Framsida :: Service :: Bygga och bo :: Planläggning

Planläggning

Genom att fastställa användningssyftet för olika markområden i generalplaner och detaljplaner skapar man förutsättningar för att utveckla kommunen och bygga upp en bra livsmiljö. Att medverka i planeringen av markanvändningen i hela huvudstadsregionen och landskapet är också en väsentlig del av vårt planläggningsarbete.

Markanvändnings- och bygglagen styr planläggningen.  Enligt Markanvändnings- och bygglagen är markanvändningens och byggandets allmänna mål att skapa förutsättningar för en god livsmiljö samt ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt främja en hållbar utveckling. Målet är också att säkerställa vars och ens möjlighet att delta i beredningen av ärenden, planeringens kvalitet och växelverkan, mångsidig sakkunskap samt öppen information i ärenden som bereds.

Kommunerna svarar för general- och detaljplaneringen. Utvecklings- och planläggningssektionen bereder planerna i Sibbo.
 

Aktuellt

07.05.2015

Detaljplaneutkastet för Sibbovikens strand (i Kallbäck) läggs fram

Tisdag 26.5.2015 kl. 16–19 presenteras detaljplaneutkastet vid en planutställning vid Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2), där man kan bekanta sig med detaljplaneutkastet. I samband med utställningen kan man ge respons antingen muntligt eller skriftligt med tanke på planens vidareutveckling. Man kan besöka utställningen när som helst mellan kl. 16 och 19. Välkommen!

Nyhet Kungörelser

07.05.2015

NG 10 Detaljplaneändring för Herrgårdbrinkens EN-tomt, Nickby

Förslag till detaljplaneändring är framlagt 11.5-9.6.2015

Nyhet Kungörelser

13.02.2015

Planeringen av iståndsättningen av f.d. Svärdfelts skjutbana inleds

I norra delen av Nickby gårds friluftsområde ligger det gamla nedlagda Svärdfelts skjutbaneområde. Markens föroreningsgrad undersöktes åren 2012–2014. Utgående från undersökningarna ska en del av skjutbane-området saneras innan det tas i bruk för boende och rekreation. Våren 2015 inleder Sibbo kommun planeringen av iståndsättningen av området.

Nyhet Aktuellt

04.12.2014

Planläggningsprogrammet 2015-2018 godkänt

Kommunstyrelsen godkände vid sitt möte 25.11.2014 planläggningsprogrammet för åren 2015-2018.

Nyhet Aktuellt

25.06.2014

Planläggningsöversikt 2014

Planläggningsöversikten för år 2014 finns nu tillgänglig på planläggningens webbsida. Den tryckta versionen av Planläggningsöversikt 2014 delas ut till hemhushållen i Sibbo i augusti.

Nyhet Aktuellt

Senast ändrat 22.04.2015 Virva Korkeamäki

 

 

Anhängiga planprojekt

Tilläggsuppgifter om anhängiga detaljplan- och generalplanprojekt ges direkt av planläggarna. Suomeksi

Giltiga planer

Planer som vunnit laga kraft finns i Arkiv för detaljplaner. Utdrag ur gällande detaljplan kan beställas med beställningsblanketten.

Förfrågningar om plansituationen och beställning av planutdrag:
Barbro Lindström, tfn 2353 6726, barbro.lindstrom(at)sibbo.fi

Styrande av byggandet

Frågor om byggande på planområdet besvaras av Byggnadstillsyningen.

I Sibbo förutsätter byggande utanför detaljplaneområde alltid undantagslov och/eller avgörande av planeringsbehov.

Sibbesborg

Sibbo Ådal

Nikkilän kartanon suunnittelusivut

powered by eMedia