G 26 Pohjois-Paippisten osayleiskaava

Tavoitteena on ohjata alueen maankäyttöä laatimalla oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Sipoon kunnanhallituksen linjauksen mukaisesti osayleiskaavan laatimisessa tutkitaan ja sovelletaan uutta menetelmää määritellä rakennusoikeuden mitoitus. Osayleiskaavassa rakennusoikeudet osoitetaan kiinteistökohtaisesti pohjautuen kaavatyössä laadittavaan mitoitustaulukkoon/periaatteisiin, joka perustuu työssä määriteltäviin rakennettavuus-vyöhykkeisiin. Maanomistajien tasapuolisen kohtelun oletetaan toteutuvan siten, että jokaisella vyöhykkeellä maanomistajat saavat tasapuolisesti rakennusoikeutta. Vyöhykkeiden määrittämisessä käytetään kriteereinä mm. luonto- ja kulttuuriarvoja sekä koulun, päiväkodin, vesijohdon ja viemäriverkon läheisyyttä, tieverkon kapasiteettia ja joukkoliikenteen saavutettavuutta. Tavoitteena on tiivistää rakentamista kylän keskustassa. Lisäksi osayleiskaavatyössä laaditaan perinteinen kantatilalaskelma vertailun vuoksi ja vaikutustenarvioinnin tueksi. Osayleiskaavatyön tavoitteena on kehittää kyläaluetta osoittamalla uudisrakentaminen maiseman, ympäristön ja olevan infrastruktuurin kannalta soveltuviin paikkoihin sekä tiivistää kylän keskustaa. Osayleiskaava laaditaan mitoittavana. Alueella on voimassa Sipoo 2025 yleiskaava.

På svenska

Lisätietoja antavat
Mitoitusta ja suunnitteluratkaisuja koskevissa asioissa: A-Konsultit, Staffan Lodenius, puh. 050 5965421, staffan.lodenius@a-konsultit.fi


Kaavaprosessia ja aikatauluja koskevissa asioissa: Sipoon kunta, yleiskaavapäällikkö Kaisa Jama, puh. 040 191 4521, kaisa.jama@sipoo.fi

AJANKOHTAISTA: 

Sipoon kunnan maankäyttöjaosto käsitteli Pohjois-Paippisten osayleiskaavaehdotusta kokouksessaan 27.11.2017 ja päätti palauttaa kaavan valmisteluun.

Kaavaan  tehtiin muutoksia maankäyttöjaoston evästysten mukaan ja asiaa käsiteltiin uudelleen jaostossa 19.3.2018, katso esityslistaa tästä. Kokouksessa asia palautettiin uudelleen valmisteluun.

Sipoon kunnan maankäyttöjaosto käsitteli Pohjois-Paippisten osayleiskaavaehdotusta kokouksessaan 24.9.2018 ja päätti palauttaa kaavan valmisteluun.

Sipoon kunnan maankäyttöjaosto käsitteli Pohjois-Paippisten osayleiskaavaehdotusta kokouksessaan 19.11.2018 ja päätti jälleen palauttaa kaavan valmisteluun.

Tavoitteena oli saada kaavaehdotus nähtäville syksyllä 2018.

 

Valmisteluvaihe

Maankäyttöjaosto päätti kokouksessaan joulukuussa 2016 asettaa Pohjois-Paippisten osayleiskaavan kaavaluonnoksen ja muun valmisteluaineiston nähtäville.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 30.1.-28.2.2017

Osayleiskaavaluonnos ja valmisteluaineistot:

Kuulutus 25.1.2017, pdf
Kaavaluonnos, pdf 
Merkinnät ja määräykset, pdf
Kaavaselostus, pdf
Maisemaselvitys, pdf
Kirjoverkkoperhosselvitys, pdf
Liito-oravaselvitys, pdf
Natura-arvio, pdf
Mitoitusjärjestelmä, pdf
Rakennemallit, pdf
Rakennuspaikat kiinteistöittäin, pdf
Rakennuspaikat vertailtuna Sipoo 2025 yleiskaavaan, pdf

Kaavaluonnoksesta saadut lausunnot, pdf

Asukasillan esitys, pdf (26Mt)

Kaavoituksen etenemispolkuun voit tutustua kaavoituksen kulku -sivulla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.2.2016 (OAS).
Kuulutus 18.2. 2016
Rakennuskieltoalue

 

Ensimmäinen asukasilta 29.2.2016

Asukasillan esittelypowerpoint 42 Mt 
Ryhmätöiden yhteenveto

Pohjois-Paippisten osayleiskaavan kyselyn yhteenveto
- Alkuosa yhteenvedosta
- Loppuosa yhteenvedosta

Lähtötietoraportti 12.4.2016 17 Mt Huom! Ei avaudu kaikissa koneissa, siksi raportti on jaettu osiin:
Lähtotietoraportti, alku sivulle 29 (6,7 Mt)
Lähtotietoraportti, keskiosa sivut 30-38 (8,4 Mt)
Lähtotietoraportti, loppu sivut 38-45 (3,6 Mt)

Mitoitusseminaari 13.5.2016 Lilla Villan

Ohjelma, pdf
Matti Laitio: Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella,  Ympäristöministeriö, pdf
Anita Pihala: Maaseutualueiden kaavoituksen periaatteet Nurmijärvellä, pdf
Staffan Lodenius: Mitoitusseminaarin yleisesitys, pdf
Panu Söderström: Paikkatietopohjaisiin edullisuusvyöhykkeisiin perustuva mitoitusjärjestelmä, pdf
Tilaisuuden muistio, pdf

 

 

Aiemmin tehdyt, aluetta koskevat selvitykset

Sipoon tieliikenteen meluselvitys 2006, päivitys 2010

Sipoon kunnan kulttuuriympäristö- ja rakennusperintöselvitys 2006 alku,  
Sipoon kunnan kulttuuriympäristö- ja rakennusperintöselvitys 2006 loppuosa

Sipoon historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi 2007

Sipoon manneralueen esihistoriallisen ajan ja saariston esihistoriallisen sekä historiallisen ajan muinais-jäännösten inventointi 2007

Sipoon lepakkokartoitus 2006

Kaupan palveluverkkoselvitys 2025

Sipoon yleiskaava 2025 – Liikenneverkkoselvitys 2008

Sipoon yleiskaava-alueiden luontoselvitykset 2006

Ekologinen verkosto Itä-Uudenmaan liiton alueella 2002

Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaat luonnon ympäristöt (MALU) 2010

Sipoon viher- ja virkistysaluestrategia 2011

Maisemanhoidon ja suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Sipoonjoen valuma-alueella Sipoossa, Pornaisissa

Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2014- 2023, Sipoon kunta 2014

Sipoon kunnan vesi- ja viemäriverkosto 2015

Sipoon liikenneturvallisuussuunnitelma 2012

Sipoon kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Sipoon kunta, Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymä, Uudenmaan Ympäristökeskus, 2009

HSL:n liikenneselvityksiä:

Saavutettavuustarkastelut ja joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuus, SAVU&MASA

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015

Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategia ja toimenpideohjelma 2011

Helsingin seudun pääpyöräilyverkon ja laatukäytävien määrittely 2011

Sipoon joukkoliikenteen järjestämistapaselvitys, palvelutason määrittäminen ja linjastosuunnitelma 2013

Viimeksi muokattu 05.12.2018