Pääsuunnittelija

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että jokaiseen rakennushankkeeseen on määritelty pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan tehtävänä on vastata suunnittelun kokonaisuudesta ja suunnittelukokonaisuuden laadusta. Pääsuunnittelija on rakennuttajan luottohenkilö ja hänet on hyvä palkata mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Pääsuunnittelijan tehtävät ja vastuualueet

Pääsuunnittelijan vastuualueisiin kuuluvat mm:

 • huolehtia rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä laadusta
 • huolehtia, että jokaisella suunnittelijalla on käytettävissä tarvittavat, ristiriidattomat ja ajan tasalla olevat lähtötiedot
 • huolehtia, että laaditussa aikataulussa on varattu suunnittelulle riittävästi aikaa
 • huolehtia, että tarvittavat suunnitelmat tehdään sekä tarkastaa suunnitelmien yhteensopivuus ja ristiriidattomuus
 • osallistua hankkeessa mahdollisesti järjestettävään aloituskokoukseen
Pääsuunnittelijan kelpoisuus

Pääsuunnittelijana toimivalla tulee olla:

 • soveltuva rakennusalan tutkinto
 • kokemusta eri toimialojen suunnitelmien yhteensovittamisesta (maankäyttö- ja rakennuslaki 120 a §, MRA 17 luku)
 • kokemusta ko. hankkeen suunnittelun osa-alueelta, esim. korjausrakentaminen
 • vaatimattoman rakennuksen / rakennelman pääsuunnittelijan kelpoisuudessa ei edellytetä yllä kuvattuja vaatimuksia

Katso pääsuunnittelijan tarkastuslista.

På svenska

Työnjohtajat

Rakennuslupapäätöksessä on mainittu, vaaditaanko kohteeseen nimettyjä työnjohtajia. Riippuen rakennus- tai muutostoimenpiteestä vaaditut työnjohtajat voivat olla:

 • rakennustyön vastaava työnjohtaja
 • kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden työnjohtaja
 • ilmanvaihtolaitteiden työnjohtaja
 • muiden erityisalojen työjohtajat

Rakennustarkastaja hyväksyy työnjohtajan erillisen hakemuksen/ilmoituksen perusteella, joka täytetään Lupapiste-palvelussa rakennushankkeeseen liittyen.

Haettaessa ensimmäistä kertaa Sipoon kunnassa vastaavaksi työnjohtajaksi, tulee työnjohtajahakemuksen liitteenä toimittaa todistus suoritetusta tutkinnosta ja selvitys työkokemuksesta.

Vastaavan työnjohtajan keskeiset tehtävät

Vastaavan työnjohtajan tehtävistä määrätään maankäyttö ja rakennuslaissa ja asetuksessa.

 • vastaavan työnjohtajan tehtävät ja vastuu alkavat välittömästi sen jälkeen, kun hänet on hyväksytty tai ilmoitus työnjohtajana toimimisesta on jätetty
 • vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaisille ja että rakennustyö suoritetaan luvan mukaisesti noudattaen rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä
 • vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia tarvittaviin toimiin ryhtymisestä, mikäli rakennustyön aikana havaitaan puutteita tai virheitä
 • vastaava työnjohtaja huolehtii, että luvassa määrätyt katselmukset pidetään riittävän ajoissa
 • vastaava työnjohtaja huolehtii, että työmaalla on käytettävissä kaikki tarvittavat hyväksytyt ja ajan tasalla olevat erityissuunnitelmat

Samat säännökset koskevat soveltuvin osin myös erityisalojen työnjohtajia.

Viimeksi muokattu 08.07.2019