Katselmukset ja tarkastukset

Lupapäätöksessä mainitaan, mitä katselmuksia vastaavan työnjohtajan on rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä rakennusvalvonnasta. Tarkastuspöytäkirja annetaan lupapäätöksen yhteydessä.

Aloituskokous/aloituskatselmus

Uudisrakennushankkeissa vaaditaan lähes aina aloituskokous. Aloituskokouksessa voidaan täsmentää mitä rakennushankkeeseen ryhtyvältä edellytetään huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi. Huolehtimisvelvollisuudella tarkoitetaan tässä mm. sitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä on vastuussa suunnitelmien ja rakentamisen luvan-, lain ja säädösten mukaisuudesta. Aloituskokouksessa pyritään varmistumaan siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on riittävän pätevä henkilöstö hankkeen toteuttamiseen.

Aloituskokouksessa on oltava mukana: hankkeeseen ryhtyvä, vastaava työnjohtaja, pääsuunnittelija, muu rakennusvalvonnan edellyttämä asiantuntija.

Pienemmissä projekteissa aloituskokoukseen sijaan tehdään aloituskatselmus.

Rakennuksen sijaintikatselmus

Kunnan kiinteistö- ja mittausyksikkö suorittaa rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman tarkistuksen asemakaava-alueilla. Haja-asutusalueilla katselmuksen suorittaa rakennustarkastaja. Tarkistuksella varmistetaan, että rakennettu rakennus on kooltaan luvan mukainen, on rakennettu luvan mukaiselle paikalle ja luvan mukaiseen korkoon. Rakennuksen sijainnin tarkistuksen tulee varata sitten, kun sokkelit on tehty.

Hormikatselmus

Jos rakennusluvassa on edellytetty hormikatselmusta, sen suorittaa rakennustarkastaja.

Hormitarkastus

Vastaava työnjohtaja tarkastaa savuhormin asennukset ja kuittaa tarkastuksen erilliseen savuhormin tarkastusasiakirjaan, joka luovutetaan rakennusvalvontaan käyttöönottokatselmuksen yhteydessä.

Rakennekatselmus

Rakennekatselmuksen voit varata, kun kantavat rakenteet ja vesikattorakenteet on tehty ja rakenteet ovat näkyvissä. Rakennekatselmus tilataan rakennusvalvonnasta (rakennustarkastajat).

Vesi- ja viemärilaitteiden tarkastus

Kaikki vesi- ja viemärilaitteiden tarkastukset suorittaa KVV työnjohtaja ja kuittaa tekemänsä tarkastukset rakennustyön tarkastuspöytäkirjaan, joka luovutetaan rakennusvalvontaan loppukatselmuksen yhteydessä. Rakennusvalvontaan toimitetaan myös käyttövesijärestelmän painekokeen pöytäkirja

Ilmanvaihtolaitteiden tarkastus

Ilmanvaihtolaitteistojen tarkastus suoritetaan, kun ilmanvaihtolaitteisto on asennettu. IV-työnjohtaja tarkastaa asennukset ja kuittaa tarkastuksen tarkastuspöytäkirjaan, joka luovutetaan rakennusvalvontaan loppukatselmuksen yhteydessä. Rakennusvalvontaan toimitetaan myös ilmanvaihtojärjestelmän mittauspöytäkirja. 

Lämmityslaitteiden katselmus

Jos rakennuksessa on keskuslämmitys omalla polttoainesyötöllä, tulee lämmityslaitteet katsastaa. Lämmityslaitteiden katsastuksen suorittavat palotarkastajat. Katsastuksen voi tilata Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta 020 1111 400.

Käyttöönottokatselmus (osittainen loppukatselmus)

Uutta rakennusta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin rakennuksessa on suoritettu käyttöönottokatselmus eli osittainen loppukatselmus. Käyttöönottokatselmus voidaan suorittaa koko rakennusta koskien tai osittain siltä osalta, joka todetaan katselmuksessa turvalliseksi, terveelliseksi ja käyttökelpoiseksi. Käyttöönottokatselmuksessa rakennuksen tulee täyttää terveellisyyden ja turvallisuusvaatimukset niiltä osin kuin ne aiotaan ottaa käyttöön.

Käyttöönottokatselmuksessa tulisi huomioida ainakin seuraavat asiat:
• aika käyttöönottokatselmukselle varataan riittävän ajoissa käyttöönottoa ajatellen
• varmistetaan, että rakennusluvassa mainitut ehdot on huomioitu
• talon numero on kiinnitetty seinään selkeään paikkaan, mistä se on helposti havaittavissa tieltä katsottuna
• kiinteistön jätehuollosta on sovittu
• talotikkaat, lapetikkaat, kattosillat ja lumiesteet on asennettu.
• portaat ja kaiteet on asennettu
• rakennuksen vastuuhenkilöt ovat suorittaneet tarvittavat tarkastukset ja nämä on kuitattu tarkastusasiakirjaan
• rakennuksen sähkötarkastus on suoritettu ja siitä on laadittu pöytäkirja
• mikäli rakennuksen yläkerrassa on huoneita pitää näistä olla hätapoistumismahdollisuus
• palovaroittimet on asennettu ja ne ovat käytössä
• palo-ovet ja -ikkunat on asennettu ja tyyppihyväksyntäkilvet ovat näkyvillä
• rakennuksen energiaselvitys on päivitetty toteutuksen mukaan
• porausraportti mikäli rakennushankkeeseen liittyy maalämpökaivo(ja)
• rakentamisilmoitus on tehty veroviranomaisille (tee ilmoitus pari viikkoa ennen käyttöönottokatselmusta jotta todistus tehdystä ilmoituksesta on esitettävissä katselmuksessa)

Loppukatselmus

Loppukatselmuksen pitämisellä saatetaan rakennushanke loppuun. Loppukatselmuksen jälkeen niin pääsuunnittelijan kuin työnjohtajienkin vastuu päättyy. Loppukatselmuksen suorittamisen edellytyksenä on, että kaikki tarvittavat luvassa määrätyt katselmukset on suoritettu ja rakennustyöt ovat kaikilta osin valmiita. Rakennus ja sen ympäristö eli myös piha-alueet ovat kaikilta osin käyttöönotettavissa. Loppukatselmuksen yhteydessä esitetään rakennusvalvonnalle luvassa mahdollisesti edellytetty rakennuksen käyttö ja huolto-ohje.

På svenska

Viimeksi muokattu 08.07.2019