G 18 Delgeneralplan för Eriksnäs

Sibbo kommun utarbetar en delgeneralplan med rättsverkningar för Eriksnäs, som ligger öster om Sibboviken, söder om Söderkulla. I generalplan för Sibbo 2025 är området till största del utredningsområde. Delgeneralplanen möjliggör cirka 10 000 nya invånare och omkring 1 000 nya arbetsplatser i området. Suomeksi

Området ska i enlighet med kommunens tillväxtstrategi utvecklas till ett betydande, nytt bostadsområde med service och arbetsplatser.
Målet är att bygga upp ett nytt delområde där strukturen stödjer sig på kollektivtrafiken – på lång sikt på spårtrafiklösningen i Söderkulla.


Inom ramen för arbetet med en delgeneralplan för Eriksnäs kommer man även att granska markanvändningen i Hangelbyområdet i enlighet med ett planläggningsinitiativ av en markägare. Utvecklandet av området har organiserats mellan Sibbo kommun och den största sammanslutningen av markägare i området. 
Delgeneralplanearbetet för detta område är en del av det s.k. distriktsutvecklingsprojektet, för vilket ett styrande samarbetsorgan har tillsatts mellan kommunen och markägarna.  

Delgeneralplaneringen baserar på Nylands andra etapplandskapsplan som blev fastställd av Miljöministeriet 30.10.2014. Beredningen av fjärde etapplandskapsplanen
för Nyland har inletts
. I planen fastställs de gemensamma utvecklingslinjerna för bland annat för grönstruktur. 

 Arbetet med detaljplan för Eriksnäs II har inletts på området.

 

Kontaktuppgifter

Generalplanechef Kaisa Jama, tfn 040 191 4521
e-postadresser i form: förnamn.efternamn@sibbo.fi

Försslagskedet

Planförslaget var första gången offentligt framlagt 17.4 – 17.6.2014. På basen av anmärkningar och utlåtanden som lämnades in för planförslaget, bestämdes det att omarbeta planförslaget och framlägga det offentligt på nytt. Det korrigerade planförslaget presenterades på en planutställning den tredje och fjärde februari på Söderkulla biblioteket.

Korrigerad planförslag var framlagt 12.1.- 4.3.2015.

Kungörelse 8.1.2015 
Plankarta med beteckningar och bestämmelser, pdf
Bestämmelser
Planbeskrivning

Bilagor från första gången:
Bilagor 1-3  (Bilaga 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Bilaga 2 Program för deltagande och bedömning
Bilaga 3 Kulttuurimaisemaselvitys)
Bilagor 4-6  (Bilaga 4 Tekniset selvitykset, Bilaga 5 Sibbesborgin palvelut ja elinkeinot, Bilaga 6 Eriksnäsin osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys)
Bilagor 7-11  (Bilaga 7 Eriksnäsin osayleiskaava-alueen luontoselvitykset 2010-2012, Bilaga 8 Sipoonjoen Natura-tarveharkinta, Bilaga 9 Katutilat, Bilaga 10 Delgeneralplaneutkastets responsrapport, Bilaga 11 Eriksnäsin osayleiskaavan vaikutustenarviointi)

Bilagor som man har tillsatt:

Bilaga 12 Rantakorttelitutkielmat
Bilaga 13 Sibbesborgin Sipoonjokeen kohdistuva Natura-arvio
Bilaga 14 Pääkaupunkiseudun itäinen kasvukäytävä 
Bilaga 15 Östersundomin yhteisen yleiskaavan vesiliikenneselvitys
Bilaga 16 Responsrapport till utlåtanden och anmärkningar  

Bekanta dig med planläggningsprosessen här

Planförslaget offentligt framlagt 17.4.-17.6. 2014 (första gången)

Planförslaget var första gången offentligt framlagt i enlighet med 65 § i markanvändnings- och bygglagen 17.4 – 17.6.2014 vid kundbetjäningsdisken i Sockengården, 1 våningen, Stora Byvägen 18, Nickby samt i Söderkulla bibliotek, Amiralsvägen 2, 01150 Söderkulla.

Tisdag 13.5.2014 och onsdag 14.5.2014  presenterades delgeneralplaneförslaget vid en planutställning i servicehuset Lindas festsal i Söderkulla. Materialet från planutställning finns i två delar: del 1 och del 2.

Kungörelse 17.4.2014
Plankarta 
Planbeteckningar och -bestämmelser 
Planbeskrivning

Bilagor 1-3  (Bilaga 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Bilaga 2 Program för deltagande och bedömning
Bilaga 3 Kulttuurimaisemaselvitys)
Bilagor  4-6  (Bilaga 4 Tekniset selvitykset, Bilaga 5 Sibbesborgin palvelut ja elinkeinot, Bilaga 6 Eriksnäsin osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys)
Bilagor 7-11  (Bilaga 7 Eriksnäsin osayleiskaava-alueen luontoselvitykset 2010-2012, Bilaga 8 Sipoonjoen Natura-tarveharkinta, Bilaga 9 Katutilat, Bilaga 10 Delgeneralplaneutkastets responsrapport, Bilaga 11 Eriksnäsin osayleiskaavan vaikutustenarviointi)
Bilagor 12-13 (Bilaga 12 Delgeneralplanekarta, förminskning samt beteckningar och bestämmelser i delgeneralplanen)

Beredningsskedet

Promemoria från 29.11.2012 invånarkväll, tyvärr endast på finska

Vidareutvecklat delgeneralplaneutkast, presentationsmaterial från invånarmötet 29.11.2012 
Utkastet till delgeneralplan var framlagt 1.9.-3.10.2011.
Kungörelse    1.9.2011 
Promemoria från 6.9.2011 invånarkväll, tyvärr endast på finska

Utkast till delgeneralplan, karta
Planutkastets beskrivning:
sid 1-19, 7,5 Mt
sid 20-39, 5,9 Mt
sid 40-72, 7,4 Mt
Bilagor   
Presentation av delgeneralplanens strukturmodeller 23.11.2010 
Promemoria från invånarkväll 23.11.2010, tyvärr endast på finska 

Startskedet

 

Planarbetet kungjordes anhängigt 15.9.2010.

Programmet för deltagande och bedömning uppdaterat 8.3.2013.

Laatutavoitteet      
Visio Eriksnäsin tulevaisuudesta

 

Utredningar som berör planarbetet

 

Utredningar som berör området, på finska

Utredningar av Ramboll Finland Oy år 2013:
Eriksnäs delgeneralplan - tekniska utredningar och planering osayleiskaavan tekniset selvitykset ja suunnittelu
Eriksnäs delgeneralplan - behovsprövningen för Natura-bedömningen av Sibboviken: Sipoonjoen Naturatarveharkinta
Eriksnäs delgeneralplan - konsekvensanalys vaikutusten arviointi
Bilagor:
Eriksnäs delgeneralplan - gatuhierarkin katuhierarkia
Eriksnäs delgeneralplan - trafikplan liikennesuunnitelma
Eriksnäs delgeneralplan - gatunätet södra delen  katuverkko eteläosa
Eriksnäs delgeneralplan - gatunätet norra delen katuverkko pohjoisosa
Eriksnäs delgeneralplan - lättrafikrutter kevyenliikenteen reitit
Eriksnäs delgeneralplan - bussförbindelser bussiyhteydet
Eriksnäs delgeneralplan - busshållsplatser bussipysäkit
Eriksnäs delgeneralplan - trafikprognos och -granskning - liikenne-ennuste ja toimivuustarkastelu
Eriksnäs delgeneralplan - vattenförsörjningens plankarta vesihuollon suunnitelmakartta

Översikt av de historiska kartorna

Utredning om ytvatten, på finska 

Maisemaselvitys   
Maisemaselvityksen täydennys     
Liite 1    
Liite 2      
Liite 3     
Liite 4 

Etelä-Sipoon liikennevisio

Bullerutredning:
Lausunto melusta 
Liite lausuntoon melusta, osa 1  
Liite lausuntoon melusta, osa 2 
Liite lausuntoon melusta, osa 3 
Liite lausuntoon melusta, osa 4
Liite lausuntoon melusta, osa 5    

Naturutredningar:
Luontoselvitys 2011-12, del 1
Luontoselvitys 2011-12, del 2
Faunatican luontoselvitys 2010    
Luontoselvitys Eriksnäsiin 4.7. 2011

Senast ändrat 30.01.2018