Parkeringsprogram

Suomeksi 

Parkeringsriktlinjer

 

Parkeringsprogram

Utvecklings- och planläggningscentralen i Sibbo kommun har börjat utarbeta parkeringsriktlinjer för hela kommunen. I samband med arbetet kartlägger man parkeringens nuläge i kommunen, ställer upp mål för att utveckla parkeringen enligt förutsättningarna för hållbart resande och fastställer åtgärderna för att utveckla parkeringen och riktlinjerna för planeringen.

Sibbo kommuns kartläggning av parkering, sammandrag av svar här på finska.

Lisäksi on laadittu Sipoon pysäköintipaikkojen käyttöaste-esite, johon voit tutustua tässä.

Befintlig och planerad infartsparkering för bilar.

Varför utarbetas parkeringsriktlinjer?

Parkeringsriktlinjerna kommer att styra placeringen och mängden av parkeringsplatser. Det huvudsakliga målet är att utveckla stadsbilden och en människonära miljö där bilarna inte har en dominerande roll utan man kan anlita olika slags färdsätt. För att kunna utveckla kommunen samt förtäta och komplettera speciellt Nickby och Söderkulla behövs nya lösningar för parkeringen.

Utbudet på kollektivtrafik är bra i kommunens bägge tätortscentrum och servicen finns på gångavstånd. Sibbo har också förbundit sig att främja gång och cykling så att invånarna tryggt kan röra sig med egna muskelkrafter. Dessa och andra förändringar i samhället leder till ett ökat behov av bilplatser och parkeringen har en betydande roll när det gäller att uppnå de mål som ställs på trafiksystemet och stadsstrukturen. Därför är det viktigt att ställa upp mål och riktlinjer för utvecklingen och planeringen av parkeringen i kommunen så att parkeringslösningarna är i linje med målen och den övriga utvecklingen.

Projektets framskridande

Arbetet med att utarbeta parkeringsriktlinjer är indelat i tre faser: nuläge, parkeringsscenarier och parkeringsriktlinjer. Under nulägesfasen fastställs de nuvarande parkeringsplatserna och deras placering och parkeringens utmaningar kartläggs ur olika intressegruppers synvinkel. Parkeringsscenarierna visar hur man med hjälp av olika styrmedel för parkeringen kan uppnå Sibbos mål för att främja ett hållbar trafiksystem, en trivsam stadsmiljö och ett smidigt resande. Utgående från scenarierna utarbetas parkeringsriktlinjer för de kommande åren.

Mera info:

Kaisa Karhula, projektchef / WSP Finland, kaisa.karhula(at)wsp.com / 040 620 3798

I Sibbo kommun finns avgiftsfria parkeringsområden bl.a. i Söderkulla centrum. Infartsparkering erbjuder en chans att behändigt kombinera kollektivtrafik och bil eller cykel.

 

Senast ändrat 28.02.2019