G 27 Delgeneralplan för Gumbostrand-Västerskog

I enlighet med kommunstyrelsens beslut är målet att årligen starta utarbetandet av en bydelgeneralplan. Bydelgeneralplaneringen syftar till att styra glesbyggandet till bycentrum och underlätta beredningen av enskilda tillstånd. Suomeksi

Som bäst utarbetas bydelgeneralplanen för Norra Paipis där man undersöker och tillämpar en ny metod att fastställa dimensioneringen för fastigheternas byggrätter med byggbar-hetszonerna som grund.

Delgeneralplanering av byområden

Genom delgeneralplaneringen av byområdena strävar kommunen efter att utveckla byarna och styra markanvändningen så att nybyggande anvisas till ställen som är lämpliga med hänsyn till landskapet och miljön och som kompletterar den befintliga bystrukturen.

G 27 Delgeneralplan för Gumbostrand-Västerskog

Som svar på ett planläggningsinitiativ (13.10.2015) togs delgeneralplanen för Gumbostrand-Västerskog in i kommunens planläggningsprogram 2016-2019 (KS 1.12.2015).

I Generalplan för Sibbo 2025 är området i huvudsak ett byområde. En dimensionerande bydelgeneralplan kan utarbetas för området. Vid dimensioneringen av planen är det tänkt att man ska tillämpa den dimensioneringsmetod som håller på att tas fram inom ramen för delgeneralplanen för Norra Paipis.

Invånartillfälle 5.9.2018

Invånartillfälle för markägare och intressenter ordnades 5.9.2018 kl. 17.00-19.00 på Gumbohuset, ni var många, tack för det!

Här är länken till kvällens presentation.

 

Planläggningen startade med utarbetandet av program för deltagande och bedömning. Kungörelse om anhängighet publicerades 21.6.2018.

Kungörelse 21.6.2018, pdf
Program för deltagande och bedömning, pdf

Invånarenkät om planläggning av Gumbostrand-Västerskog

Sibbo kommun riktar denna enkät till alla invånare och markägare i området för att få höra bybornas synpunkter på den nuvarande och framtida boendemiljön som utgångspunkter för planeringen. Kommunen samlar svaren och de används som beredningsmaterial för utarbetandet av delgeneralplanen. Svarstid t.o.m. 30.9.2018.

Vi beklagar eventuella svårigheter med att öppna (skriva in) länken till enkäten som står i brevet. Det är lättast att öppna enkäten via denna länk.

Senast ändrat 11.09.2018