G 27 Delgeneralplan för Gumbostrand-Västerskog

I enlighet med kommunstyrelsens beslut är målet att årligen starta utarbetandet av en bydelgeneralplan. Bydelgeneralplaneringen syftar till att styra glesbyggandet till bycentrum och underlätta beredningen av enskilda tillstånd. Suomeksi

Som bäst utarbetas bydelgeneralplanen för Norra Paipis där man undersöker och tillämpar en ny metod att fastställa dimensioneringen för fastigheternas byggrätter med byggbar-hetszonerna som grund. År 2017 var avsikten att starta utarbetandet av en bydelgeneralplan för Gumbostrand-Västerskog.

Delgeneralplanering av byområden

Genom delgeneralplaneringen av byområdena strävar kommunen efter att utveckla byarna och styra markanvändningen så att nybyggande anvisas till ställen som är lämpliga med hänsyn till landskapet och miljön och som kompletterar den befintliga bystrukturen.

G 27 Delgeneralplan för Gumbostrand-Västerskog

Som svar på ett planläggningsinitiativ (13.10.2015) togs delgeneralplanen för Gumbostrand-Västerskog in i kommunens planläggningsprogram 2016-2019 (KS 1.12.2015).

I Generalplan för Sibbo 2025 är området i huvudsak ett byområde. En dimensionerande bydelgeneralplan kan utarbetas för området. Vid dimensioneringen av planen är det tänkt att man ska tillämpa den dimensioneringsmetod som håller på att tas fram inom ramen för delgeneralplanen för Norra Paipis.

Planläggningen startar när dimensioneringsprincipen har färdigställts och den har gett resultat i arbetet med Norra Paipis delgeneralplan. Planläggningen startar tidigast under senare hälften av år 2017.

Senast ändrat 30.01.2018