Dataskydd

Syftet med dataskyddet är att skydda personuppgifter och med det avses tryggande av personens integritet och förtroende. Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning tillämpas nationellt från den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen tillämpas på behandlingen av personuppgifter både inom den offentliga och den privata sektorn. Syftet med förordningen är att säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed deras rätt till skydd för privatlivet också i digitaliseringens tid. Parallellt med förordningen stiftas en ny dataskyddslag, som dock ännu är under behandling i riksdagen.

Här kan du bekanta dig med dataskyddsförordningen:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=sv

En personuppgift är allmänt taget en uppgift av vilken man direkt eller indirekt kan identifiera en person. Med personuppgift avses i förordningen varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Således är utöver namn, adress och personidentifikation även andra uppgifter som identifierar en person, såsom IP-adresser, kreditkortsnummer, telefonnummer, fastighetsbeteckningar, bilregisternummer och fotografier där de ovan nämnda finns, personuppgifter.

Rätt till tillgång till sina uppgifter

Du har rätt att få veta om dina personuppgifter används eller inte och vilka personuppgifter som har lagrats om dig. På din begäran levererar vi uppgifterna så fort som möjligt och utan onödigt dröjsmål. Den utsatta tiden för leverans av uppgifterna eller delgivning av tilläggsuppgifter som anknyter till begäran om uppgifter är en månad efter att begäran mottagits. Om begäran om uppgifter är exceptionellt komplicerad och omfattande kan den utsatta tiden förlängas med två månader.

Skicka din begäran om registeruppgifter
- per post till adressen Sibbo kommun, Registraturen, PB 7, 04130 Sibbo
- per e-post till adressen kirjaamo@sipoo.fi

Du får uppgifterna senast om fyra veckor. Uppgifterna lämnas personligen till den som har begärt dem. Identiteten måste styrkas (på Sockengården, Stora Byvägen 18)

Dataskyddsbeskrivning

Över alla personregister uppgörs en dataskyddsbeskrivning. Av dataskyddsbeskrivningen framgår vem den registeransvarige är som svarar för behandlingen av personuppgifter, vilka personuppgifter som ingår i registret, för vilket ändamål personuppgifterna används, vart personuppgifterna regelmässigt lämnas ut samt principerna för skydd av personuppgifterna.

Sibbo kommun gör upp dataskyddsbeskrivningar över de register där personuppgifter behandlas. Det är möjligt att bekanta sig med dem. Beskrivningarna finns tillsvidare på respektive sektors egna sidor. Vi uppdaterar ännu beskrivningarna och kommer så småningom att samla dem på den här sidan.

Dataskyddsombud

Du kan kontakta Sibbo kommuns dataskyddsombud genom att skriva till adressen dataskyddsansvarig@sipoo.fi. Dataskyddsombudet hjälper dig i olika frågor gällande dataskydd.

Mer information om dataskydd:

Dataombudsmannens byrå tietosuoja.fi/sv
Dataskydd i vardagen arjentietosuoja.fi/sv

Suomeksi

Senast ändrat 29.06.2018