< Ajankohtaista
13.02.2015

Svärdfeltin entisen ampumaradan kunnostussuunnittelu alkaa

Nikkilän kartanon ulkoilualueen pohjoisosassa sijaitsee vanha käytöstä poistettu Svärdfeltin ampumarata-alue, jonka maaperän pilaantuneisuutta on tutkittu vuosina 2012 - 2014. Tutkimusten perusteella osa ampumarata-alueesta tulee puhdistaa ennen kuin se otetaan asuin- tai virkistyskäyttöön. Sipoon kunta käynnistää kevään 2015 aikana alueen kunnostussuunnittelun.
Tutkimukset ja riskinarviointi

Tutkimukset teetettiin FCG Oy:llä. Maaperän pilaantuneisuutta tutkittiin ensimmäisessä vaiheessa ottamalla näytteitä maaperästä ja pintavesistä. Näytteissä todettiin kohonneita ja ohjearvot ylittäviä metallipitoisuuksia, mm. lyijyä, arseenia ja antimonia.

Ympäristötutkimusten perusteella arvioitiin pilaantuneisuuden aiheuttamaa riskiä alueen käyttäjille. Pilaantunut maa-alue jaettiin selvityksessä kahteen osa-alueeseen:

  1. puhdistettava alue, jolla pitoisuudet ylittävät ongelmajätteen raja-arvon,  
  2. virkistysalueeksi jäävä alueen osa, jolla pitoisuudet eivät aiheuta hyväksyttävän tason ylittävää riskiä.

Alueen sijainti kunnan opaskartalla
   

Uudenmaan ELY-keskus arvioi tehtyjä tutkimuksia ja edellytti riskinarvioinnista antamassaan lausunnossa lisäselvityksiä virkistysalueeksi jäävällä alueen osalla. Tämän alueen osalta tutkimusta täydennettiin selvittämällä marjojen ja sienien sisältämiä pitoisuuksia. Täydentävien tutkimusten perusteella todettiin, että virkistysalueeksi jäävällä alueen osalla marjojen ja sienien syöminen ei aiheuta terveysriskiä.

Suositukset

Porvoon terveydensuojelun antaman ohjeistuksen mukaan Svärdfeltin kunnostettavaksi merkityltä alueelta kerättyjä marjoja ja sieniä ei suositella syötäväksi mahdollisen terveyshaitan ennaltaehkäisemiseksi. Jo syötyjen marjojen osalta lyijyn kokonaiskertymä elimistöön on todennäköisesti hyvin pieni.

Toimenpiteet

Kunta merkitsee ampumarata-alueen puhdistettavaksi määrätyn alueen maastoon varoituskyltein keväällä 2015. Ampumarata-alueen kunnostussuunnittelu käynnistetään yhteistyössä kehitys- ja kaavoituskeskuksen, kuntatekniikan ja ympäristönsuojelun kanssa keväällä 2015. Kunnostustapa ja -ajankohta selviävät jatkosuunnittelun myötä.

Lisätietoa

Tutkimusraportteihin voi tutustua Nikkilän kartanon suunnittelusivuilla: www.sipoo.fi/fi/nikkilan_kartano/selvitykset

Tiedustelut

kaavoituspäällikkö Matti Kanerva,
matti.kanerva@sipoo.fi, 09 2353 6720

kaavoituskoordinaattori Pilvi Nummi-Sund,
pilvi.nummi-sund@sipoo.fi, 09 2353 6728

 


Viimeksi muokattu
22.11.2016