Ekonomi och taxor

Suomeksi

Skatteprocenter

Sibbo kommuns inkomstskattesats för år 2018 är 19,25 %.

Fastighetsskatteprocenterna för år 2018:
- allmän fastighetsskatteprocent 1,00 %
- fastighetsskatteprocent för byggnad som huvudsakligen används för stadigvarande boende 0,50 %
- fastighetsskatteprocent för andra bostadsbyggnader 1,10 %
- procentsats för obebyggd byggplats 5,00 %.

Budget och bokslut

Årligen uppgörs en budget för följande verksamhetsår och en ekonomiplan som
omfattar budgetåret samt de därpåföljande två åren. Budgeten år 2018 och
ekonomiplanen åren 2018-2020 godkändes av fullmäktige i december 2017, kommunens bindande mål i mars 2018.

Budget 2018
Budget 2017Bokslut 2017
Budget 2016 -  Bokslut 2016
Budget 2015 -  Bokslut 2015

Revisionnämndens utvärderingsberättelse och revisionsberättelse

Revisionnämndens utvärderingsberättelse 2016

Revisionsberättelse 2016

Taxor och avgifter

- avgifter för handlingar och åtgärder, avgiftstaxa

- dagvårdsavgifter

- taxor för kartmaterial

- marktäktstaxa

- byggnadstillsynstaxor

- taxor och avgifter inom social- och hälsovården

- bildningsavdelningens taxor och avgifter, förteckning

- vatten- och avloppstaxor

- mätningstaxor

- miljövårdsmyndighetens taxa

Senast ändrat 24.08.2018