Byutveckling i Sibbo 

 Finska byar nätsidan.

Vardagen i östra Nyland upplevs som trygg
Enkäten om säkerhet i östra Nyland genomfördes på mars 2018. Också sibbobor deltog i enkäten. Svar på enkäten har samlats ihop. Tyvärr endast på finska. 

Byutveckling i Sibbo - allmänt

Flera önskemål och initiativ om främjandet av byarna i Sibbo har lagts fram. Både beslutsfattarna och invånarna har visat ett starkt intresse för att utveckla byarna. Kommunens strategi (godkänd av fullmäktige 7.10.2013) omfattar flera mål som handlar om att öka livskraften i byarna. Både kommunens beslutsfattare och invånarna i byarna har tagit initiativ till utvecklandet av byplanläggningen och själva byarna, och dessa initiativ utgör underlag för målen i utredningsarbetet. Även om tyngdpunkten i planläggningen ligger i tätortscentrumen, är utvecklingen av byarna viktig i många hänseenden. En förtätning av byarna löser inte i sig frågorna om bostadsproduktionen i regionen, men landsbygden och byarna har en stor betydelse för de nuvarande invånarna, identiteten och näringslivet i Sibbo kommun. Genom utvecklingen av byarna strävar man efter att bevara deras livskraft för att också nästa generationer ska ha möjligheter att bo, leva och arbeta i byarna i Sibbo. Suomeksi

Konceptet med byar med stark sammanhållning och landsbygdsliknande boendeformer är en del av Sibbos identitet och en sund motkraft i en värld där servicen, handeln och näringarna koncentreras till stora enheter och allt ensidigare alternativ står till buds för boendet. Ifall de stora kommunsammanslagningarna blir verklighet kommer framtiden att se allt dystrare ut för närservicen i byarna. Produktionen av den offentliga servicen genomgår en brytningsfas, och här har byarna tillfälle att utveckla sin verksamhet och ta fram alternativa sätt att producera tjänster. Bildningen av eventuella storkommuner medför utmaningar för kommunerna; hur kan man t.ex. jämlikt skapa en ny storkommun utan att glömma randområdena.

Foto Suvi Suovaara

Utvecklandet av byarna är ett samarbete mellan invånarna, markägarna, föreningarna, företagarna, de politiska beslutsfattarna och myndigheterna. Utvecklings- och planläggningscentralen vid Sibbo kommun agerar som expert vid planeringen och främjandet av markanvändningen, trafiken, boendet och näringarna och ger därvid stöd åt såväl invånarna och bysamfunden som företagarna. Det finns olika alternativ för planläggningen av byarna och genomförbara alternativ borde övervägas vid beslutsfattandet i kommunen. Bland annat genom att utarbeta byplaner kan man identifiera bra redskap för utvecklandet av byn. I utvecklingsarbetet bör man alltså först fastställa målen och först därefter välja redskapen för uppnåendet av målen.
Se byutveckling i media nedan!

Maisema, en guidebok för planerineg av värdefulla miljöer

För att kunna planera värdefulla miljöer har det publicerats en handbok på finska: Maisema, opas arvokkaiden maisema-alueiden maankäytön suunnitteluun. Den är för kommunens förtroendemän, markägare och till alla oss medborgare.  Bekanta dig med boken här.

Politisk behandling av byutvecklingsfrågan

Motion gällande stomlägenhetsprincipen, fullmäktige 26.1.2015
Motion gällande stolägenhetsprincipen kfme 15.6.2015
Motion gällande dimensioneringsprincipen på AT-område, 15.6.-15
Motion om att ordna ett seminarium om utvecklandet av byarna i Sibbo 25.1.2013, Vårt gemensamma Sibbos fullmäktigegrupp, bemötande och beslut,  fullmäktige 25.1.2016

Utredning av byutveckling i Sibbo

Rapport Tiotals byar i Sibbo, pdf 19 Mb
Om filen är för stor att öppna, här är rapporten delat i två:
Tiotals byar i Sibbo, borjan, 5,6 Mb
Tiotals byar i Sibbo, slutdel, 6,4 Mb
Version för printning, 40 Mb

Byutveckling i media

Artikeln på Sipoon Sanomat  5.11.2015:
Elämisen ja rakentamisen tapa ratkaisevat
Artikeln på Sipoon Sanomat 19.02.2015:
Ei helppoa ratkaisua


Åsikt på Sipoon Sanomat 12.11.2015
Åsikt på Sipoon Sanomat 12.3.2015
Debatt på Sipoon Sanomat 28.5.2015
Åsikt på Sipoon Sanomat 4.6.2015
Åsikt på Sipoon Sanomat 11.6.2015
Åsikt på Sipoon Sanomat 18.6.2015
Debatt Helsingin Sanomat 18.8.2014

Senast ändrat 07.08.2018