< Kungörelser
05.10.2017

Miljötillståndansökan för slutlig placering av överskottsjord

Följande miljötillståndsansökan är anhängig i Sibbo kommuns byggnads- och miljöutskott:

Marko Ollila ansöker i enlighet med 27 § i miljöskyddslagen (527/2014) om tillstånd för slutlig placering av överskottsjord i Spjutsund på fastigheten 753-430-3-42, Spjutsundsvägen 541.

Mängden överskottsjord man ämnar ta emot är totalt cirka 200 000 ton och den årliga mängden jord ska inte överskrida 50 000 ton. Överskottsjorden tas emot från olika byggen och jorden sprids ut på ett 62 000 m² stort område. Jordmaterialet består i huvudsak av ytjord från byggarbetsplatser, det vill säga lera, sand och morän.

Denna kungörelse hålls framlagd 6.10.–6.11.2017 på anslagstavlan i Sibbo kommun. Kungörelsen och de offentliga handlingarna kan läsas på adressen www.julkipano.fi.

Ansökningshandlingarna kan också läsas i Sibbo kommuns Info i Sockengården (Stora Byvägen 18, Nickby) under ämbetsverkets öppethållningstid, mån.-tis kl. 8.00–17.00, ons.-tors. kl. 8.00–15.30 och fre. kl. 8.00–14.00.

De, vars fördel eller rätt saken berör (sakägare), har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Även andra än ovan nämnda parter har rätt att yttra sig om ansökan.

Skriftliga anmärkningar och yttranden ska sändas i första hand via www.julkipano.fi eller till Sibbo kommun, Byggnads- och miljöutskottet/SR, PB 7, 04131 Sibbo eller miljovard@sibbo.fi senast 6.11.2017.

Tilläggsuppgifter ges av miljövårdsinspektör Saija Ruponen tfn (09) 2353 6852.

 

Sibbo 5.10.2017

Byggnads- och miljöutskottet


Senast ändrat
29.09.2017