Esiopetus

På svenska

 

Esiopetuksen lähtökohdat

 

Esiopetus on tärkeä ajanjakso lapsen elämässä. Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta. Leikkiessään ja toimiessaan erilaisissa oppimisympäristöissä lapset laajentavat osaamistaan eri tiedon- ja taidonaloilla. Esiopetuksessa lapsilla on tilaisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen ja sosiaalisten taitojensa vahvistamiseen. Tavoitteena on, että lapset oppivat arvostamaan ihmisten yhdenvertaisuutta ja omaa ainutlaatuisuuttaan.

 

Esiopetukseen ilmoittautuminen

 

Esiopetushakemus

 

Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä.

 

Esiopetusta säätelevät perusopetuslaki sekä kansalliset esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Näissä asetettuja tavoitteita tarkennetaan paikallisista lähtökohdista käsin Sipoon kunnan esiopetuksen opetussuunnitelmassa. Lisäksi esiopetusyksiköt laativat lukuvuosittain työsuunnitelman ohjaamaan tulevaa toimintaa ja kehittämistyötä. Työsuunnitelman pohjalta esiopetusyksiköt laativat kuluneesta lukuvuodesta toimintakertomuksen, jossa arvioidaan suunnitelmassa esitettyjen toiminnan ja kehittämisen painopistealueiden toteutumista.

 

Sipoon kunnan esiopetuksen opetussuunnitelmaan pääset tutustumaan seuraavasta linkistä:

 

Sipoon kunnan esiopetuksen opetussuunnitelma 2016

Esimiehisyys esiopetuksessa

Esiopetuksen esimiehet ja päiväkodinjohtajat vastaavat esiopetusyksiköiden toiminnasta yhteistyössä rehtoreiden kanssa seuraavissa esiopetuspaikoissa:

Maria Blomberg von der Geest - Metsärinteen kielikylpyesiopetus
puh. 040 194 0138
maria.blombergvondergeest@sipoo.fi

Hanna Borgström - Huvikumpu/Jokipuiston esiopetus
puh.040 626 7801
hanna.borgstrom@sipoo.fi

Josefina Forsblom - Söderkulla förskola, Kyrkoby förskola ja Södra Paipis förskola
puh. 040 487 9021
josefina.forsblom@sipoo.fi

Anni Julkunen - Sipoonlahden esikoulu ja Talman esikoulu
puh. 040 193 2857
anni.julkunen@sipoo.fi

Eija Viitolahti-Liimatainen- Leppätien kielikylpyesiopetus ja Lukkarin esiopetus
puh. 040 536 5507
eija.viitolahti-liimatainen@sipoo.fiEsiopetus muuttui velvoittavaksi 1.8.2015.

 

Tämä merkitsee sitä, että lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Vastuu lapsen esiopetukseen osallistumisesta on huoltajalla. Jos lapsi on vamman tai sairauden vuoksi otettu pidennettyyn oppivelvollisuuteen, hänellä on oikeus maksuttomaan esiopetukseen sinä vuonna, jona hän täyttää viisi vuotta. Maksuttomaan esiopetukseen oikeutettuja ovat myös lapset, joiden perusopetuksen aloittamista on siirretty vuotta myöhemmäksi.

 

 

Viimeksi muokattu 01.08.2019