Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksista tarkemmin

Tietojen tarkastusoikeus ja oikeus tietojen oikaisemiseen (12., 15. ja 16. artikla)
Sinulla on oikeus tietää, käsitelläänkö sinun henkilötietojasi vai ei, ja mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu. Toimitamme pyynnöstäsi tiedot mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tarkastuspyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tarkastuspyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Sinulla on myös oikeus vaatia, että sinua koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi sinulla on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Tarpeettomuutta ja virheellisyyttä arvioidaan ottamalla huomioon rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.

Pyynnön omien tietojesi saamiseksi voit tehdä sähköisesti lomakkeella Rekisteritietojen tarkastuspyyntö.

Jos tietosi ovat mielestäsi väärin, sinulla on oikeus vaatia tietojesi oikaisemista. Vaatimuksen tietojesi oikaisemiseksi voit sähköisesti tehdä lomakkeella Rekisteritietojen korjausvaatimus.

Voit tehdä pyynnön omien tietojesi saamiseksi ja vaatimuksen tietojesi oikaisemiseksi myös henkilökohtaisesti kunnan infossa (osoitteessa Kirjasto, Pohjoinen koulutie 2).

Ellei kunta toimita tietoja tai hyväksy henkilön vaatimusta tiedon oikaisemisesta, kunta on annettava asiasta kirjallinen todistus. Samassa yhteydessä on mainittava ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Saat tiedot viimeistään neljän viikon kuluessa. Tiedot luovutetaan henkilökohtaisesti pyytäjälle, jolloin henkilöllisyys on todennettava (Info, osoitteessa Kirjasto, Pohjoinen koulutie 2).

Oikeus tietojen poistamiseen (17. artikla)
Tämä oikeus ei koske viranomaisen perusrekistereitä, koska käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai kunnalle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

Tietyissä poikkeustapauksissa, esimerkiksi jos tietojen käsittely on perustunut sinun suostumukseen ja peruutat suostumuksesi, sinulla on oikeus saada tietosi poistetuiksi.

Potilaan vaatiessa potilasasiakirjamerkintöjen muuttamista, arvioidaan, onko perusteita niiden korjaamiseen, täydentämiseen tai poistamiseen ja ovatko tiedot hoidon kannalta tarpeellisia. Terveydenhuollon ammattihenkilön perusteltuja hoitoon liittyviä johtopäätöksiä ei muuteta, vaikka potilas itse olisikin niistä eri mieltä. Virheelliseksi ei myöskään katsota merkintää, joka vastaa merkinnän tekohetkellä vallinnutta käsitystä, vaikka myöhemmin esim. aiemmin kirjattu diagnoosi osoittautuisi virheelliseksi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (18. artikla)
Tietyissä tilanteissa henkilöllä voi olla oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietojensa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (20. artikla)
Tätä oikeutta ei ole silloin, kun käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Tietojen siirtoon viranomaistoiminnan rekistereistä ei siis ole oikeutta eli pääsääntöisesti oikeutta ei sovelleta Sipoon kunnan henkilörekistereihin liittyen.

Vastustamisoikeus (21. artikla)
Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä silloinkin, kun käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai kunnalle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä. Tässä tapauksessa tietoja voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa.

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle (77. artikla)
Sinulla on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkasi sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Suomessa tämä valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.Tämän lisäksi sinulla on oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja.

Sinulla on oikeus myös nostaa kanne rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijä-organisaatiota vastaan, jos katsot oikeuksiasi loukatun sen takia, ettei sinun henkilötietojesi käsittelyssä ole noudatettu tietosuoja-asetusta.

Svenska

Viimeksi muokattu 15.04.2020