Aamu- ja iltapäivätoiminta

Sipoossa on päätetty, että toimintaa järjestetään kieliryhmittäin kaikille halukkaille ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille. Niiden oppilaiden osalta, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös, toimintaa on päätetty tarjota kaikille vuosiluokilla 1–6 oleville oppilaille. Sipoo on sitoutunut järjestämään iltapäivätoimintaa kaikkina koulupäivinä vähintään kolme tuntia päivässä. Aamu- ja iltapäivätoiminta on oppilaille vapaaehtoista.

Lähes kaikissa Sipoon kouluissa aamu- ja iltapäivätoiminta ovat koulun omaa toimintaa.  Sipoon kunta (sivistysosasto) vastaa iltapäivätoimintaa koskevien lakien ja säännösten noudattamisesta. Rehtori vastaa koulussaan järjestettävästä toiminnasta.

Hakumenettely

Varsinainen hakuaika aamu- ja iltapäivätoimintaan seuraavalle lukuvuodelle järjestetään keväällä. Hakemuslomake täytetään Wilmassa. Lomake löytyy Wilman etusivun yläreunassa olevan menu-valikon (kolme viivaa) alta otsikolla ”Lomakkeet”. Huomioi, ettei lomaketta voi täyttää matkapuhelimen Wilma-sovelluksella.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan voi ilmoittautua myös hakuajan ulkopuolella Wilman hakemuslomakkeella.

1–2 vuosiluokan oppilaat, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös, ilmoittautuvat aamu- ja iltapäivätoimintaan Wilman kautta ja 3–6 vuosiluokkalaiset ilmoittautuvat paperisella hakulomakkeella. Myös muualta muuttavien lasten osalta täytetään paperilomake. Paperilomakkeen saa oppilaan koulusta. Koulun rehtori antaa lisätietoa aamu- ja iltapäivätoiminnasta tarvittaessa.

Toiminta-aika

Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää pääsääntöisesti arkipäivisin noin klo 8.00–16.30 välisenä aikana. Toiminta-ajat ovat suuntaa antavia ja ne vaihtelevat jonkin verran toimipisteiden välillä. Tarkemmat tiedot toiminta-ajoista saa suoraan kouluilta. Aamutoimintaa ei järjestetä kaikilla kouluilla. Aamu-ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulujen toimintapäivinä, ei koulun loma-aikoina esim. syysloma, joululoma, talviloma ja kesäloma.

Välipala

Koulu tarjoaa lakisääteiseen iltapäivätoimintaan osallistuville oppilaille välipalan. Välipalan hinta sisältyy toimintamaksuun. Välipalan tarkoituksena on auttaa oppilasta jaksamaan pitkä päivä koulussa. Varsinaista subjektiivista oikeutta välipalaan iltapäivätoimintaan osallistuvilla oppilaalla ei ole, joten toiminnan järjestäjä saa päättää välipalan tarjoamisen ajankohdan. Välipala pyritään järjestämään kouluruokailun ja iltapäivätoiminnan kannalta sopivaan ajankohtaan.

Toimintamaksut

Sipoon kunnan suomenkielinen ja ruotsinkielinen koulutusjaosto päätti 9.2.2016, että 1.8.2016 alkaen asiakasmaksu on enintään 3 tuntia/päivä 80 euroa/kuukausi ja yli 3 tuntia/päivä 120 euroa kuukausi. Osallistumispäivien määrä ei vaikuta maksuun. Kunnan järjestämän aamutoiminnan hinta on  1.8.2017 alkaen 35 euroa/kuukausi. Mahdollisesta aamupalasta veloitetaan erikseen. Maksut koskevat lakisääteiseen toimintaan osallistuvia oppilaita (1. ja 2. vuosiluokkien oppilaat sekä erityisopetukseen otetut oppilaat). Muun iltapäivätoiminnan osalta toiminnan järjestäjä määrittää maksut itse. Lisäksi maksut koskevat myös esikoululapsia, jotka osallistuvat aamu- ja iltapäivätoimintaan täydentävän päivähoidon sijaan.

Maksuperusteet

Toiminnan toteuttamisesta vastaava taho perii kuukausimaksut suoraan huoltajalta. Koulun itsensä järjestämän aamu- ja iltapäivätoiminnan laskutuksen huoltajilta perittävien kuukausimaksujen osalta hoitaa sivistystoimisto, jolle koulu antaa tarvittavat tiedot. Maksut peritään kaikilta toimintakuukausilta seuraavin poikkeuksin:

 

 • Mikäli toimintapäiviä on elokuussa enintään 10, peritään kuukausimaksusta puolet (toimintapäivä tarkoittaa kaikkia niitä päiviä, jolloin toimintaa järjestetään, ei lapsen osallistumispäiviä).
 • Kesäkuulle ajoittuvista toimintapäivistä ei peritä asiakasmaksua.
 • Maksuna peritään puolet kuukausimaksusta, jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa toiminnasta kalenterikuukauden aikana 11 toimintapäivää tai enemmän. Sairaudesta tulee olla lääkärin tai terveydenhoitajan todistus.
 • Kuukausimaksua ei peritä lainkaan, jos lapsen sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden.  Sairaudesta tulee olla lääkärin tai terveydenhoitajan todistus.
 • Maksuna peritään puolet kuukausimaksusta, jos lapsi ei osallistu iltapäivätoimintaan koko kalenterikuukautena muusta syystä kuin sairauden vuoksi. Huoltajan tulee tehdä etukäteisilmoitus poissaolosta ryhmän ohjaajalle.
 • Koulujen syys-, joulu- ja hiihtoloma-ajalta sekä muilta vapaapäiviltä ei tule maksuhyvitystä.
 • Paikan irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti omalle koululle vähintään yhtä kalenterikuukautta ennen muutoksen alkua.

Koronavirusepidemian aikaiset poikkeukset laskutuskäytänteisiin:

 • Toiminnassa noudatetaan puolen kuukauden laskutusjaksoa (1.-15. päivä ja 16.-31. päivä) kuukauden sijasta. Lasku lähetetään kuitenkin vain kerran kuukaudessa.
 • Huoltajaa laskutetaan, mikäli lapsi osallistuu toimintaan yhdenkin päivän laskutusjakson aikana.
 • Muutokset AP-IP-tarpeeseen tulee ilmoittaa koululle kirjallisesti Wilman kautta vähintään 7 vuorokautta ennen seuraavaa laskutusjaksoa.
 • Jos osallistumista ei peruta määräaikaan mennessä, kunta lähettää automaattisesti vähintään puolen kuukauden laskun.
 • Karanteeni- tai sairaustapauksissa noudatamme samoja maksuvapautuskäytänteitä kuten aiemminkin mainituissa sairaustapauksissa, eikä niissä noudateta irtisanomisaikaa.
Toiminnan tarkoitus

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen yleisenä tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle ennen ja jälkeen koulupäivän. Toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä, luoda perustaa hyville vapaa-ajanviettotavoille sekä tukea perheitä ja koulua niiden kasvatustehtävän toteuttamisessa. Lisäksi toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen valvomattomaan ajankäyttöön ja yksinoloon.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan lähtökohtana ovat perusopetuksen yleiset kasvatustavoitteet ja toimintaa järjestetään Sipoon kunnan iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman mukaisesti. Opetushallitus päättää perusopetuslain 48 a §:n 3 momentin mukaisesti aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä antamalla toimintaa varten perusteet. Toiminta tulee järjestää näiden perusteiden sekä perusopetuksen arvojen mukaisesti.

Toiminnan sisällöt

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla on sisällöllisesti oma erityisluonteensa, jolle on ominaista toiminnan monipuolisuus, tarvelähtöisyys ja vapaaehtoisuus. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä ja toteuttaja määrittelevät ja valitsevat toiminnan yksityiskohtaiset sisällöt sekä mahdolliset painotukset. Aamu- ja iltapäivätoiminnan sisällölliset kokonaisuudet on määritetty Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteissa 2011 seuraavanlaisesti: 1. eettinen kasvu ja yhdenvertaisuus, 2. leikki ja vuorovaikutus, 3. liikunta ja ulkoilu, 4. ruokailu ja lepo, 5. kulttuuri ja perinteet, 6. kädentaidot ja askartelu, 7. kuvallinen, musiikillinen, kehollinen ja kielellinen ilmaisu, 8. mediataidot, 9. arkiaskareet, 10. elinympäristö ja kestävä elämäntapa, 11. erilaiset tiedolliset ja taidolliset aihepiirit.

Lisätietoja aamu- ja iltapäivätoiminnasta antavat koulujen rehtorit.

Sipoon kunnan lakisääteiseen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan pääset tutustumaan tarkemmin oheisesta linkistä:

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

På svenska

Viimeksi muokattu 27.08.2020