Poikkeamisen hakeminen

Jos siirtymäaika-alueella sijaitsevan jätevesijärjestelmän ympäristöön aiheuttama kuormitus on joko huomattavan vähäinen tai jätevesijärjestelmän uusimiseksi edellytetyt toimet ovat kokonaisuutena arvioiden kohtuuttomat kiinteistön haltijalle, voi kunnan ympäristönsuojeluviranomainen hakemuksesta myöntää enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan luvan poiketa jätevesienkäsittelyn perustason puhdistusvaatimuksista (YSL 156 d §). Poikkeaminen on käsittelyjärjestelmäkohtaista.

Edellytyksiä poikkeamisen hakemiselle

Joko ympäristökuormituksen huomattava vähäisyys:

 • Lupaa poiketa on mahdollista hakea, jos jätevesistä ympäristöön kohdistuva kuormitus on vähäistä verrattuna hajajätevesiasetuksen mukaisiin asukaskohtaisiin kuormituslukuihin.
 • Käytännössä kiinteistöllä asuvien lukumäärä ei voi olla enemmän kuin keskimääräinen kolmen henkilön asukasmäärä eli kiinteistöllä tulee asua vakituisesti vain 1-2 henkilöä. Lisäksi kiinteistöllä asutaan vain osan aikaa vuodesta ja silloinkin vähäisessä määrin.
 • Jäteveden laadun osalta tarkastellaan, onko kiinteistöllä käytössä esimerkiksi vesikäymälä tai erotteleva jätevesijärjestelmä.

Tai toimien kohtuuttomuus:

 • Lupaa poiketa on mahdollista hakea, jos tarvittava investointi olisi kiinteistön haltijalle kohtuuton. Poikkeaminen voidaan myöntää vain, jos toteutettavat toimet olisivat sekä kustannuksiltaan korkeita että teknisesti vaativia esim. maasto-olosuhteiden vuoksi.
 • Kohtuuttomuuden arvioinnissa viranomainen ottaa huomioon seuraavaa: 1) kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella; 2) kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät sekä 3) kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.
Hakemuksen jättäminen

Hakemusasiakirjat toimitaan Sipoon kunnan ympäristövalvontaan postitse osoitteella Ympäristövalvonta, PL 7, 04131 Sipoon kunta. Hakemusasiakirjat voi toimittaa omalla vastuulla myös sähköpostitse osoitteella ymparisto(at)sipoo.fi. On syytä huomata, että sähköpostilla lähetetty hakemus ei kulje tietoverkossa suojatussa muodossa, joten salassa pidettävien tietojen tietoturva voi vaarantua.

Hakemuksessa tulee aina olla:

 • poikkeamiskaavake jätevesien käsittelystä ja
 • asemapiirros, josta ilmenevät rakennusten, jäteveden käsittelyjärjestelmien ja purkupaikkojen sijainnit sekä rajat ja talousvesikaivot (liite 1, vapaamuotoinen) sekä
 • jätevesijärjestelmän kuvaus (liite 2).

Lisäksi hakemukseen on aina liitettävä yksi tai useampi perustelu, jolla poikkeamista haetaan:

 • selvitys kiinteistön jäteveden vähäisyydestä (liite 3A)
 • selvitys kiinteistön liittämisestä jätevesiviemäriin (liite 3B)
 • selvitys kiinteistön haltijoiden korkeasta iästä ja muista elämäntilanteeseen liittyvistä erityisistä tekijöistä (liite 3C)
 • selvitys kiinteistön haltijoiden työttömyydestä, sairaudesta tai sosiaalisesta suoritusesteestä (liite 3D).

Poikkeamishakemuksia ratkaistaan viranomaisessa vasta siirtymäajan loputtua, eli 31.10.2019 jälkeen.

Maksu

Hakemuksen käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan maksutaulukon mukainen maksu, joka tällä hetkellä on 342 euroa.

Muuta

Poikkeamishakemusta ei tule sekoittaa ns. automaattiseen ikävapautukseen (YSL 238 §), joka on lainsäädäntöön perustuva välitön vapautus eikä edellytä viranomaiselle tehtävää hakemusta.


Hyödyllisiä linkkejä:Viimeksi muokattu 17.02.2020

 

På svenska

Lisätietoja