Ojitus

Ojituksen tarkoitus on maan kuivattaminen ja alueen käyttöä haittaavan veden poisjohtaminen. Ojituksella tarkoitetaan uuden ojan tekemistä sekä vanhan ojan tai noron suurentamista tai oikaisemista. Myös noron tai puron perkaaminen voi olla ojitusta, jos sen vaikutuksesta ei pysyvästi muuteta yläpuolisen vesistön keskiveden korkeutta. Ojitusta säädellään vesilain (587/2011) 5 luvussa. Asemakaava-alueella ojituskysymykset ratkaistaan pääsääntöisesti maankäyttö- ja rakennuslain nojalla.

Asianosaisten tulee pyrkiä sopimaan ojitusta koskevat yksityiskohdat ja kiistat keskenään. Jos asianosaiset eivät pysty sovittelemaan riitaansa keskenään, voi haitan kärsijä tai ojituksen aktiivinen osapuoli laittaa asian kirjallisesti vireille kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen rooli ojitusasioissa

Sipoossa ympäristönsuojeluviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristövaliokunta. Valiokunta voi ratkaista oja-erimielisyyden, jos ojitus ei vaadi ojitustoimitusta tai vesilain mukaista lupaa. Valiokunnassa käsiteltävä kiista voi aiheutua ojan tekemisestä toisen maalle tai yksityisen tien poikki, ojan suunnan muuttamisesta, veden johtamisesta toisen maalla olevaan ojaan tai puroon tai muusta vastaavasta syystä. Valiokunta voi ratkaista myös ojan kunnossapitovastuun laiminlyöntiin liittyviä kiistatilanteita. Oja-asian käsittelystä valiokunnassa voidaan periä ympäristönsuojeluviranomaisen taksan maksutaulukon mukainen maksu. Oja-asian päätöksestä on valitusoikeus Vaasan hallinto-oikeuteen.

Ojituskiistan käsittely edellyttää kirjallista vireillepanoa

Hakemus tehdään vapaamuotoisella kirjeellä, jossa tulee olla vähintään seuraavat asiat:

  • Vireillepanijan yhteystiedot
  • Haitan kärsijän yhteystiedot
  • Haitan kärsijän kiinteistön tiedot
  • Epäillyn haitan aiheuttajan kiinteistö ja sen omistajan yhteystiedot
  • Haitan laatu ja laajuus
  • Miten asiaa on yritetty sopia asianosaisten kesken
  • Vireillepanijan allekirjoitus

Hakemus osoitetaan rakennus- ja ympäristövaliokunnalle ja se toimitetaan joko sähköisesti osoitteella ymparisto@sipoo.fi tai postitse osoitteella Sipoon kunta, Rakennus- ja ympäristövaliokunta, PL 7, 04131 Sipoo.

Milloin tarvitaan lupa, ilmoitus tai ojitustoimitus?
  • Mikäli ojitus, ojan käyttäminen tai kunnossapito voi aiheuttaa ympäristönsuojelulain mukaista pilaantumista vesialueella tai lupaa edellyttäviä vaikutuksia vesistöissä, tulee tähän olla vesilain mukainen lupa. Myös ojan kunnossapito voi vaatia luvan, mikäli ojana käytettävä uoma on ehtinyt muuttua luonnontilaisen kaltaiseksi. Lupaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
  • Ojitusta koskeva asia, joka ei edellytä lupaviranomaisen lupaa, on käsiteltävä joissakin tapauksissa ojitustoimituksessa.  Esimerkiksi laaja-alaiset, useita kiinteistöjä koskevat ojitushankkeet on yleensä käsiteltävä ojitustoimituksessa. Toimitusta haetaan Uudenmaan ELY-keskukselta.
  • Mikäli ojitus ei vaadi lupaa tai ojitustoimitusta, muusta kuin vähäisestä ojituksesta on tehtävä ilmoitus Uudenmaan ELY-keskukselle vähintään 60 vuorokautta ennen ojitukseen ryhtymistä. Vähäisenä ojituksena voidaan pitää esimerkiksi pienen peltolohkon salaojitusta, pienehkön metsäkappaleen ojitusta tai rakennuspaikan kuivattamiseksi tarpeellisen ojan tekemistä omalle maalle.

På svenska

Viimeksi muokattu 20.02.2020