteeseen tukeutuvana, toiminnoiltaan monipuolisena, noin 10 000-13 000 asukkaan taajamakeskuksena.

Talman osayleiskaavatyö tarkentaa Sipoon yleiskaavaa 2025 Talman alueen osalta. Osayleiskaava on nimensä mukaisesti yleispiirteinen kaava, jossa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen, muun suunnittelun, maankäytön sekä rakentamisen perustaksi. Talman osayleiskaavassa osoitetaan asemakaavoitettavaksi tarkoitetut alueet, kunkin alueen pääasiallinen käyttötarkoitus sekä liikenneverkon periaatteet. På svenska

Talmaan laadittava osayleiskaava on luonteeltaan yleispiirteinen aluevarausosayleiskaava, jonka ensi sijaisena tavoitteena on ohjata asemakaavoitusta. Osayleiskaava ohjaa kuitenkin myös alueen muuta suunnittelua ja rakentamista. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Talman osayleiskaava - Mistä kyse?
Kysymyksiä ja vastauksia Talman osayleiskaavatyöhön liittyen.

 

Voimaantulo

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt kaikki valitukset. Talman osayleiskaava tulee tällä kuulutuksella kokonaan voimaan.

Kuulutus voimaantulo 8.3.2017, pdf 

Talman osayleiskaavan osittainen voimaantulo

Sipoon kunnanhallitus on 29.3.2016 § 183 päättänyt, että Talman osayleiskaava tulee voimaan siltä osalta, johon kaavaan tehdyt valitukset ei voida katsoa kohdistuvan.

Kuulutus osittaisesta voimaantulosta 7.4.2016 (pdf)

Valitukset

Valtuusto on päätöksellään 15.6.2015 § 35 hyväksynyt ELY-keskuksen oikaisukehotuksen mukaisesti oikaistun Talman osayleiskaavan (kaava G 21). Tästä valtuuston päätöksestä ei ole valitettu, mutta kaavan aikaisemmasta hyväksymispäätöksestä (26.1.2015 § 9) on tehty neljä valitusta Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt kaikki tehdyt valitukset päätöksellään 13.4.2016.

Hyväksyminen

Kunnanvaltuusto hyväksyi Talman osayleiskaavan 26.1.2015 (Kuulutus 29.1.2015). Uudenmaan ELY-keskus antoi 2.3.2015 Talman osayleiskaavasta oikaisukehotuksen liittyen luonnonsuojelualueen (SL) kaavamääräykseen. Sipoon kunnanvaltuusto on päätöksellään 15.6.2015 § 35 hyväksynyt ELY-keskuksen oikaisukehotuksen mukaisesti oikaistun Talman osayleiskaavan. Kaavaa on muutettu siten, että luonnonsuojelualueen (SL) määräyksestä on poistettu rakennusoikeutta mitoittava määräys.

Kaavan aikaisemmasta hyväksymispäätöksestä (26.1.2015 § 9) on tehty neljä valitusta Helsingin hallinto-oikeuteen. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (MRL 196 §) näiden valitusten katsotaan kohdistuvan uuteen hyväksymispäätökseen. Koska kunta päätöksellään muutti aiemmin hyväksyttyä kaavaa, hallinto-oikeuden on varattava valituksen tehneille tilaisuus täydentää tai muuttaa valitustaan. Myös muilla valitukseen oikeutetuilla on oikeus hakea muutosta päätökseen siltä osin kuin kaavaa on muutettu.

Kunnanvaltuuston 15.6.2015 hyväksymä oikaistu osayleiskaava pdf-tiedostoina:

Kuulutus 25.6.2015

Oikaistu osayleiskaavakartta
Määräykset ja merkinnät
Selostus

Selostuksen liitteet:

Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2. Rakennemalleista saadun yleisöpalautteen yhteenveto
Liite 3. Alustavasta kaavaluonnoksesta saadun yleisöpalautteen yhteenveto
Liite 4. Osayleiskaavaluonnoksen vastineraportti
Liite 5. Osayleiskaavaehdotuksen vastineraportti
Liite 6. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio
Liite 7. Korjatun osayleiskaavaehdotuksen vastineraportti
Liite 8. Osayleiskaavan luontokohteiden kohdekuvaukset
Liite 9. Talman osayleiskaavan ekotehokkuusselvitys
Liite 10. Talman osayleiskaavan liikennesuunnitelma, Sito
Liite 11. Sipoon ja Keravan sauma-alueen liikenne-ennuste, Strafica
Liite 12. Talman osayleiskaavan hulevesiselvitys
Liite 13. Talman osayleiskaavan vesihuoltosuunnitelma

Toteutussuunnitelma

Ehdotusvaihe

Korjattu osayleiskaavaehdotus

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.6.2014 asettaa Talman korjatun osayleiskaavaehdotuksen nähtäville, (ote pöytäkirjasta, 11 Mt).

Korjattu osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 4.8.-15.9.2014 Kuntalan 1. kerroksen asiakaspalvelupisteessä viraston aukioloaikana, Iso Kylätie 18, Nikkilä.

Osayleiskaavaehdotukseen ja sitä koskevaan selvitysaineistoon oli mahdollista tutustua myös torstaina 28.8.2014 klo 15-19 VPK-talo Talmukassa järjestettävässä kaavanäyttelyssä.

Talman korjatun osayleiskaavaehdotuksen laadinnan pohjana on ollut osayleiskaavaehdotuksesta annettu palaute. Kaavaehdotuksesta saatu palaute on koottu vastineraporttiin, jossa on annettu vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin eli kerrottu, kuinka saatu palaute on huomioitu korjattua kaavaehdotusta laadittaessa ja jos palautetta ei ole voitu huomioida osayleiskaavaehdotusratkaisussa, niin kerromme miksi ei. Vastineraportti tulee nähtäville ja tutustuttavaksi samanaikaisesti muun osayleiskaavaehdotusaineiston kanssa.

Osayleiskaavaehdotuskartta
Osayleiskaavaehdotuskartta, kiinteistörajat punaisella
Osayleiskaavaehdotusta koskevat merkinnät ja määräykset
Osayleiskaavaehdotuksen selostus, (35 Mt)

Osayleiskaavaehdotuksen vastineraportti

Selostuksen liitteet:

Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2. Rakennemalleista saadun yleisöpalautteen yhteenveto
Liite 3. Alustavasta kaavaluonnoksesta saadun yleisöpalautteen yhteenveto
Liite 4. Osayleiskaavaluonnoksen vastineraportti
Liite 5. Osayleiskaavaehdotuksen vastineraportti
Liite 6. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio
Liite 7. Osayleiskaavan luontokohteiden kohdekuvaukset
Liite 8. Talman osayleiskaavan ekotehokkuusselvitys
Liite 9. Talman osayleiskaavan liikennesuunnitelma, Sito, (13 Mt)
Liite 10. Sipoon ja Keravan sauma-alueen liikenne-ennuste, Strafica
Liite 11. Talman osayleiskaavan hulevesiselvitys, (20 Mt)
Liite 12. Talman osayleiskaavan vesihuoltosuunnitelma

Osayleiskaavaehdotus

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 10.9.2013 asettaa Talman osayleiskaavaehdotuksen nähtäville.

Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 26.9.–25.10.2013.

Talman osayleiskaavaehdotuksen laadinnan pohjana on ollut osayleiskaavaluonnoksesta annettu palaute. Olemme koonneet kaavaluonnoksesta saadun palautteen vastineraporttiin, jossa on annettu vastineet mielipiteisiin ja lausuntoihin eli kerrottu, kuinka saatu palaute on huomioitu kaavaehdotusta laadittaessa ja jos palautetta ei ole voitu huomioida osayleiskaavaehdotusratkaisussa, niin kerromme miksi ei. Vastineraportti tulee nähtäville ja tutustuttavaksi samanaikaisesti muun osayleiskaavaehdotusaineiston kanssa.

Kaavanäyttelyn 1.10.2013 esittelyplanssit (42 Mt)

Osayleiskaavaehdotuskartta
Osayleiskaavaehdotuskartta, kiinteistörajat punaisella
Osayleiskaavaehdotusta koskevat merkinnät ja määräykset
Osayleiskaavaehdotuksen selostus, (28,5 Mt)

Osayleiskaavaluonnoksen vastineraportti

Selostuksen liitteet
Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS
Liitteet 2 ja 3: Talman rakennemalleista ja alustavasta kaavaluonnoksesta saatu yleisöpalaute
Liite 4: Luonnoksen vastineraportti
Liite 5: Luontokohteet
Liite 6: Ekotehokkuusselvitys
Liite 7: Liikennesuunnitema, Sito Oy (13,4 Mt)
Liite 8: Sipoon ja Keravan sauma-alueen liikenne-ennuste, Strafica
Liite 9. Hulevesiselvitys, (20 Mt)
Liite 10. Vesihuollon yleissuunnitelma
Liite 11. Kaavakartta
Liite 12: Kaavamerkinnät ja -määräykset

Valmisteluvaihe

Kaavoitusjaosto päätti asettaa Talman osayleiskaavaluonnoksen (10.10.2012) nähtäville vuorovaikutusprosessin käymiseksi.
Esittelydiat (10.10.2012)

Osayleiskaavaluonnoskartta
Osayleiskaavaluonnosta koskevat merkinnät ja määräykset
Osayleiskaavaluonnoksen selostus, (18 Mt)

Kaavanäyttelyn 6.11.2012 esittelyplanssit 1-4
Kaavanäyttelyn 6.11.2012 esittelyplanssit 5-8

***

Alustavaa osayleiskaavaluonnosta esiteltiin Talman koululla pidetyssä asukastyöpajassa 31.5.2012.

Alustavasta kaavaluonnoksesta saatujen mielipiteiden pohjalta laadittiin varsinainen kaavaluonnos, joka oli tavoitteena asettaa nähtäville mielipiteiden esittämistä varten syksyllä 2012.

Asukasillan 31.5.2012 esittelymateriaali:

Alustava osayleiskaavaluonnos 31052012
Alustavan kaavaluonnoksen merkkien selitteet

Johdanto – Osayleiskaavatyön tarkoitus ja eteneminen

Asukasillan 31.5.2012 esittelymateriaali, esitysdiat 1-22
Asukasillan 31.5.2012 esittelymateriaali, esitysdiat 23-28
Asukasillan 31.5.2012 esittelymateriaali: esitysdiat 29-37

***

Osayleiskaavatyön pohjaksi laadittiin ensivaiheessa alueen maankäyttöä hahmottelevia rakennemalleja.

Kaavoitusjaosto päätti 28.3.2012 asettaa Talman osayleiskaavan valmisteluaineiston (rakennemallit sekä niitä koskeva arviointiraportti, perusselvitykset ja tavoitteet -raportti ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma) nähtäville vuorovaikutusprosessin käymiseksi.

Rakennemallivaihtoehdot RENGAS, ETELÄ ja POHJOINEN
Rakennemallien arviointi -selostus
Perusselvitykset ja tavoitteet -raportti
Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Alustavia rakennemalleja/kehityskuvia esiteltiin torstaina 1.12.2011 klo 17.30-20 Talman koululla (Satotalmantie 11) pidetyssä yleisötilaisuudessa. Tilaisuudessa kerättiin osallisten näkemyksiä eri rakennemalliluonnoksista.

Asukasilta 1.12.2011 esittelymateriaali:

Johdanto
EAsukasilta 1.12.2011 esittelymateriaali: esitysdiat 1-4
EAsukasilta 1.12.2011 esittelymateriaali: esitysdiat 5-8
EAsukasilta 1.12.2011 esittelymateriaali: esitysdiat 9-10
EAsukasilta 1.12.2011 esittelymateriaali: esitysdiat 11-12
Asukasilta 1.12.2011 esittelymateriaali: esitysdiat 13-14


Aloitusvaihe

Osayleiskaavatyö kuulutettiin vireille 17.3.2011
Kuulutus vireille tulosta 17.3.2011

Osayleiskaavatyötä koskien on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). OAS:ssa on määritelty kaavatyön eri vaiheissa noudatettavat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja tavat sekä vaikutusten arvioinnin menetelmät.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Suunnittelualueelle on asetettu kunnanhallituksen 1.3.2011 (§ 77) tekemällä päätöksellä maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukainen rakennuskielto ja 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus 31.12.2015 osayleiskaavan laatimista varten. Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus eivät koske suunnittelualueella sijaitsevia Sipoon yleiskaavan 2025 mukaisia TP-alueita.
Kuulutus rakennuskiellon rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen asettamisesta
Rakennuskielto- ja toimenpiderajoitusalue kartalla

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 15.2.2011 (§ 54) Talman osayleiskaavatyön pohjaksi määritellyt suunnittelutavoitteet. Suunnittelutavoitteet ohjaavat alueen osayleiskaavan valmistelua. Mielipiteensä suunnittelutavoitteista voi esittää kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävillä olon yhteydessä. Jätettyjen mielipiteiden pohjalta tullaan suunnittelutavoitteita tarvittaessa tarkistamaan kaavatyön aikana.
Suunnittelutavoitteet Talman osayleiskaavatyölle
Talman osayleiskaavatyötä koskeva ns. aloitusvaiheen yleisötilaisuus pidettiin 18.11.2010 Talman VPK-talo Talmukassa. Tilaisuudessa osallisille esiteltiin kaavoitustyön lähtökohtia sekä kerättiin osallisten näkemyksiä alueen kehittämisen tavoitteista kaavatyön tavoitteiden asettelun pohjaksi.
Asukasillan esittelyaineisto
Talman osayleiskaavatyön pohjaksi toteutettiin kesällä ja syksyllä 2010 asukas- ja toimijakysely, jonka avulla kerättiin lähtötietojen ohella osallisten näkemyksiä alueen kehittämistavoitteista. Kysely toteutettiin kahdessa erässä 16.6.-31.8.2010 sekä 4.11.-28.11.2010 välisinä aikoina. Kyselyyn pystyi vastaamaan sekä internetissä että paperilomakkeella.
Kesän ja syksyn 2010 asukaskyselyn yhteenveto

Selvityksiä
Talman osayleiskaava, liikenneselvitys - Liikennesuunnitelma, päivitys. Sito Oy, 14.5.2014
Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys - Liikenne-ennuste. Sito Oy.
Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys - Toimivuustarkastelut. Sito Oy.
Ekotehokkuustarkastelu 27.2.2013
Talman osayleiskaava - Liikennesuunnitelma 26.4.2013
Liikennesuunnitelma, liitteet, (10 Mt)
Sipoon ja Keravan sauma-alueen liikenne-ennuste 10.5.2013
Talman osayleiskaavan vesihuollon yleissuunnitelma 22.4.2013
Talma, hulevesiselvitys, raportti
Talma, hulevesiselvitys, liite 1
Talma, hulevesiselvitys, liite 2
Talma, hulevesiselvitys, liite 3
Talma, Kerava-Porvoo rautatien alituspaikkojen rakennettavuusselvitys, selostus
Talma, Kerava-Porvoo rautatien alituspaikkojen rakennettavuusselvitys, piirrustukset
Talma Kalkberget - arkeologinen inventointi 2011
Talman linnusto- ja viitasammakkoselvitys 2011
Talman luontoselvitys 2010 (10,3 Mt)
Talman maisemaselvitys 2010
Talman maisemaselvityksen liitekartat

Talma - Nikkilä raideliikenteen meluselvitys
Talma - Nikkilä raideliikenteen meluselvitys kartat 1-10, (11 Mt)
Talma - Nikkilä raideliikenteen meluselvitys kartat 11-20, (7,7 Mt)

Talma - Nikkilä raideliikenteen tärinäselvitys
Talma - Nikkilä raideliikenteen tärinäselvitys liitteet

Muuta kaava-alueeseen liittyvää
Díplomityö visioi Talman tulevaisuutta noin 7 000 asukkaan taajamana
Oulun yliopistosta valmistunut arkkitehtiylioppilas Leena Holmila teki diplomityönään Sipoon kunnalle vision Talman alueen mahdollisesta tulevasta maankäytöstä. Holmilan työ tehtiin erillisenä projektina Talman meneillään olevaan osayleiskaavoitukseen nähden ja kunta antoi Holmilalle ns. vapaat kädet ideointiin.

Tutustu Holmilan diplomityöhön oheisten linkkien kautta!
Tavataan Talmassa! - hidasta asumista Sipoossa
Tavataan Talmassa! planssit 1-4 (pdf, 14.2 Mt)
Tavataan Talmassa! planssit 5-8 (pdf, 9.5 Mt)
Tavataan Talmassa! esitys (pdf, 10.2 Mt)
Viimeksi muokattu 21.01.2019