Barnets underhåll

Ett barn har rätt till tillräckligt underhåll från båda föräldrarna tills det blir myndigt. Om föräldrarna inte bor ihop, utarbetar de oftast ett skriftligt avtal om underhåll.

Föräldrarna förhandlar hos barnatillsyningsmannen om det belopp som ska betalas i underhållsbidrag. Justitieministeriet har gett ut en anvisning för beräkning av storleken på underhållsbidrag till barn. Anvisningen är ändå bara en rekommendation och det är meningen att förhandlingarna förs utgående från den. Vid beräkning av underhållsbidrag är utgångspunkten båda föräldrarnas ekonomiska situation och barnets behov av underhåll. För att man ska kunna utvärdera det belopp som ska betalas i underhållsbidrag bör föräldrarna ha med sig verifikat som klargör den ekonomiska situationen:

-          skatteintyg över senaste verkställda beskattning

-          lönebesked

-          verifikat över andra inkomster (t.ex. FPA-förmåner)

-          verifikat över boendekostnader och övriga faktorer som inverkar på betalningsförmågan

-          verifikat över barnets kostnader (dagvårdsavgift, försäkringsavgift, hobbykostnader osv.).

Om föräldrarna inte kommer överens om det belopp som ska betalas i underhållsbidrag, kan man också be om att få tingsrättens beslut om det.

Underhållsskyldigheten fortsätter också efter att barnet blivit myndigt under barnets utbildning (=läroinrättning efter grundskolan) om det anses vara skäligt. Ett avtal om utbildningsbidrag kan uppgöras hos barnatillsyningsmannen.

Det belopp som ska betalas i underhållsbidrag är bundet till levnadskostnadsindex som justeras årligen vid årsskiftet. Man kan hos barnatillsyningsmannen få en s.k. anteckning om indexförhöjning i avtalet om underhåll / tingsrättens beslut om underhållsbidrag. På begäran skickar barnatillsyningsmannen den nya justerade summan till den andra parten för kännedom.

Lag om underhåll för barn 704/1975, http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1975/19750704

Suomeksi

Senast ändrat 24.03.2016