Klientavgifter

Klientavgifter inom social- och hälsovården uppbärs bl.a. för hälsovård, sjukvård, anstaltsvård, serviceboende, hemvård, munhälsovård och dagverksamhet.
Klientavgifterna baserar sig på lagstiftning.

Läs alla Taxor och avgifter inom social- och hälsovården

Besöksavgifter

Avgifter inom öppenvården
Ett läkarbesök på hälsostationen kostar 20,90€/besök för 18 år fyllda. Avgiften uppbärs endast för tre besök per år.
Sjukvårdsbesök hos sjukskötare eller hälsovårdare 11,50€/besök
Vård i serie (sjukskötare, hälsovårdare eller fysioterapi) 11,50€/besök. Avgiften uppbärs för högst 45 behandlingsgånger per år.
Dessutom är vissa läkarintyg avgiftsbelagda.

Avgift för läkartider som inte använts och inte avbokats 51,40€ (gäller ej barn under 15 år)

Avgifter inom munhälsovården
Besök hos tandläkare 13,30€/besök
För ett jourbesök debiteras ytterligare 13,30€
Besök hos tandhygienisten 10,30€/besök
Dessutom debiteras för vid besöket utförda ingrepp och tilläggsundersökningar 8,50- 78€/ingrepp eller tilläggsundersökning

Avgift för tandläkartider som inte använts och inte avbokats 51,40€ (gäller ej barn under 15 år)

Klientavgifter inom anstaltsvård
Kortfristig anstaltsvård 49,50€/dygn
Dag- och nattvård 22,80€/dygn
Avgift för anstaltsvård efter att avgiftstaket uppnåtts 22,80€/dygn

Om du har betalningssvårigheter ber vi dig vänligen kontakta
faktureringssekreterare Ulla Stenfors, 09 2353 6306
kanslisekreterare Susanne Lindström, 09 2353 6357

Hälsocentralsavgift uppbärs inte i följande fall
• av personer under 18 år
• för besök på rådgivningen (barn-, mödra- och familjerådgivning)
• frontveteraner
• efter att avgiftstaket har nåtts

Icke-annullerad tid till mottagningen
Om du inte kan komma till hälsostationen vid avtalad tid, var god och avboka tiden snarast möjligt per telefon. För uteblivet besök som inte har avbokats debiteras en avgift. För 15 år fyllda kunder är avgiften för icke-annullerat besök 51,40 euro.

Avgiften debiteras ej då det finns ett godtagbart skäl till att tiden inte avbokats.

Avgiftstak inom socialvården samt hälso- och sjukvården

För klientavgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården är avgiftstaket per kalenderår 691 euro år 2017.

Avgifterna som uppbärs för tjänster som barn och unga som inte fyllt 18 år använt beaktas i vårdnadshavarens kostnadstak. Då kostnadstaket överskrids är tjänsterna avgiftsfria för alla de personer, vars avgifter tillsammans har ackumulerat kostnadstaket.

I avgiftstaket ingår
avgifter för läkarvård inom hälsovårdscentralens öppenvård,
avgifter för individuell fysioterapi,
avgifter för vård som ges i serie,
poliklinikavgifter på sjukhus,
avgifter för dagkirurgi,
avgifter för kortvarig vård på en anstalt inom hälso- eller socialvården
avgifter för natt- eller dagsjukvård,
avgifter för rehabilitering.

I avgiftstaket medräknas inte avgifter för
tandvård,sjuktransporter, läkarintyg, laboratorie- och avbildningsundersökningar som gjorts på remiss av privatläkare.

I avgiftstaket medräknas inte inkomstrelaterade avgifter eller avgifter som ersatts för patienten till exempel i form av utkomststöd eller på basis av olycksfallsförsäkring.

När avgiftstaket uppnåtts
får klienten i regel alla öppenvårdstjänster avgiftsfritt genom att söka om ett s.k. frikort.
För kortvarig anstaltsvård uppbärs dock en vårddagsavgift på högst 22,80 euro/dygn.

Vad ska jag göra när avgiftstaket uppnåtts?
Den som anlitar hälsovårdens tjänster ska själv följa med när avgiftstaket uppnås.
Betalningskvitton i original ska sparas och vid behov företes då du söker om ett frikort.
Med ett frikort är i regel alla öppenvårdstjänster avgiftsfria fram till kalenderårets slut. Undantaget är kortvarig anstaltsvård, för vilken det uppbärs en avgift på 22,80 euro/dygn.

Läkemedelskostnaderna har sitt eget avgiftstak som är 605,13 euro år 2017. När avgiftstaket har uppnåtts betalar klienten endast en självriskandel som är 2,50 euro per läkemedel. Du får ersättning för de läkemedel som du köpt, efter att du betalat initialsjälvrisken i sin helhet. Initialsjälvrisken är 50 euro per kalenderår, men gäller inte barn och unga. Den tillämpas först från början av det år då man fyller 19 år.

Ersättningen dras av från läkemedelspriset på apoteket när klienten visar upp sitt FPA-kort och FPA:s intyg över rätten till extra ersättning. Ersättning kan också sökas efteråt inom sex månader.

Frikort

Den klient/patient som visar upp ett personligt frikort inom den kommunala hälso- och sjukvården får inte debiteras för läkarbesök på hälsovårdscentral, poliklinikbesök, dagkirurgi, besök som ingår i en behandlingsserie, individuell fysioterapi, dag- och nattvård samt rehabilitering. Undantaget är kortvarig anstaltsvård (sjukhusvård), för vilken det debiteras en rabatterad avgift på 22,80 euro/dygn.

Frikortet ger inte rätt till gratis service om vården ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare, lagen om skada ådragen i militärtjänst, trafikförsäkringslagen eller patientskadelagen eller med stöd av en motsvarande tidigare lag.

Barn under 18 år som finns antecknade på kortet får ett eget parallellkort.

Frikortet beviljas hos den enhet där ditt avgiftstak uppnåtts. Kortet bör alltid uppvisas i samband med besök hos social- och hälsovården.

Tilläggsinformation
kanslisekreterare Nina Enholm
09 2353 6511

Vårdgaranti

Mätaren för icke-brådskande vård är den tredje lediga tiden hos läkarna vid den icke-brådskande mottagningen. Hälsostationernas T3-tal uttrycker ett medianvärde av dessa tider.

Tillgång till vård inom hälsostationens öppenvård år 2017
Juni: 7 vardagar
Februari: 16 vardagar
År 2016
Februari: 40 vardagar
September: 33 vardagar
Juni: 37 vardagar

Tillgång till vård inom munhälsovården år 2016
Februari: 53 vardagar
Juni: 67 vardagar

Suomeksi

Senast ändrat 10.11.2017