Lukiokoulutus

Lukiokoulutuksen lähtökohdat 

Lukiokoulutuksen tavoitteita ja järjestämistä säätelevät lukiolaki ja -asetus, valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta sekä Opetushallituksen laatimat kansalliset lukion opetussuunnitelman perusteet vuodelta 2015. Kansallisia perusteita ja niiden tavoitteita tarkennetaan paikallisesti laadituissa lukion opetussuunnitelmissa, jotka Sipoossa laaditaan molemmille kieliryhmille erikseen. Sipoon suomenkieliseen lukion opetussuunnitelmaan voit tutustua täällä.

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Tavoitteena on opiskelijoiden kannustaminen kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun sekä vastuullisuuteen. Lukioaikana opiskelija kartuttaa olennaista ihmistä, kulttuureja, luontoa ja yhteiskuntaa koskevaa tietoa ja osaamista. Lukio-opetus harjaannuttaa opiskelijaa ymmärtämään elämässä ja maailmassa vallitsevia monitahoisia keskinäisriippuvuuksia sekä jäsentämään laaja-alaisia ilmiöitä.

Sipoossa toimivat suomenkielinen Sipoon lukio sekä ruotsinkielinen Sibbo gymnasium. Lukioiden kotisivuihin pääset tutustumaan oikealla olevasta valikosta.

 

Opintojen rakenne

Lukio rakentuu perusopetuksen oppimäärälle. Se antaa yleiset jatko-opintovalmiudet
yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen. Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen. Opiskeluaikaa voi halutessaan lyhentää tai pidentää enintään neljään vuoteen. Tätä pidempi suoritusaika edellyttää hakemusta ja perusteltua syytä. Lukion oppimäärä täyttyy, kun opiskelija on suorittanut oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja lukion 75 kurssin vähimmäiskurssimäärä täyttyy. Lukio-opinnot huipentuvat ylioppilastutkintoon.

Luokattomassa lukiossa opiskelijan opintojen eteneminen ei ole sidottu vuosiluokkiin. Lukuvuosi on jaettu jaksoihin, joissa suoritetaan viisi tai kuusi kurssia. Kurssi kestää keskimäärin 38 oppituntia. Jakso on yleensä 1,5 kuukauden pituinen, ja sen aikana opiskellaan viittä, kuutta oppiainetta kerrallaan. Samoja oppiaineita voidaan opiskella useiden jaksojen ajan.

På svenska

 

Sivun lisääjä: 24.05.2011