Nyckeltal

Kommunens storlek

Landareal 340 km² Suomeksi

Sjövattenområde 3 km²
Havsvattenområde 356 km²

Folktäthet 60 personer/km²

 

Befolkning

Statistikbroschyren Sibbo i Siffror 2017: Broschyren

Folkmängden i Sibbo uppgick till 20 310 personer i slutet av år 2017.

Folkmängden inom delområdena 31.12.2017: Tabell
Folkmängden inom delområdena 31.12.2016: Tabell
Folkmängden inom delområdena 31.12.2015: Tabell
Folkmängden inom delområdena 31.12.2014: Tabell

Statistikkarta

År 2017 växte befolkningen i Sibbo från 19 922 till 20 310 personer (+ 1,9 %). Antalet finskspråkiga var 12 744 (63 %), svenskspråkiga 6 615 (32 %) och övriga 951 (5 %). Det fanns 10 167 män och pojkar och 10 143 kvinnor och flickor.

År 2017 föddes 169 personer och dog 124 personer i Sibbo.

År 2017 flyttade till kommunen 1 595 personer och bort flyttade 1 255 personer.

Källor: Statistikcentralen, www.tilastokeskus.fi och Befolkningsregistercentralen, www.vaestorekisterikeskus.fi.

Arbetskraft och arbetsplatser

I Sibbo fanns 5 697 arbetsplatser 31.12.2016. Till arbetskraften hörde 10 200 personer (9 457 yrkesverksamma och 743 arbetslösa). Självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser uppgick till 60 %. Källa: Statistikcentralen, www.tilastokeskus.fi.

Antalet arbetslösa i Sibbo uppgick till 534 personer, arbetslöshetsgraden till 5,2 % i oktober 2018. Källa: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Sysselsättningsöversikter.

Kommunens ekonomi

Årligen uppgörs en budget för följande verksamhetsår och en ekonomiplan som omfattar budgetåret samt de därpåföljande två åren. Budgeten år 2018 och ekonomiplanen åren 2018-2020 godkändes av fullmäktige i december 2017, kommunens bindande mål i mars 2018.

Budgeten år 2018
Budgeten år 2017Bokslutet år 2017
Budgeten år 2016Bokslutet år 2016

Inkomstskatteprocenten år 2018 är 19,25 %.

Fastighetskatteprocenter år 2018:

- allmän skatteprocent 1,00 %
- stadigvarande bostad 0,50 %
- annan bostadsbyggnad 1,10 %
- obebyggd byggplats 5,00 %

Skuldbördan enligt budgeten år 2018: 2 981 euro/invånare (lån 63,2 milj. euro)Tilläggsinformation

Specialplanerare
Rita Lönnroth
+358509113058
Senast ändrat 13.12.2018