G 26 Delgeneralplan för Norra Paipis

Målet är att styra markanvändningen i området genom att utarbeta en delgeneralplan med rättsverkan. I enlighet med riktlinjerna som kommunstyrelsen i Sibbo fastställt ska delgeneralplanen utarbetas genom att undersöka och tillämpa en ny metod vid dimensioneringen av byggrätt. I delgeneralplanen anvisas byggrätterna fastighetsvis utgående från en dimensioneringstabell och dimensioneringsprinciper som utarbetas i planarbetet och som baserar sig på byggbarhetszoner som fastställs under arbetsprocessen. Likabehandlingen av markägarna förväntas uppfyllas så att markägarna får byggrätt på ett jämlikt sätt i alla zoner. Vid definieringen av zoner används som kriterier bl.a. natur- och kulturvärden samt närheten till skola, daghem, vattenledning och avloppsnät, vägnätets kapacitet och tillgängligheten till kollektivtrafik. Målet är att täta byggandet i byns centrum. Dessutom utarbetas i delgeneralplanearbetet en traditionell stomlägenhetsberäkning som jämförelse och som stöd för konsekvensbedömningen. Målet med delgeneralplanearbetet är att utveckla byområdet genom att anvisa byggandet till områden som är lämpliga för landskapet, miljön och den existerande infrastrukturen samt att göra byns centrum tätare. Delgeneralplanen utarbetas som dimensionerande. Generalplan för Sibbo 2025 gäller på området.

Suomeksi

Mer information:

Frågor som rör dimensionering och planeringslösningar: A-Konsultit, Staffan Lodenius, tfn 050 5965421, staffan.lodenius@a-konsultit.fi

Frågor som rör planprocessen och tidtabeller: Sibbo kommun, generalplanechef Kaisa Jama, tfn 040 191 4521, kaisa.jama@sibbo.fi

AKTUELLT:

Markanvändningssektionen i Sibbo kommun behandlade delgeneralplanen för Norra Paipis vid sitt möte 27.11.2017 och beslöt remittera ärendet för fortsatt beredning.

Det har det gjorts ändringar i planen enligt markanvändningssektionens anvisningar och ärendet behandlades på nytt i markanvändningssektionen 19.3.2018, se ärendelistan här, där det remitterades på nytt för beredning. 

Markanvändningssektionen i Sibbo kommun behandlade delgeneralplanen för Norra Paipis vid sitt möte 24.9.2018 och beslöt igen remittera ärendet för fortsatt beredning.

Målet var att planförslaget läggs fram på hösten 2018.

Beredningsskedet

Markanvändningssektionen beslöt december 2016 lägga fram planutkastet för Norra Paipis delgeneralplan och det övriga beredningsmaterialet.

Planen var framlagt 30.1.-28.2.2017

Utkastet till delgeneralplan och det övriga beredningsmaterialet:

Kungörelse 25.1.2017, pdf
Planutkast, pdf 
Planbeteckningar och -bestämmelser, pdf
Planbeskrivning, pdf
Maisemaselvitys, pdf
Kirjoverkkoperhosselvitys, pdf
Liito-oravaselvitys, pdf
Natura-arvio, pdf
Dimensioneringssystem, pdf
Strukturmodeller, pdf
Antal byggplatser fastighetsvis, pdf
Antal byggplatser jämfört med Sibbo 2025 generalplan, pdf

Utlåtanden av planutkastet, pdf

Presentation på byakvällen 7.2.2017, pdf (26 Mb)

Bekanta dig med planläggningsprosessen här.

Program för deltagande och bedömning 8.2.2016 (OAS).
Kungörelsen 18.2.2016
Byggförbud


Första invånartillfälle var 29.2.2016

Presentation 29.2.2016 ppt 42 Mb  
Sammandrag av grupparbeten

Sammandrag av svaren på enkäten som gäller Norra Paipis på finska
- början av sammandrag
- slutet av sammandrag

Rapport över utgångsläget 12.4.2016 17 Mb Tyvärr dokumentet öppnar sig inte i alla maskiner. Därför har vi delat rapporten: 
Rapport början sidor 1-29 (6,8 Mb)
Rapport mellersta delen sidor 30-39 (8,9 Mb)
Rapport slutdelen (2,8 Mb)

Dimesioneringsseminarium 13.5.2016 Lilla Villan

Program ohjelma, pdf
Matti Laitio: Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella,  Ympäristöministeriö, pdf
Anita Pihala: Maaseutualueiden kaavoituksen periaatteet Nurmijärvellä, pdf
Staffan Lodenius: Mitoitusseminaarin yleisesitys, pdf
Panu Söderström: Paikkatietopohjaisiin edullisuusvyöhykkeisiin perustuva mitoitusjärjestelmä, pdf
Promemoria - tilaisuuden muistio, pdf

 

Utredningar som gäller delgeneralplaneområdet:

Sipoon tieliikenteen meluselvitys 2006, päivitys 2010

Sipoon kunnan kulttuuriympäristö- ja rakennusperintöselvitys 2006 alku,  
Sipoon kunnan kulttuuriympäristö- ja rakennusperintöselvitys 2006 loppuosa

Sipoon historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi 2007

Sipoon manneralueen esihistoriallisen ajan ja saariston esihistoriallisen sekä historiallisen ajan muinais-jäännösten inventointi 2007

Sipoon lepakkokartoitus 2006

Kaupan palveluverkkoselvitys 2025

Sipoon yleiskaava 2025 – Liikenneverkkoselvitys 2008

Sipoon yleiskaava-alueiden luontoselvitykset 2006

Ekologinen verkosto Itä-Uudenmaan liiton alueella 2002

Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaat luonnon ympäristöt (MALU) 2010

Sipoon viher- ja virkistysaluestrategia 2011

Maisemanhoidon ja suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Sipoonjoen valuma-alueella Sipoossa, Pornaisissa

Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2014- 2023, Sipoon kunta 2014

Sipoon kunnan vesi- ja viemäriverkosto 2015

Sipoon liikenneturvallisuussuunnitelma 2012

Sipoon kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Sipoon kunta, Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymä, Uudenmaan Ympäristökeskus, 2009

HRT:s utredningar som gäller trafik:

Saavutettavuustarkastelut ja joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuus, SAVU&MASA

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015

Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategia ja toimenpideohjelma 2011

Helsingin seudun pääpyöräilyverkon ja laatukäytävien määrittely 2011

Sipoon joukkoliikenteen järjestämistapaselvitys, palvelutason määrittäminen ja linjastosuunnitelma 2013
Joukkoliikenteen matka-aika saavutettavuuskarttojen päivitys, tekninen muistio 2015, liite

Senast ändrat 25.09.2018