Följande motioner är under beredning eller slutbehandlade av fullmäktige

30.1.2017 Motion om att utveckla en sibbomodell så att unga får grepp om livet / Timo Rope m.fl

Arbetsgruppen Nuorisokumppanuus.

30.1.2017 Motion om förnyande av konstgräset på Söderkulla idrottsplan / Kaj Lindqvist m.fl

Fritidssektionen och bildningsutskottet.

24.4.2017 Motion om att bygga en gång- och cykelväg mellan Salpar by och landsväg 170/Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp

Tekniskautskottet.

24.4.2017 Motion om nya lösningar på inneluftsproblem/Heikki Vestman m.fl.

Tekniskautskottet.

24.4.2017 Motion om att bygga en ny skola i Tallmo/Heikki Vestman m.fl.

Bildningsutskottet.

24.4.2017 Motion om att delta i naturskyddskampanjen "Min gåva till hundraåringen"/Marketta Mattila m.fl.

Markanvändningssektionen.
§109 KFGE 13.11.2017

24.4.2017 Motion om att starta en mopedverkstad/Heikki Vestman m.fl.
§134. KFGE 11.12.2017

24.4.2017 Motion om att utveckla kvarteret vid Sockengården/Juhani Rantala m.fl.

Markanvändningssektionen.

24.4.2017 Motion om att bygga ett friluftsbad i Nickby/Juhani Rantala m.fl.

Bildningsutskottet och tekniskautskottet.

24.4.2017 Motion om att garantera ungas reproduktiva hälsa/Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp

Social-och hälsovårdsutskottet

24.4.2017 Motion om att uppgöra Sibbo sockens historia del III/Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp

Bildningsutskottet

22.5.2017 Motion gällande revidering av generalplanen för Sibbo 2025 Kaj Lindqvist m.fl.
§108 KFGE 13.11.2017

22.5.2017  Motion om att avlägsna farthindren på Nickbyvägen / Timo Rope m.fl.
Tekniskautskottet

22.5.2017 Motion om övergång till biobränslen / Sami Virpiö m.fl.
Tekniskautskottet

22.5.2017 Motion om att utveckla kommunägda byggnader för företags- och affärsverksamhet/ Juhani Rantala
Näringssektionen

22.5.2017  Motion om att grunda ett bolag och bygga en fotbollshall i Söderkulla / Juhani Rantala
Fritidssektionen och bildningsutskottet

22.5.2017 Motion om att skapa en virtuell hembygdsmiljö /Rauno Haapaniemi m.fl.
Fritidssektionen och bildningsutskottet

4.9.2017 Motion om att öka boendetryggheten på Storbondsvägen / Tiina Sinkkonen m.fl.
Tekniska utskottet

4.9.2017 Motion om att använda lycklightesindex som central mätare i Sibbo kommun / Timo rope m.fl.
Ekonomi- och förvaltningscentralen

4.9.2017 Motion om att befria Sibbo krigsveteraner från vårdavgifter vid Sibbo hälsostations bäddavdelning / Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp
Social- och hälsovårdsutskottet

4.9.2017 Fullmäktigemotion on vaccinationstäckning och statistikföring över barns vaccinationer i Sibbo / Marja Manninen- Ollberg m.fl.
Social- och hälsovårdsutskottet

13.11.2017 Motion om att anskaffa övningslokaler för musik / Henrik Möller m.fl.
Fritidssektionen och bildningsutskottet

13.11.2017 Motion om att i servicenätsutredningen beakta ett ungdoms- och kulturhus i Söderkulla / Henrik Möller m.fl.
Bildningsutskottet

13.11.2017 Motion om att utöka elevplatserna vid Borgånejdens musikinstitut / Henrik Möller m.fl.
Fritidssektionen och bildningsutskottet

13.11.2017 Motion om att bereda en kulturstrategi / Tiina Sinkkonen m.fl.
Fritidssektionen och bildningsutskottet

13.11.2017 Motion om att trygga hinderfria gångrutter för äldre och handikappade / Marja Manninen- Ollberg m.fl.
Tekniskautskottet

11.12.2017 Motion om att bygga en cykelväg eller en friluftsled mellan Söderkulla och Nickby / Tom Sundbäck m.fl.

11.12.2017 Motion om bättre inneluft i skolor och fastigheter i Sibbo med grönväggar och biocidfri städning / Kicka Lindroos m.fl.

11.12.2017 Motion att främja förebyggandet av och ingripandet efter sexuella antastanden och sexuellt våld / Elvira Kaiser m.fl.

Suomeksi

Senast ändrat 30.04.2018