5 nya egnahemshustomter till salu på Sibbo Ådals detaljplaneområde

Tomterna säljs på basis av anbud. Anbud kan lämnas under tiden 16.10–10.11.2017.

De till försäljning varande tomterna finns i kvarteren 5052 och 5056. Tomternas arealer är 1200-1600 m2 och min.pris är 80 €/m2. Utöver den beräknande byggnadsrätten får man bygga en ekonomibyggnad på 40 v-ym2


Så här gör du ett anbud

Anbuden ska göras med en särskild anbudsblankett.

Tomtanbuden ska lämnas senast 10.11.2017 kl. 14.00 till adressen Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO (märk kuvertet med "Tomtanbud") eller till Sockengårdens Info under ansökningstiden. Ansökningar som anländer utanför ansökningstiden beaktas ej.

TOMTERNAS ÖVERLÅTELSEVILLKOR

Tomterna säljs till den som givit det högsta godkända anbudet som överskrider utgångspriset. Anbudet får inte innehålla några villkor. Säljaren har rätt att förkasta alla anbud.

Reservationsavgift

Av den som fått en tomt tar vi ut en reservationsavgift på 500 euro, som krediteras senare i köpesumman. Reservationsavgiften ska betalas inom två veckor från att överlåtelsebeslutet vunnit laga kraft. Om reservationsavgiften inte har betalts före utsatt tid, förfaller överlåtelsebeslutet. Om reservationsavgiften har betalats men köpebrevet inte undertecknas inom den utsatta tiden, mister sökanden reservationsavgiften.

Styckningskostnader och köpevittnes arvode

Av den nya tomtägaren debiteras styckningskostnader i samband med köpesumman. Ersättningen för styckningskostnaderna är 990 euro. När köpebrevet undertecknas debiteras köparen även för arvodet till köpvittnet, 120 euro. Arvodet till köpvittnet ska betalas kontant.

Byggnadsskyldigheten

Tiden för uppfyllandet av byggnadsskyldigheten är tre (3) år från undertecknandet av köpebrevet. Köparen för binder sig att bygga ett egnahemshus inom tre år räknat från den dag köpebrevet undertecknats. Byggnaden ska vara i sådant skick att åtminstone byggnadstillsynens ibruktagningssyn har utförts. En obebyggd tomt kan inte överlåtas vidare utan skriftligt medgivande från kommunen (begränsad förfoganderätt).

För brott mot byggskyldigheten debiteras 20 % av köpesumman i avtalsvite. Av vägande skäl kan kommunen från fall till fall förlänga tiden för uppfyllandet av byggnadsskyldigheten. För brott mot den begränsade förfoganderätten tas 20 % av köpesumman ut i avtalsvite.

Ansökan om lagfart

Tomtköparen ska ansöka om lagfart inom sex (6) månader från den dag köpet gjordes upp. Innan köparen ansöker om lagfart ska han betala överlåtelseskatt på 4 % av köpesumman. Mer information om överlåtelseskatten fås från Skatteförvaltningen. Ansökan om lagfart görs hos Lantmäteriverket.

BYGGANDE OCH KOMMUNALTEKNIK

Detaljplan samt byggnadsanvisningar

Området har en gällande detaljplan. Tomterna ska byggas i enlighet med detaljplanen, byggnadsanvisningarna, byggnadsordningen och godkända ritningar.

Innan byggåtgärder vidtas ska bygglov ansökas om hos byggnadstillsynsmyndigheten. Ansökan om bygglov kan lämnas in när köpebrevet har undertecknats. Mer information om ansökan om bygglov ges av byggnadstillsynen i Sibbo kommun.

Detaljplan och byggsättsanvisningar för Sibbo Ådal

Mer information om byggande och detaljplanen ger lovarkitekt Tytti Mäntyoja, tfn 09 2353 6841 tytti.mantyoja@sibbo.fi

Kommunalteknik

Områdets kommunalteknik blir färdig på våren 2018.

Mer information om områdets gator ger byggnadsingenjör Ari Luomala, tfn 09 2353 6015, ari.luomala@sibbo.fi

På planområdet har vatten- och avloppsanslutningarna byggts färdigt till tomtgränsens närhet. För detta arbete debiteras separat. Därtill debiteras för anslutning av tomtledningar vid tomtgränsen och för installation av vattenmätare. För utförandet av övriga arbeten (grävning av tomtledningar, anskaffning och installation av rör) ansvarar köparen själv.

Mer information om vatten- och avloppsnätet ger vattenförsörjningstekniker Nils Sällström, tfn 09 2353 6902, nils.sallstrom@sibbo.fi

Kostnadsberäkning för tomtköparen 2017

 

Suomeksi

Senast ändrat 03.11.2017