Rakennustöiden aloittaminen

Toimenpiteen saa aloittaa vasta, kun rakennuslupa on saanut lainvoiman. Valitusaika on 14 päivää (virkamiespäätös) ja 30 päivää (rakennus- ja ympäristövaliokunnan päätös) päätöksen antamispäivästä (julkipanon jälkeen) lukien. (HUOM! ei kokous tai päätöksentekopäivästä). Ennen rakennustöihin ryhtymistä tulee kyseisen alueen rakennustarkastajalle tehdä ilmoitus työn aloittamisesta.

Aloituskatselmus ja aloituskokous

Kun luvassa ei ole edellytetty aloituskokousta, voidaan vaihtoehtoisesti pitää aloituskatselmus. Tätä menettelyä käytetään esimerkiksi talousrakennuksissa.

Uudisrakennushankkeissa vaaditaan lähes aina aloituskokous. Aloituskokouksessa voidaan täsmentää mitä rakennushankkeeseen ryhtyvältä edellytetään huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi. Huolehtimisvelvollisuudella tarkoitetaan tässä mm. sitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä on vastuussa suunnitelmien ja rakentamisen luvan-, lain ja säädösten mukaisuudesta. Aloituskokouksessa pyritään varmistumaan siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on riittävän pätevä henkilöstö hankkeen toteuttamiseen. Aloituskokouksessa on oltava mukana: hankkeeseen ryhtyvä, vastaava työnjohtaja, pääsuunnittelija, muu rakennusvalvonnan edellyttämä asiantuntija.

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkintä

Asemakaava-alueilla ja niillä kaava-alueen ulkopuolisilla rakennuspaikoilla, joilla rakennuslupapäätöksessä on niin määrätty, hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti mittaukset suorittaa mittaus- ja kiinteistöyksikkö. Merkintä tehdään asiakkaan tilauksesta sen jälkeen, kun rakennuslupa on myönnetty. Hakijalta peritään maksu rakennuksen maastoon merkitsemisestä rakennuslupamaksun yhteydessä (Erillinen maksu peritään vain, mikäli rakennuksen sijainti joudutaan merkitsemään uudelleen).

Lisätietoa mittauksen tilauksesta ja mittauksesta tästä linkistä.

Huom. laajennuksia ei merkitä ollenkaan.

Haja-asutusalueella (asemakaava-alueiden ulkopuolella) vastaava työnjohtaja on vastuussa siitä, että rakennus tulee luvan mukaiseen paikkaan. Vastaava työnjohtaja suorittaa siis sijainnin tarkistamisen. Rakennustarkastaja suorittaa sijaintikatselmuksen rakenne- tai käyttöönottokatselmuksen yhteydessä.

Rakentamisen aloittaminen ennen luvan lainvoimaisuutta (vakuuden asettaminen)

Rakennustyön aloittamiseen ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta voidaan myöntää lupa hakijan asettamaa vakuutta vastaan ja tätä aloituslupaa on haettava pääsääntöisesti jo rakennuslupahakemuksen yhteydessä.

Mitä vakuuden asettaminen tarkoittaa?

Hakijan tulee asettaa hyväksyttävä vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamiseksi, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Vakuuden voi asettaa aikaisintaan luvan myöntämispäivänä. Vakuuden määrä määritellään erikseen kunkin hankkeen yhteydessä. Vakuuden asettamisesta peritään voimassa olevan rakennusvalvontataksan mukainen maksu.

Vakuuden hakijan tulee olla rakennuspaikan haltija eli sama kuin rakennustoimenpidettä koskevassa hakemuksessa. Hakijan tulee rastittaa rakennuslupahakemuksesta kyseinen kohta. Luvan myöntämisen yhteydessä annetaan ohjeet vakuuden maksamisesta. Vakuus maksetaan takaisin hakijalle, kun lupa on saanut lainvoiman.

Lisätietoja vakuuden asettamisesta saat rakennusvalvontasihteeriltä.

Viimeksi muokattu 08.07.2019