Utredning och fastställande av faderskap

Om föräldrarna inte är gifta när barnet föds, registreras barnets mor som enda förälder och ensam vårdnadshavare. I sådana fall behöver barnets far erkänna faderskapet.

Båda föräldrarna bör personligen närvara och ha med sig giltiga identitetsbevis eller pass vid faderskapsutredningen.

Fr.o.m. början av år 2016 kan faderskapet erkännas på rådgivningen under graviditetstiden.

Efter barnets födsel kan faderskapet utredas endast hos barnatillsyningsmannen. Magistraten meddelar barnatillsyningsmannen om barn som fötts utanför äktenskapet. Barnatillsyningsmannen skickar därefter ett brev till barnets mor med en uppmaning om att reservera tid för faderskapsutredning.

Rådgivningens hälsovårdare eller barnatillsyningsmannen förbereder handlingarna för faderskapsutredningen och tar emot erkännandet av faderskap. Barnets mor bör också godkänna erkännandet. I samband med faderskapsutredningen kan föräldrarna också skriva avtal om gemensam vårdnad om barnet, både på rådgivningen och hos barnatillsyningsmannen.

Handlingarna skickas till magistraten där faderskapet fastställs av häradsskrivaren. Efter att faderskapet har erkänns på rådgivningen, fastställs faderskapet i magistraten ca 6 veckor efter barnets födelse.

När magistraten har fastställt faderskapet, kan barnatillsyningsmannen fastställa avtalet om gemensam vårdnad.

Fastställande av faderskapet har betydande rättsverkningar:

  • fadern blir underhållsskyldig tills barnet blir myndigt, och barnet får arvsrätt till fadern och släktingar på faderns sida
  • barnet har rätt till familjepension om fadern dör innan barnet blir myndigt
  • föräldrarna kan ge barnet faderns släktnamn
  • fadern kan fungera som barnets vårdnadshavare

Fastställande av faderskapet anses också spela en betydande roll med tanke på barnets identitet och uppväxt.

Om föräldrarna vill försäkra sig om mannens faderskap med hjälp av DNA-test, kan testet göras hos barnatillsyningsmannen via tidsbokning.

Suomeksi

Faderskapslag 11/2015, http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2015/20150011

[l:public_create_by]: 20.03.2012