Kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain (8§) mukainen kuljetuspalvelu ja siihen liittyvä saattajapalvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia (Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, 5§). Sairauden tai vamman, josta kuljetustarve johtuu, tulee olla pitkäaikainen. Pitkäaikaisuudella tarkoitetaan yli vuoden kestävää vammasta tai sairaudesta johtuvaa toimintakyvyn rajoitetta. Normaalista ikääntymisestä johtuva liikuntakyvyn aleneminen ei voi olla peruste vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämiselle (ks. sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu). Julkisten joukkoliikennevälineiden puuttuminen, linja-autovuorojen vähyys tai etäisyys linja-autopysäkille eivät ole kuljetuspalveluun oikeuttavia tekijöitä.

Kunta on velvollinen järjestämään vaikeavammaiselle henkilölle työ- ja opiskelumatkojen lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa virkistykseen ja asiointiin yksilöllisen tarpeen mukaan. Kuljetuspalvelumatkoja ei saa käyttää terveydenhoito- ja lääkärikäyntimatkoihin tai kuntoutusmatkoihin, joihin voi hakea korvausta Kansaneläkelaitokselta.

Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua haetaan vaikeavammaisen henkilön kuljetuspalveluhakemuslomakkeella. Hakemukseen tulee liittää fysioterapeutin toimintakyvyn arviointi. Hakemukseen tulee myös liittää lääkärintodistus tai vastaava selvitys hakijan vammoista ja sairauksista ja niiden vaikutuksista liikunta- ja toimintakykyyn.

Kuljetuspalveluhakemus
Lomake on mahdollista täyttää, lähettää ja tallentaa sähköisesti.
Lomakkeen lähettäminen sähköisesti edellyttää tunnistautumista.
Tarvittaessa tyhjän lomakkeen voi myös tulostaa ja täyttää sen kynällä.
Lisätietoa täyttöohjeista

 

på Svenska

Viimeksi muokattu 26.02.2019