G 21 Delgeneralplan för Immersby

Suomeksi

Planområdet, Immersby bytätort och delar av Hindsby och Östersundom ligger i sydvästra Sibbo norr om Borgåleden (E18) cirka 7 kilometer söder om Nickby centrum. Planområdets totala areal är cirka 1270 ha och cirka 330 fastigheter finns på området. Väster om planområdet ligger städerna Helsingfors och Vanda, på nordvästra och norra sidan ligger Sibbo Storskog och öster om området Sibbo å och Söderkulla.

Planområdets läge på guidekartan >

Målet för delgeneralplanen är att utveckla byområdet och att styra markanvändningen så, att nybyggnation anvisas på lämpliga platser i landskapet och miljön och att den kompletterar den befintliga samhällsstrukturen.

Delgeneralplanen som utarbetas har rättsverkan. Vid delgeneralplanearbetet görs en stomlägenhetsutredning och fastighetsspecifika kalkyler av byggrätten.

 

Godkännande

Helsingfors förvaltningsdomstol har beslutat förkasta de två besvär som lämnats över beslutet om godkännande av planen. Besvär över beslutet har lämnats till Högsta förvaltningsdomstolen.

Fullmäktige har genom sitt beslut 13.6.2016 § 112 godkänt delgeneralplanen för Immersby.
Kungörande om godkännande 23.6.2016 (pdf)

Plankarta (pdf)
Planbestämmelser (pdf)
Planbeskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor 1-2 (pdf)
Bemötanden till förslagsskedets utlåtanden och åsikter (pdf)

Förslagsskedet

Förslaget till delgeneralplan var framlagt 13.8.-14.9.2015.

Kungörelse 13.8.2015 (pdf)

Materialet som pdf-filer:

Förslaget till delgeneralplan
Planbeteckningar

Planbeskrivning

Beskrivningens bilagor:
Program för deltagande och bedömning
Stomlägenhetsutredning
Promemoria från myndighetssamrådet
Utlåtanden och åsikter som inlämnats om planutkastet samt bemötanden till dem
Tillägg till bemötandena

Tilläggsutredningar som pdf-filer (på finska):

Arkeologisk kompletteringsinventering av historiska byplatser
Utvärdering av den byggda kulturmiljön i Immersby
Naturutredning, uppdaterad 13.10.2014

Planutställning
Tisdag 18.8.2015
presenteras delgeneralplaneförslaget för Immersby kl. 16–19 vid en planutställning på Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2). Välkommen att besöka utställningen när som helst mellan kl. 16 och 19!

Anmärkningar
Eventuella anmärkningar ska vara kommunen tillhanda senast 14.9.2015 kl. 15.00, adress Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Blankett för anmärkning (pdf)

Beredningsskedet

Utkastet till delgeneralplan var framlagt 26.9.–25.10.2013

Kungörelse 26.9.2013 (pdf)

Materialet som pdf-filer:

Utkastet till delgeneralplan
Planbeteckningar

Planbeskrivning
Beskrivningens bilagor:
Program för deltagande och bedömning
Stomlägenhetsutredning
Promemoria från myndighetssamrådet

Utredningarna (på finska) som pdf-filer:

Naturutredning
Bilaga 1, Värdefulla naturobjekt
Bilaga 2, Hotade och sällsynta arter

Landskapsutredning
Bilaga 1, Landskapsstruktur
Bilaga 2, Landskapsbild
Bilaga 3, Landskapsvärden
Bilaga 4, Rekommendationer

Bullerutredning
Bilaga 1, Genomsnittsljudnivåer, dag
Bilaga 2, Genomsnittsljudnivåer, natt

Planutställning 16.10.2013
En planutställning för Immersby delgeneralplan ordnades i Immersby FBK-huset. I samband med utställningen kunde man diskutera med planerarna och ge respons med tanke på planens vidareutveckling. Tack till alla deltagare!

Kommentarer och ändringsförslag från planutställningen på
- plankartan
- stomlägenhetsutredningen

Startskedet

Delgeneralplanen kungordes anhängig 6.6.2012.

Kungörelse 6.6.2012 (pdf)
Program för deltagande och bedömning (uppdaterat 5.9.2013, pdf)

Vid det öpppna invånartillfället 19.6.2012 kl 17.30-19.00 presenterades utgångspunkterna för delgeneralplanen och områdets utveckling diskuterades i grupper. Resultatet av grupparbetena har sammanställts. Tack till alla medverkande!

Invånartillfällets diapresentation (pdf)

Sammandrag av grupparbetena (finska):
SWOT-analys (pdf)
Karta (pdf)

Senast ändrat 09.05.2018