Regionsamarbete

Nylandsplanen 2050 ─ en ny slags övergripande landskapsplanSuomeksi

Materialet i anslutning till beredningsfasen av Nylandsplanen lades fram till påseende mellan 27.2 och 13.4.2018.


Nylandsplanen 2050 utarbetas i två faser, omfattar hela Nylands område och tar tidsmässigt sikte på år 2050. I planen ingår alla centrala markanvändningsteman och den bereds under åren 2016–2019.

Nylandsplanen har framskridit till beredningsfasen.
Du kan bekanta dig med beredningsmaterialet
på webbplats
Videon på finska berättar om landskapsplanen.

Bekanta dig med Nylandsplan 2050 här.

> Bekanta dig med programmet för deltagande och bedömning (pdf)
> Kungörelse (pdf)

Landskapsplan för Östersundom

Östersundom är ett av metropollandskapets viktigaste nya tillväxtområden. I landskapsplanen för Östersundomområdet kopplas den betydande tillväxtzonen i östlig riktning samman med landskapets regionstruktur.

Området som planen omfattar sträcker sig från Östersundom i Helsingfors till Söderkulla i Sibbo och till en del av Västersundom i Vanda. I planen behandlas alla centrala ämnesområden som berör region- och samhällsstrukturen och den är en del av etapplandskapsplan 2 för Nyland.

Bekanta dig med det landskapsmaterialet.

Planmaterialet var framlagt 27.11.2017–3.1.2018.

Landskapsfullmäktige godkände landskapsplanen för Östersundom vid sitt möte 12. juni 2018.

Etapplandskapsplan 4 för Nyland har godkännts

Etapplandskapsplan 2 för Nyland reviderar och kompletterar de gällande landskapsplanerna för Nyland och Östra Nyland. I planen fastställs ramarna för landskapets tillväxt långt in i framtiden.

Sedan Nylands förbund och Östra Nylands förbund gick samman 2011 är etapplandskapsplan 2 den första landskapsplanen som omfattar det nya området med 26 kommuner.

Landskapsfullmäktige fattade beslut om planen, men plankartan saknar tillsvidare beslut om Östersundomområdet för tätortsfunktioner som stödjer sig på en banförbindelse från Helsingfors österut fram till Söderkulla. Planeringen av Östersundomområdet fortsätter. 
Den nu icke fastställda zonen är mer omfattande än kommunernas gemensamma generalplan och har definierats som ett av metropollandskapets viktigaste nya tillväxtområden.

De främsta målsättningarna för etapplandskapsplan 4 för Nyland är att stöda hållbar konkurrenskraft och välfärd i Nyland. Med val i anslutning till markanvändningen främjar man även de mål som fastställts i Nylandsprogrammet.  Bekanta dig med planmaterialet.

Nylands landskapsfullmäktige godkände planen 24.5.2017.

Läs mera om etapplandskapsplanen 4 på Nylands förbunds webbsidor.

 

Efterfrågan på stadsboende ökar i KUUMA-kommunerna (31.8.2017)

Glest boende i egnahemshus har fått utmanare då invånarna i Huvudstadsregionens kranskommuner, de så kallade KUUMA-kommunerna, drömmer om hur de vill bo.

En invånarenkät som genomfördes inom projektet KUUMA-boende 2040 avslöjade att det vid sidan av boende i egnahemshus, vilket är typiskt för kommunerna, också finns intresse för stadsaktigt boende i flervåningshus och kompaktare boende i småhus. Enligt en statistisk granskning som gjordes inom projektet har volymen för byggande av egnahemshus klart sjunkit i regionen under åren 2006–2016 medan byggandet av flervåningshus har ökat.

Det centrala resultatet av utredning är att kommunerna i regionen har ett behov att tänka om när det gäller det övergripande konceptet för boende, eftersom man inte kan svara mot kommande bostadsbehov med lösningar från förflutna decennier. På grund av det här måste kommunerna i regionen utveckla nya koncept och lösningar för boende, eftersom boendepreferenserna urbaniseras och blir allt mer mångfacetterade, varvid man inte längre kan anvisa invånarna en enda boendemodell som är lämplig för alla. Utredningens resultat fördelades på tre huvudresultat:

1. regionens inflyttningsöverskott differentieras och behovet av bostadsproduktion flyttas till centrumen

2. behovet och önskemålen avseende boende ändras

3. det finns utvecklingsbehov då det gäller kommunernas profilering och attraktionsfaktorer

I syfte att svara mot framtidens krav som ändras föreslås i utredningen två olika boendemodeller för kommunerna i regionen: 1. urbana småstäder - en boendemodell för urbana kommuner, där man ser utvecklingen i en mer stadsaktig riktning som en resurs och attraktionsfaktor samt 2. mångsidigt boende i KUUMA-kommunerna. Med de nya boendemodellerna vill man stärka KUUMA-regionens attraktionskraft.

Följande 10 kranskommuner hör till KUUMA-regionen: Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo, Tusby, Vichtis. KUUMA-regionen har nästan 320 000 invånare.

Projektet KUUMA-boende 2040 har startats av en planläggningssektion som består av planläggare i regionen. Projektet inleddes år 2016 och resultatrapporten på finska finns här.

Mer information ger projektkoordinator Jaakko Huttunen, jaakko.huttunen@jarvenpaa.fi tfn 040 315 3003

 

UTVECKLANDE AV HELSINGFORS METROPOLOMRÅDE

Markanvändningsplanen (MASU) och bostadsstrategierna som förutsätts för MBT-intentionsavtalet 2012–2015 mellan Helsingforsregionens kommuner och staten är färdiga. Dessutom har Helsingforsregionens trafiksystemplan (HLJ 2015) färdigställts.

I planerna granskas byggandet och trafiken som en helhet som bildas av 14 kommuner. Helsingforsregionen utvecklas som ett enhetligt metropolområde med en harmonisk och ekoeffektiv samhällsstruktur. Utgångspunkten för planeringen har varit att det i regionen år 2050 finns två miljoner invånare och över en miljon arbetsplatser.

Målet är att styra det ökade behovet av rörlighet, som orsakas av befolkningstillväxten, till kollektiv-, gång- och cykeltrafiken.  Då byggandet koncentreras längs goda kollektivtrafikförbindelser och trafikknutpunkter samt kompletteringsbyggande främjas, komprimeras stadsstrukturen. Detta stöder hållbar rörlighet samt minskar behovet att förflytta sig och minskar trycket på att öka vägtrafiken, vilket gör näringslivets transporter smidigare. Helsingforsregionens bostadsstrategi 2025 tar ställning till den regionala bostadsfrågan. Bostadsstrategin 2025 ställer mål för bl.a. bostadsbyggandets mängd och läge, bostadsproduktionens struktur, kompletterande bostadsbyggande och utvecklande av gamla områden.

Rapporter i sin helhet på finska:

MASU2050, rapport

HLJ2015, raport

HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025

Sibbo drar sig ur kommunstrukturutredningar

Fullmäktige tog ställning till kommunstrukturutredningarna 4.3.2015. Sibbo kommun drar sig ur både kommunstrukturutredningen i mellersta Nyland och kommunstrukturutredningen i östra Nyland, men önskar att gemensamma åtgärder vidtas för att fördjupa regionsamarbetet i båda områdena.

Sibbo förkastade förslaget om att sammanslå Esbo, Helsingfors, Grankulla, Sibbo och Vanda till en ny kommun.

Sibbo kräver också att processen som siktar på att sammanslå kommunerna i metropolområdet avbryts.

Se videoinspelningen från fullmäktigemötet här.

Detaljerade linjedragningar om social- och hälsovårdsreformens innehåll har inte ännu fastställts. Den nya kommunstrukturlagen trädde i kraft 1.7.2013.

Utredningar

Utredning om sammanslagning i Östra Nyland

De östnyländska fullmäktige sammanträdde 17.12 på ett gemensamt seminarium. På seminarium presenterades slutrapport för samgångsutredningen samt utkast till samgångsavtalet. Tillställningen kan ses via länken nedan.

https://www.youtube.com/watch?v=oh3lK7UAAt4

Slutrapport

Utkast till sammanslagning

Styrgruppen för utredning om sammanslagning i Östra Nyland hade sitt möte 24.11.2014 i Mörskom näst sista gången med denna sammansättning. Styrgruppen gav vägkost till Finnish Consulting Group för att slutföra arbetet med slutrapporten och samgångsavtalet. Dessutom godkände styrgruppen en begäran om utlåtande om utkastet till samgångsavtalet till kommunernas samarbetskommittéer.


Slutrapporten och utkast till samgångsavtalet presenteras på ett gemensamt fullmäktigeseminarium för alla utredningskommuner 16.12.2014. Seminarium  kan följas som direktsändning via länken som kommer på utredningens websidor www.onutredning.fi

Styrgruppen sammanträder sista gången 16.12.2014. Slutrapporten och utkast till samgångsavtalet skickas till kommunerna för utlåtande i januari 2015. Då tar kommunerna ställning till om de vill fortsätta samgångsförhandlingarna. Förhandlingarna påbörjas på våren 2015 om minst två kommuner vill fortsätta processen.

De östnyländska kommunerna och städerna Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgnäs, Borgå och Sibbo beslöt våren 2013 att göra en sammanslagningsutredning för ett eventuellt grundande av en ny stad.
Utredningens huvudsakliga mål är att få till stånd ett förslag till en eventuell sammanslagning av kommunerna och städerna som deltar i utredningen samt utarbeta ett tillhörande sammanslagningsavtal inklusive bilagor.

En politisk styrgrupp på 14 personer utsågs för att styra sammanslagningsutredningen för östra Nyland. Meningen är att utredningen görs som tjänstemannaarbete i arbetsgrupper tillsammans med utomstående ekonomi-, servicenät-, process- och social-och hälsovårdsexperter. Utredningen inleddes hösten 2013 och arbetet slutförs i december 2014, då kommunernas och städernas fullmäktige tar ställning till det eventuella förslaget till sammanslagningsavtal som utarbetats på basis av utredningsarbetet.

Presentations- och diskussionsmötets video gällande mellanrapporten för utredning om sammanslagning i Östra Nyland 27.3.2014 kl. 18 i Borgå på nätet: Presentation av mellanrapporten 27.3.2014, Borgå

Mera material gällande utredningen

 

Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland (Keski-Uudenmaan kaupunki)

Kommundirektörerna för de s.k. KUUMA-kommunerna i mellersta Nyland har i dag föreslagit att en utredning om kommunstrukturen och social- och hälsovården görs mellan följande kommuner: Borgnäs, Hyvinge, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända och Tusby. Enligt kommundirektör Grannas är det ändamålsenligt att Sibbo deltar i denna utredning eftersom Sibbo aktivt deltar i KUUMA-samarbetet. Visionen av Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland på finska. Tilläggsuppgifter på finska.

Slutrapport av utredningen presenterades 17.9. 2014. Videon av tillfället.

 

Metropolutredningen

Finansministeriet har tillsatt en särskild kommunindelningsutredning mellan  Esbo, Helsingfors, Grankulla, Kervo och Vanda städer samt Kyrkslätt, Sibbo, Tusby och Vichtis kommuner.

Utredningen färdigställdes på december 2014.

I utredningen bedöms förutsättningarna till att sammanslå kommunerna eller en del av kommunerna till en eller flera kommuner. Vid behov kan även  partiella kommunsammanslagningar ingå i utredningen. Metropolområdets kommunstruktur granskas utgående från områdets helhet.

På basen av utredningen kan utredarna lägga fram ett förslag åt kommunernas fullmäktige om ändring av kommunindelningen och de kan ställa ett förlag åt FM om förrättandet av en kommunal folkomröstning.  
Utredningsarbetet avslutas senast  den 31.10.2014.

Metropolutredarna 3.6.2014: Huvudstadsregionen, Sibbo och södra Tusby bör slås ihop till en metropolstad.

Mellanrapport: Metropolilainsäädäntöä valmistelevan työryhmän väliraportti 1.4.2014 på finska och på svenska .

Rolf Pacvalins rapport, Arvio metropolihallinnon toteuttamisen vaikutuksista Uudenmaan liiton, Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) asemaan ja tehtäviin, på finska.

 

Helsingforsregionens MAL-samarbete

Gemensam markanvändningsplan och trafiksystemplan för Helsingforsregionen

I intentionsavtalet för markanvändning, boende och trafik för åren 2012–2015 som 20.6.2012 undertecknades mellan staden och kommunerna i Helsingforsregionen kom man överens om att för Helsingforsregionen utarbeta en gemensam markanvändningsplan för att samordna principerna och lösningarna för utveckling av region- och samhällsstrukturen och trafiksystemet.

Målåren 2025, 2040 och 2050+

Målet för de närmaste åren (till 2025) är att utarbeta konkreta planer på basis av vilka man kan förhandla fram gemensamma åtgärder och resurser för följande intentionsavtal för åren 2016–2019 för att uppnå målen.

I de långsiktigare planerna (2040 och 2050+) skisserar man hur markanvändningen, boendet och trafiken i framtiden ska utvecklas utgående från att bland annat kunna trygga att den framtida samhällsstrukturen i regionen följer principerna för hållbar utveckling

Mer information: www.helsinginseutu.fi/masu och www.hsl.fi/hlj

Som en del av MAL-samarbetet har man bl.a. utarbetat Trafiksystemplan för Helsingforsregionen, där man har dragit upp riktlinjerna för den regionala trafikpolitiken på lång sikt, definierat de gemensamma målen för utvecklandet av trafiksystem samt utarbetat en utvecklingsplan för att uppnå dessa mål.

Sibbo ansluter sig i början av år 2012 till Helsingfors regions trafik HRT Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymää (HSL) vilket också kan ses som en del av det regionala MAL-samarbetet.

Helsingforsregionens samarbetsmöte

Helsingforsregionens samarbetsmöte är ett samarbetsorgan som består av ledande förtroendevalda i fjorton avtalskommuner. I samarbetet deltar huvudstadsregionens städer samt KUUMA-kommunerna. Helsingforsregionens samarbetsavtal trädde i kraft 1.10.2005.

Helsingforsregionens samarbetsmöte har utnämnt Helsingforsregionens MAL-delegation Helsingin seudun MAL-neuvottelukunta som består av tjänsteinnehavare från varje avtalskommun. MAL-delegationen bereder regionens gemensamma markanvändnings-, boende- och trafikstrategi för samarbetsmötet och ombesörjer uppföljandet av genomförandet och rapportering.

Helsingforsregionens samarbetsmöte godkände 22.4.2010 Helsingin seudun MAL 2050 - strategiset linjaukset. Med hjälp av riktlinjerna genomförs Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen visiota vuodelle 2050, som grundar sig på de prisbelönta resultaten från den internationella idétävlingen Greater Helsinki Vision 2050. Riktlinjerna omfattar flera principer som är centrala för planläggningen.

Senast ändrat 07.08.2018