Valfrihet inom hälsovården

 
Hälso- och sjukvårdslagen möjliggör valet av hälsostation bland alla hälsostationer i Finland från och med år 2014.

Hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft i början av maj 2011. Den medförde utvidgad frihet att välja vårdenhet och vårdpersonal inom den offentliga hälso- och sjukvården. Du kan välja den hälsostation inom din kommun som passar dig. Om kommunen hör till ett samarbetsområde kan du välja hälsostation inom samarbetsområdet. Du kan välja endast en hälsostation åt gången.

Om du på grund av arbete, studier, fritid, en nära anhörigs eller annan närstående persons boende eller någon annan motsvarande orsak är bosatt eller regelbundet eller under en längre tid vistas utanför din hemkommun, får du för vård enligt din vårdplan också utnyttja primärvårdstjänster i någon annan kommun utan att den vårdansvariga hälsovårdscentralen ändras. Den hälsostation du har valt ansvarar för helhetsvården av sjukdomen och där gör man även upp din vårdplan.

Från och med 2014 har du möjlighet att välja hälsostation bland alla hälsostationer i Finland.

Det utvidgade valet av vårdenhet för icke-brådskande vård träder i kraft 1.1.2014, då valfriheten börjar gälla för hälsovårdscentraler och enheter inom specialsjukvård i hela landet.

Om du vill byta från din nuvarande hälsostation till en annan ska du lämna in en anmälan både till den nya och den gamla hälsostationen tre veckor före ditt första besök. Du kan byta hälsostation högst en gång per år.

Valet omfattar hälsostationens tjänster i sin helhet, inklusive bl.a. hälsorådgivning och hälsoundersökningar, sjukvård, mun- och tandvård, medicinsk rehabilitering och rådgivningsbyråtjänster. Valet gäller inte skolhälsovård, studerandehälsovård eller långvarig sluten vård.

Du kan välja behandlande sjukhus

Du har också möjlighet till friare val av enhet inom specialsjukvården för den vård du behöver. Specialsjukvård betyder undersökning eller vård som utförs på sjukhus av en specialist. Valet av enhet inom specialsjukvården kan göras inom specialupptagningsområdet som består av sjukvårdsdistrikt och från och med 2014 på riksnivå.

Du behöver en remiss av läkare eller tandläkare för att få specialsjukvård. Vårdenheten väljs i samförstånd med den remitterande läkaren eller tandläkaren.

I brådskande fall kan du fortfarande utnyttja hälsovårdstjänsterna på vilken ort som helst.

Val av behandlande läkare

Vid din hälsostation, hälsovårdscentral eller sjukhus har du möjlighet att välja behandlande läkare när valet kan ordnas inom ramen för verksamheten vid enheten.

Hälsovårdscentralen ska sträva efter att hänvisa dig till fortsatt vård hos den läkare som tidigare har behandlat dig.

 

Anvisningar för byte av hälsocentral

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har du från och med år 2014 möjlighet att välja din egen hälsostation bland alla hälsostationer i Finland oberoende av kommungränserna.

För att byta hälsostation till en annan kommun ska du göra en skriftlig anmälan såväl till din nya som till din gamla hälsostation senast tre veckor innan du kan boka tid till den nya stationen.

Anmälningsblanketten hittar du här. Blanketten kan också avhämtas från Sibbo kommuns Info (adress: Stora Byvägen 18) och från hälsostationerna (adresser: Jussasvägen 14 och Hälsovägen 1).

En skriftlig anmälan bör göras för varje familjemedlem; familjemedlemmarnas hälsostation byts alltså inte automatiskt. Ändringen träder i kraft senast tre (3) veckor efter anmälan. Efter det är det möjligt att kontakta den nya hälsostationen.

Du kan byta hälsostation högst en gång om året.

Ofta ställda frågor

Mera information:
Ledningens assistent 
Tuula Vænerberg tfn 050 4433637
Marina Forsström tfn 050 3603840

Suomeksi

Senast ändrat 18.01.2018