suomeksi

Informering

Förfrågan över föräldrars och deras barns intresse att delta i småbarnsfostran som sker i naturen

Jag är socionomstuderande Tuula Haanperä och gör som mitt examensarbete en kartläggning, över föräldrars och deras barns intresse att delta i småbarnsfostran som sker i naturen. Som min samarbetspartner i examensarbetet, fungerar enheten för småbarnspedagogik i Sibbo kommun. Som en del av mitt slutarbete genomförs den bifogade enkäten. Med hjälp av svaren, får vi information om föräldrarnas intressa att delta i en möjligen ny form av småbarnsfostran.

Enkäten är riktad för barnfamiljer i Sibbo, som har barn under skolålder. Deltagandet är frivilligt och fullkomligt konfidentiellt. De givna svaren behandlas anonymt och uppgifterna överlämnas inte åt utomstående. Sibbo kommun har gett sin tillåtelse, till att utföra enkäten. Jag hoppas att mitt examensarbete kan främja utvvecklandet av tjänster för barnfamiljer, så att de bättre motsvarar familjernas behov. Därför är era svar väldigt viktiga för mej.

Det tar ca. 5 min att fylla i enkäten. Du hittar enkäten på följande adress:

på svenska : https://www.survette.com/39433-32197-817

Användarkoden: varhaiskasvatus

Lösenordet: luonto

Jag ber er svara på enkäten så fort som möjligt, dock senast 1.9.2017

Om du har några frågor gällande enkäten eller mitt examensarbete, svarar jag gärna på dem. Som handledare för mitt examensarbete fungerar lektor Titta Riihimäki (tel. 040 509 8948), titta.riihimaki@diak.fi, från Diakonia- ammattikorkeakoulu. Som kontaktperson för enheten för småbarnspedagogiken i Sibbo kommun fungerar pla-nerare Petra Salomaa (09-2353 7502).

Tack för ditt deltagande!

Tuula Haanperä Sosionomiopiskelija, Diak/ kalasataman toimipiste

 

Plan för småbarnspedagogik i Sibbo

Utkastet till planen för Sibbo kommuns småbarnspedagogik är gjord. Du kan bekanta dig med utkastet här.

 

Dagvårdsavgifterna för juni och juli kan gottgöras – bindande anmälan senast 21.4.2017

Dagvårdsavgifterna för juni och juli månad kan gottgöras de familjer som inte alls anlitar dagvårdstjänster i juni och juli. De familjer som vill få gottgörelse ska meddela om gottgörelseledigheten i samband med sommarförfrågan senast 21.4.2017. Anmälan är bindande.

Barnet måste vara frånvarande från dagvården helt och hållet och oavbrutet båda månaderna. För att familjen ska få gottgörelse ska anmälan göras senast 21.4.2017. I övrigt kan gottgörelse inte beviljas. Ansökningar som lämnas in för sent beaktas inte. Daghemmen delar ut sommarförfrågan till familjerna denna vecka.

Bildningsutskottet beslutade om gottgörelsen på sitt möte 20.3.2017. Gottgörelse beviljas inte för augusti månad.

Systemet med gottgörelse testades för första gången i fjol. Då var 146 barn frånvarande från dagvården i juni och juli.

– Det här systemet fungerande bra och därför vill vi nu fortsätta med det, säger Mervi Keski-Oja, chef för småbarnsfostran.

Mer information: Chef för småbarnsfostran Mervi Keski-Oja, tfn 09 2353 7500, mervi.keski-oja@sibbo.fi

 Ändringar i ansökningsförfarandet för stöd för privat dagvård

Grunderna för stöd för privat dagvård ändrades den 1 augusti 2016. I Sibbo har man beslutat att stödet som betalas till familjerna förblir oförändrat tillsvidare, även om Folkpensionsanstaltens andel minskar. På grund av detta har ändringar gjorts i ansökningsförfarandet. Läs mer här.

 

Anmälan till skolan
År 2016 anmäls de barn som är födda år 2010 till grundskolans första klass. De läropliktiga barn som bor i Sibbo 10.1.2017 får ett brev med meddelande om läroplikten till sin hemadress (vecka 6). Brevet innehåller anvisningar om anmälan samt information om närskolan som bestäms enligt hemadressen.

Vårdnadshavaren anmäler sitt barn till skolan elektroniskt på adressen  https://wilma.sipoo.fi/?langid=2
Användarkoder till Wilma finns i brevet.

Anmälningstiden är 6.2–26.2.2017.

Anmälan till grundskolans övriga årskurser samt anmälan av sådana barn till grundskolans första klass som inte fått kallelse per brev sker med en elektronisk blankett som finns på adressen: http://www.sipoo.fi/se/service/utbildningstjanster/wilma_och_blanketter

Anmälan till den finskspråkiga grundläggande utbildningen sker samtidigt.

Tilläggsuppgifter om anmälan: Undervisningschef Hannu Ollikainen, tfn 09 2353 7100, hannu.ollikainen@sibbo.fi

Senast ändrat 15.08.2017