Byutveckling i Sibbo 

Öppna Byarnas dag önskar byar runt om i Finland alla välkomna att bekanta sig med byarnas verksamhet, byinvånarna och servicen i byarna.Under dagen är det möjligt att göra en avstickare till närbelägna byar, bekanta sig med för en själv obekanta byar eller bara göra en rundtur i lanskapet.

VÄLKOMNA!

Det är ett mångsidigt program som erbjuds på Öppna Byarnas dag, och ifall man har tankar om att flytta till landet eller äga fritidshus där, så lönar det sig att ta kontakt. Byborna tar varmt emot er! Öppna byar nästsidan.

Syftet med dagen är att föra fram livet i byarna, samt byarnas aktiva verksamhet och utbud genom ett stort jippo runt om i landet.

För arrangemanget av byarnas mångsidiga begivenheter svarar byarnas aktiva invånare, föreningar, företag oh aktörer. De regionala byaföreningarna står tillsammans med Finlands Byar rf för arrangemang, information och marknadsföring av dagen. Finska byar nätsidan.

Vardagen i östra Nyland upplevs som trygg

Enkäten om säkerhet i östra Nyland genomfördes senaste gång på mars 2018. Också sibbobor deltog i enkäten. Svar på enkäten samlas ihop för tillfället.
Enkäten genomfördes första gång på våren 2014. Jämfört med tidigare har den upplevda tryggheten minskat en aning. Av dem som svarade på enkäten år 2014 (n=522) upplevde 86 % sig trygg eller ganska trygg. Av dem som svarade 2016 (n=935) kände 82 % på samma sätt. Det allmänna trafikbeteendet upplevdes som den största säkerhetsrisken.

År 2016 81 % av dem som svarat på enkäten i Sibbo kände sig trygga eller ganska trygga (år 2014: 79 %). Också i Sibbo upplevdes allmänt trafikbeteende som den största säkerhetsrisken.

Enligt enkäten 2016 upplevdes att de egna möjligheterna att påverka har blivit bättre. År 2014 upplevde 58 % av dem som svarade att hade möjlighet att själva påverka den upplevda säkerheten mycket eller ganska mycket; 2016 var andelen 63 %. Av responsen framgår att enkäten väckte tankar om den egna insatsen för säkerhet i vardagen. Många var nöjda när de såg att de egna svaren reflekterade ett tryggt liv.

I Sibbo upplevde 65 % av svararna (2016) att de kunde påverka den upplevda säkerheten mycket eller ganska mycket (år 2014: 54 %).

Enkäten om säkerhet och trygghet i östra Nyland

Sibbobornas svar på enkätet

..läs hela artikel

Svara på enkäten om säkerhet i östra Nyland före 22032018

Byutveckling i Sibbo - allmänt

Flera önskemål och initiativ om främjandet av byarna i Sibbo har lagts fram. Både beslutsfattarna och invånarna har visat ett starkt intresse för att utveckla byarna. Kommunens strategi (godkänd av fullmäktige 7.10.2013) omfattar flera mål som handlar om att öka livskraften i byarna. Både kommunens beslutsfattare och invånarna i byarna har tagit initiativ till utvecklandet av byplanläggningen och själva byarna, och dessa initiativ utgör underlag för målen i utredningsarbetet. Även om tyngdpunkten i planläggningen ligger i tätortscentrumen, är utvecklingen av byarna viktig i många hänseenden. En förtätning av byarna löser inte i sig frågorna om bostadsproduktionen i regionen, men landsbygden och byarna har en stor betydelse för de nuvarande invånarna, identiteten och näringslivet i Sibbo kommun. Genom utvecklingen av byarna strävar man efter att bevara deras livskraft för att också nästa generationer ska ha möjligheter att bo, leva och arbeta i byarna i Sibbo. Suomeksi

Konceptet med byar med stark sammanhållning och landsbygdsliknande boendeformer är en del av Sibbos identitet och en sund motkraft i en värld där servicen, handeln och näringarna koncentreras till stora enheter och allt ensidigare alternativ står till buds för boendet. Ifall de stora kommunsammanslagningarna blir verklighet kommer framtiden att se allt dystrare ut för närservicen i byarna. Produktionen av den offentliga servicen genomgår en brytningsfas, och här har byarna tillfälle att utveckla sin verksamhet och ta fram alternativa sätt att producera tjänster. Bildningen av eventuella storkommuner medför utmaningar för kommunerna; hur kan man t.ex. jämlikt skapa en ny storkommun utan att glömma randområdena.

Foto Suvi Suovaara

Utvecklandet av byarna är ett samarbete mellan invånarna, markägarna, föreningarna, företagarna, de politiska beslutsfattarna och myndigheterna. Utvecklings- och planläggningscentralen vid Sibbo kommun agerar som expert vid planeringen och främjandet av markanvändningen, trafiken, boendet och näringarna och ger därvid stöd åt såväl invånarna och bysamfunden som företagarna. Det finns olika alternativ för planläggningen av byarna och genomförbara alternativ borde övervägas vid beslutsfattandet i kommunen. Bland annat genom att utarbeta byplaner kan man identifiera bra redskap för utvecklandet av byn. I utvecklingsarbetet bör man alltså först fastställa målen och först därefter välja redskapen för uppnåendet av målen.
Se byutveckling i media nedan!

Maisema, en guidebok för planerineg av värdefulla miljöer

För att kunna planera värdefulla miljöer har det publicerats en handbok på finska: Maisema, opas arvokkaiden maisema-alueiden maankäytön suunnitteluun. Den är för kommunens förtroendemän, markägare och till alla oss medborgare.  Bekanta dig med boken här.

Politisk behandling av byutvecklingsfrågan

Motion gällande stomlägenhetsprincipen, fullmäktige 26.1.2015
Motion gällande stolägenhetsprincipen kfme 15.6.2015
Motion gällande dimensioneringsprincipen på AT-område, 15.6.-15
Motion om att ordna ett seminarium om utvecklandet av byarna i Sibbo 25.1.2013, Vårt gemensamma Sibbos fullmäktigegrupp, bemötande och beslut,  fullmäktige 25.1.2016

Utredning av byutveckling i Sibbo

Rapport Tiotals byar i Sibbo, pdf 19 Mb
Om filen är för stor att öppna, här är rapporten delat i två:
Tiotals byar i Sibbo, borjan, 5,6 Mb
Tiotals byar i Sibbo, slutdel, 6,4 Mb
Version för printning, 40 Mb

Byutveckling i media

Artikeln på Sipoon Sanomat  5.11.2015:
Elämisen ja rakentamisen tapa ratkaisevat
Artikeln på Sipoon Sanomat 19.02.2015:
Ei helppoa ratkaisua


Åsikt på Sipoon Sanomat 12.11.2015
Åsikt på Sipoon Sanomat 12.3.2015
Debatt på Sipoon Sanomat 28.5.2015
Åsikt på Sipoon Sanomat 4.6.2015
Åsikt på Sipoon Sanomat 11.6.2015
Åsikt på Sipoon Sanomat 18.6.2015
Debatt Helsingin Sanomat 18.8.2014

Senast ändrat 14.05.2018