Vikailmoitukset virka-aikana (ma-to 7–15.30, pe 7-13.45): puh. 040 191 6090

Vikailmoitukset muina aikoina: puh. 050 554 4538

Päivystysnumeroon voi ottaa yhteyttä esimerkiksi, jos vedenpaine alenee äkillisesti tai jos kylmässä vedessä on väri- tai makuvirheitä, eikä vesi muutu normaaliksi kohtuullisen veden juoksutuksen jälkeen. Sen sijaan yksityisen kiinteistön (esim. taloyhtiön tai omakotikiinteistön) vastuulla olevista seikoista (ks. kysymykset ja vastaukset alla) tulee ilmoittaa kiinteistölle tai hoitaa itse.

Kuluttajatietoa

Näin luet vesilaskua

Sipoon Veden asiakkaat saavat vuosittain neljä vesilaskua.
Tasauslasku lähetetään vesimittarinlukeman ilmoittamisen jälkeen.
Alla olevasta linkistä ohjeita tasauslaskun lukemiseen.

Näin luet vesilaskua.pdf

Vapautuminen osasta jätevesimaksua

Vesihuoltolain (119/01) 18 § 2 momentin perusteella on mahdollista harkita esim. vesivuodosta johtuvaa alennusmenettelyä.

Vapautus voidaan myöntää, jos:

  • kyseessä on vesivuoto, jota ei ole voitu havaita ajoissa ja kyseessä on siten sattuneesta vahingosta
  • vapautusta EI myönnetä esim. kasteluvedestä, uima-altaan täytöstä, auton pesusta ym. syistä
  • vuotovedet eivät ole päätyneet viemäriin ja Sipoon Veden edustaja on käynyt toteamassa asian

Vapautuksen hakeminen:

  • vapautusta voidaan hakea, kun vuotovedenmäärä on yli 20 m3
  • vapautusta haetaan kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella
  • vapautusta tulee hakea viimeistään 2 kk päästä tapahtuneesta, tätä vanhempia hakemuksia ei käsitellä
  • vapautushakemus toimitetaan sähköisesti osoitteeseen vesilaitos@sipoo.fi

Vapautus hukkaan menneestä vedestä myönnetään enintään 50 %:sta jätevesimaksua. Vuotovesi laskutetaan aina täysimääräisesti.

Veden laatu

Kunnalliseen vesihuoltoverkostoon liittymättömät kiinteistöt

Kunnalliseen vesijohtoverkostoon liittymättömän kiinteistön talousveden laadun tarkkailusta tarkempia tietoja Sosiaali- ja terveysosaston ympäristöhuollon sivuilla.

Verkostoon liittymättömien kiinteistöjen jätevesiasioita hoitaa ympäristönsuojeluyksikkö.
Yksityisten kaivojen vesiasioista saa tarkempia tietoja terveydensuojeluviranomaiselta.

Kunnallisten vesijohtoverkoston veden laadun tarkkailua hoitaa Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä.

Kysymyksiä ja vastauksia vedestä

Mikä on kiinteistön vastuulla ja ylläpidettävänä?

Kiinteistön vastuulla ja ylläpidettävänä ovat kiinteistön sisäiset putkistot lukuun ottamatta vesilaitoksen omaisuutta olevaa vesimittaria. Lisäksi kiinteistö vastaa vesihuollon runkolinjoihin kulkevista tonttijohdoista sekä mahdollisesti kiinteistöllä sijaitsevasta kiinteistökohtaisesta jäteveden pumppaamosta.

Tonttivesijohto = Runkolinjan liittämiskohdan ja kiinteistön vesimittarin välinen johto.

Tonttiviemäri = Runkolinjan liittämiskohdan ja rakennuksen välinen jätevesiviemäri.

Miten toimia, kun kiinteistön oma viemäri ei vedä tai putkistossa on tukos?

Kun kiinteistön oma viemäri ei vedä, ota yhteyttä yritykseen, joka tarjoaa loka-autopalveluja. Jos viemäritukos on kiinteistön viemärissä, on vastuu putken avaamisesta ja mahdollisista vahingoista kiinteistöllä.

Jos epäilet, että viemäritukos ei johdu tonttiviemäristä, ota yhteyttä Sipoon Veteen. Jos tukos on ollut Sipoon Veden runkoputkessa ja liitoskohtalausunnossa annettu padotuskorkeus on ylittynyt, on vastuu Sipoon Vedellä. Huomaa, että kellaritiloissa on oltava aina toimivat padotusventtiilit, sillä jäteveden padotuskorkeus on yleisesti noin metrin ylempänä kuin mihin kiinteistön liitos on tehty. Eli jätevesi saa nousta useassa kohteessa lähelle tien pintaa.

Yleisimpiä tukosten aiheuttajia ovat kotitalousrasvat, vaipat ja jätteet, jotka eivät kuulu viemäriin.

Miten toimia, kun kiinteistön oma vesijohto tai jäteveden pumppaamo on jäässä?

Kun kiinteistön oma vesijohto tai jätevedenpumppaamo on jäässä, ota yhteyttä yritykseen, joka tarjoaa sulatuspalveluita.

Vesijohdon äkilliset paineenalenemiset on syytä ilmoittaa vesilaitokselle.

Miten toimia, jos hanasta tuleva kylmä vesi on värjääntynyttä, sameaa tai vesi "pärskyy"?

Juoksuta vettä, jos kylmä vesi on värjääntynyttä, sameaa tai ummehtuneen hajuista. Kuumassa vedessä sameutta ilmenee lähes aina, se on normaalia. Vettä kannattaa juoksuttaa myös, jos vesi "pärskyy" tai vesiputkistot "kolisevat" juoksuttaessa.

Vettä kannattaa juoksuttaa reilusti, eikä juoksuttamista tarvitse arastella suuren vesilaskun pelossa. Esimerkiksi 15 minuutin juoksuttaminen keittiön hanasta maksaa alle euron. Yksi kuutio (1m3), eli 1000 litraa, vettä maksaa kuluttajalle 4,05 euroa. Hinnassa on mukana puhdas- ja jätevesimaksu sekä alv.

Jos vesi ei muutu normaaliksi kohtuullisen vedenjuoksutuksen jälkeen, ota yhteys Sipoon Veteen.

Miksi vesi värjääntyy, on sameaa tai pärskyy?

Veden värjääntymiseen, sameuteen tai hajuun on yleensä syynä joko kiinteistön omista putkista tai kunnan yleisestä vesijohtoverkosta peräisin olevien rauta- ja mangaanikerrostumien irtoaminen, eli sakan irtoaminen. Se johtuu useimmiten siitä, että veden virtaussuunta on tilapäisesti muuttunut verkoston korjaus- tai muutostöiden johdosta tai vesijohtoverkostossa tapahtuneesta paineiskusta.

Esteettiset seikat, kuten veden sameus ja värjääntyminen ruskeaksi eivät periaatteessa ole terveydelle vaarallisia, mutta veden juomista kannattaa silti välttää kunnes haitat poistuvat. Sakat saattavat aiheuttaa vesihanojen ja pesukoneiden sihtien tukkeutumista ja värjätä vaaleata pyykkiä.

Veden pärskyminen ja putkistojen koliseminen juoksuttaessa ovat merkkejä siitä, että putkistoihin on päässyt ilmaa esimerkiksi korjaustöiden yhteydessä. Tämä ei ole vaarallista. Ilma poistuu, kun vettä juoksutetaan riittävästi

På svenska
Viimeksi muokattu 12.06.2020Linkkejä

Pyttyetiketti