Gatuvy

suomeksi

TM 2 Detaljplan för Tallmo centrum, södra delen

TM 2 Preliminär avgränsning på guidekartan

Det ungefär 45 hektar stora planeringsområdet är beläget mellan Tallmo nuvarande bycentrum och slalomcentret, i huvudsak på ett skogbevuxet backområde. Området gränsar i norr till Kervo-Borgå-banan (beträff ande den planerade matargatan till Mårtensbyvägen), i öster till egnahemsbosättningen längs Tallomvägen, i söder till Tallmovägen och i väster till bosättningen vid Vanikkobrinken.

Målet är att området utgör ett mångformat, tätt och effektivt genomfört bostadsbetonat område för ca 1600-2000 invånare nära Tallmo blivande tätortscentrum och tågstationen. Parallellt med boende (i huvudsak i anslutning till byggnaderna och i bottenvåningarna) anvisas sådana affärs-, arbets- och servicelokaler som inte medför störningar för omgivningen.

Genom effektivt byggande och en tät struktur skapas förutsättningar för goda kollektvtrafikförbindelser (i första fasen för busstrafiken och på längre sikt för en tågförbindelse mellan Kervo-Nickby) och för att färdas till fots och med cykel. Genom planområdet går en lokal matargata på samma sätt som i delgeneralplanen. För matargatan föreslås en planskild anslutning med banan. I framtiden utgör matargatan en förbindelse i nordlig-sydlig riktning från Mårtensbyvägen till Kervovägen, och det är tänkt att den
också ska fungera som en av huvudtrafikrutterna för den lokala busstrafiken genast från och med de första byggfaserna av Tallmo-området.

Kontaktpersoner

Suvi Kaski, planläggningskoordinator, tfn 040 191 6082

Jarkko Lyytinen, detaljplanechef, tfn. 050 409 3957

E-postadersser: fornamn.efternamn@sibbo.fi

Prenumererera på e-postmeddelande

Om du vill ha information till din e-post om hur detaljplanen framskrider, skicka ett meddelande till suvi.kaski@sibbo.fi.
Du får till din e-post info om bl.a. planens framläggande.

Detaljplaneutkastet utarbetas som bäst och avsikten är att lägga fram det under våren. Närmare information om framläggandet informeras via e-postlistan och kungörs på kommunens webbsidor.

Startskedet

Människor i planeringskvällPlaneringskväll till Tallmo

Torsdagen den 15.6.2017 arrangerades en planeringskväll i anknytning till planläggningen av södra delen av Tallmo centrum. Tack till alla deltagare!

Under planeringskvällen kunde man bekanta sig med den preliminära referensplanen för södra delen av Tallmo centrum. Övriga teman för planeringskvällen var Tallmos image och varumärke samt webbkommunikation.
Bekanta dig med presentationsmaterialet:

Utgångspunkter för planeringen: delgeneralplan och idéplan (pdf)
Referensplan för södra delen av Tallmo centrum: illustration (pdf)
Referensplan för södra delen av Tallmo centrum: illustrationer (pdf)
Tallmos image och varumärke: Plock ur enkätresultaten (pdf)
Framtidens Tallmo: Vilket ord tycker du beskriver framtidens Tallmo? (pdf)
Webbkommunikation i planeringen av Tallmo (pdf)

Detaljplanearbetet kungörs anhängigt 30.11.2016

Kungörelse (pdf)
Program för deltagande och bedömning  (pdf)

Utredningar

Naturinventering (pdf, rapporten endast på finska)
Behovsutredning om stationen (pdf, rapporten endast på finska)

Senast ändrat 21.08.2018