Barnets vårdnad, boende och umgängesrätt

Om barnet har fötts under äktenskapet, är båda föräldrarna automatiskt barnets vårdnadshavare. I annat fall har man kommit överens om vårdnaden i samband med faderskapsutredningen.  

 

Om föräldrarna skiljer sig, bör man i samband med skilsmässan ingå avtal om barnets ärenden.  

I samband med en skilsmässa bör föräldrarna komma överens om

- barnets vårdnad (gemensam/ensam vårdnad)

- barnets boende (hos modern/fadern) 

- umgänge mellan barnet och den förälder som bor annanstans.

Huvudregeln är att föräldrarna har gemensam vårdnad efter skilsmässan. Gemensam vårdnad betyder att föräldrarna samarbetar och beslutar gemensamt om barnets ärenden.  Om förhållandena är mycket inflammerade och ingen möjlighet till gemensam vårdnad finns, bör också ensam vårdnad övervägas.

Efter skilsmässan gäller det gemensamma beslutsfattandet stora saker i barnets liv, bl.a. följande:  skola/dagvård, för- och efternamn, religion, passärenden, hälso- och sjukvård samt modersmål.

Den viktigaste frågan efter en skilsmässa är ändå att bestämma om barnets boende. Barnet kan endast ha sin adress och officiellt bo hos den ena föräldern och föräldrarna bör fundera på vilken lösning som är den bästa ur barnets synvinkel. Barnet har rätt att bevara goda relationer till båda föräldrarna också efter skilsmässan. För att trygga umgänget kan ett separat avtal om umgänge ingås. Det finns inget färdigt botten för avtal om umgängesrätt utan avtalet utarbetas i samarbete med föräldrarna och så exakt som föräldrarna önskar. Umgängesavtal görs i den utsträckning det anses nödvändigt, vanligtvis gällande löpande umgänge (vardagar och veckoslut), semestrar, skollov, helger och högtider samt morsdag och farsdag.  

Lag angående vårdnad om barn och umgångesrätt 361/1983, http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1983/19830361

 

Medling i familjefrågor

Om ett parförhållande slutar i skilsmässa, är det viktigt att komma ihåg att föräldraskapet fortsätter.

Syftet med familjemedling är att hjälpa föräldrarna att lösa meningsskiljaktigheter som rör barnet, förhindra fortgående konflikter och trygga barnets ställning efter skilsmässan.

Ett särskilt mål för medlingen i familjefrågor är att finna lösningar som tryggar barnens intressen. Under medlingen i familjefrågor fäster man uppmärksamheten vid barnen och begrundar skilsmässan ur barnens synvinkel.

Familjemedlarna stöder och hjälper föräldrarna och främjar dialog mellan dem. På detta sätt bevaras barnens förhållande till båda föräldrarna och man får alla familjemedlemmars vardag att fungera trots skilsmässan.

Med familjemedlarnas hjälp kan föräldrarna diskutera det bästa sättet att fortsätta sitt föräldraskap trots att parförhållandet upphört.

Medlingen inleds med ett skilt beredningsmöte, där man i mer detalj går igenom vad medlingen innebär och reder ut vilka frågor föräldrarna vill komma överens om. Efter beredningsmötet följer 1–3 gemensamma medlingsmöten, efter vilka man kan komma överens om ett uppföljningsmöte.

Medlarna i familjeärenden är utbildade medlare som är vana vid att arbeta med familjer. Avtal som rör barnen och som ingåtts under medlingen kan fastställas hos barnatillsyningsmannen.

Under familjemedlingen

- hjälper man föräldrarna att tänkta ut vilka frågor de måste komma överens om då deras vägar skiljs
- föräldrarna får hjälp och stöd med att förhandla sinsemellan i situationer där de egna försöken eventuellt har slutat i gräl
strävar man efter att finna praktiska lösningar som tryggar barnets intressen.

- målsättningen är att komma fram till ett avtal, som sedan kan fastställas hos barnatillsyningsmannen.

Familjemedlaren

- är en utomstående, opartisk person som inte gör eller erbjuder färdiga lösningar
- hjälper med sina frågor föräldrarna att själva hitta lösningar som är lämpliga för familjen
- är en expert som är van vid att arbeta med familjer

Familjemedlingen är en frivillig, konfidentiell och avgiftsfri tjänst.

Ta kontakt med Sibbo kommuns medlingskoordinator, tfn 09 2353 6544 (må–ti kl. 9–10, to-fr kl. 12–13)

Suomeksi

Senast ändrat 24.05.2016