11 nya egnahemshustomter till salu på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde

Tomterna kan sökas 16.10–10.11.2017.

De till försäljning varande tomterna finns i kvarteren 1535, 1536 och 1537. Tomternas arealer är 1000- 1200 m² och priset är 75 €/m². Utöver den beräknade byggnadsrätten får man bygga en ekonomibyggnad på 40 v-ym² per bostad.

sve

ANSÖKA TOMT

Tomterna ska sökas med en särskild ansökningsblankett.

Tomtansökningarna ska lämnas senast 10.11.2017 kl. 14.00 till adressen Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO (märk kuvertet med "Tomtansökning") eller till Sockengårdens Info under ansökningstiden. En undertecknad och skannad tomtansökan kan också skickas per e-post till adressenregistrering@sibbo.fi. Ange "Tomtansökan" som ämne. Ansökningar som anländer utanför ansökningstiden beaktas ej.

TOMTERNAS ÖVERLÅTELSEVILLKOR

Tomterna säljs till ett fast pris av 75€/m2. Tomterna lottas ut bland de personer som har lämnat in en tomtansökan inom ansökningstiden. Efter ansökningstiden ordnas ett tillfälle där tomterna lottas ut. Ansökningarnas ankomsttid har ingen betydelse.

Efter ansökningstiden ordnas ett möte där ordningsnummer lottas ut till de sökande och tomterna väljs. Sökanden eller av sökanden befullmäktigad person bör närvara vid mötet. Information om mötet meddelas alla sökande i första hand per e-post.

Reservationsavgift

Av den som fått en tomt tar vi ut en reservationsavgift på 500 euro, som krediteras senare i köpesumman. Reservationsavgiften ska betalas inom två veckor från att överlåtelsebeslutet vunnit laga kraft. Om reservationsavgiften inte har betalts före utsatt tid, förfaller överlåtelsebeslutet. Om reservationsavgiften har betalats men köpebrevet inte undertecknas inom den utsatta tiden, mister sökanden reservationsavgiften.

Styckningskostnader och köpevittnes arvode

Av den nya tomtägaren debiteras styckningskostnader i samband med köpesumman. Ersättningen för styckningskostnaderna är 990 euro. När köpebrevet undertecknas debiteras köparen även för arvodet till köpvittnet, 120 euro. Arvodet till köpvittnet ska betalas kontant.

Byggnadsskyldigheten

Tiden för uppfyllandet av byggnadsskyldigheten är tre (3) år från undertecknandet av köpebrevet. Köparen för binder sig att bygga ett egnahemshus inom tre år räknat från den dag köpebrevet undertecknats. Byggnaden ska vara i sådant skick att åtminstone byggnadstillsynens ibruktagningssyn har utförts. En obebyggd tomt kan inte överlåtas vidare utan skriftligt medgivande från kommunen (begränsad förfoganderätt).

För brott mot byggskyldigheten debiteras 20 % av köpesumman i avtalsvite. Av vägande skäl kan kommunen från fall till fall förlänga tiden för uppfyllandet av byggnadsskyldigheten. För brott mot den begränsade förfoganderätten tas 20 % av köpesumman ut i avtalsvite.

Ansökan om lagfart

Tomtköparen ska ansöka om lagfart inom sex (6) månader från den dag köpet gjordes upp. Innan köparen ansöker om lagfart ska han betala överlåtelseskatt på 4 % av köpesumman. Mer information om överlåtelseskatten fås från Skatteförvaltningen. Ansökan om lagfart görs hos Lantmäteriverket.

BYGGANDE OCH KOMMUNALTEKNIK

Detaljplan samt byggnadsanvisningar

Området har en gällande detaljplan. Tomterna ska byggas i enlighet med detaljplanen, byggnadsanvisningarna, byggnadsordningen och godkända ritningar.

Innan byggåtgärder vidtas ska bygglov ansökas om hos byggnadstillsynsmyndigheten. Ansökan om bygglov kan lämnas in när köpebrevet har undertecknats. Mer information om ansökan om bygglov ges av byggnadstillsynen i Sibbo kommun.

Detaljplan och byggnadsanvisningar för Herrgårdsbrinken

Mer information om byggande och detaljplanen ger lovarkitekt Tytti Mäntyoja, tfn 09 2353 6841 tytti.mantyoja@sibbo.fi

Kommunalteknik

Områdets kommunalteknik blir färdig på hösten 2017.

Mer information om områdets gator ger byggnadsingenjör Ari Luomala, tfn 09 2353 6015, ari.luomala@sibbo.fi

På planområdet har vatten- och avloppsanslutningarna byggts färdigt till tomtgränsens närhet. För detta arbete debiteras separat. Därtill debiteras för anslutning av tomtledningar vid tomtgränsen och för installation av vattenmätare. För utförandet av övriga arbeten (grävning av tomtledningar, anskaffning och installation av rör) ansvarar köparen själv.

Mer information om vatten- och avloppsnätet ger vattenförsörjningstekniker Nils Sällström, tfn 09 2353 6902, nils.sallstrom@sibbo.fi

 

Kostnadsberäkning för tomtköparen 2017

Lediga egnahemshustomter på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde

Tomterna säljs utan skilt ansökningsförfarande direkt till den som är intresserad.

Förutom köpesumman debiteras en styckningsavgift på 990 euro.

Tomterna kan också hyras. Årshyran är 6 % av försäljningspris.

Se uppgifter om lediga tomter i den elektroniska tomtreserveringstjänsten (också nedan) och reservera en tomt. (Vid problemsituationer, kontakta teemu.laine@sibbo.fi)

Försäljnings-/arrendebeslut görs genast efter tomtreservering. Reservationsavgiften 500 € betalas inom två veckor från att överlåtelsebeslutet vunnit laga kraft. Köpebrevet/Arrendeavtalet ska undertecknas inom cirka 6 månader från det att överlåtelsebeslutet vunnit laga kraft.

Byggandet på området styrs av en detaljplan och byggsättsanvisningar.

Områdets detaljplan

Under våren 2016 byggs vatten- och avloppsledningsnätverkets tomtanslutningar till tomternas gränser i kvarteret 1538. Byggande på tomterna kan eventuellt förutsätta fastighetsvis tryckhöjningspump för hushållsvattnet på grund av tomternas höjdläge. Tomterna är bergiga och byggande på tomterna förutsätter sprängning. Det är inte möjligt att bygga jordvärmesystem på tomterna.

I kvarteret 1531 på tomten 3 servitut för vatten- och avloppsledningar.

Tilläggsuppgifter om tomterna ger mätningstekniker Vidar Lindqvist, tfn. 09 2353 6733.

Mer information om detaljplanen samt byggandet ger lovsarkitekt Tytti Mäntyoja, tfn. 09 2353 6841.

Till frågor som berör vatten- och avloppsnätet svarar vattenförsörjningstekniker Nils Sällström, tfn. 09 2353 6902.

 

Suomeksi

för tomtköparen
Senast ändrat 03.11.2017