M 2 Massby ridcentrum

Suomeksi

Detaljplaneändring

Planeringsområdet ligger i södra Sibbo vid Massbyvägen, söder om Arla Ingmans fabrik och hör till Massby by. Målet är att utvidga det existerande ridcentret och anvisa några byggplatser för fristående egnahemshus på området.

Kontaktpersoner

Mirva Talusén, planläggare, Sibbo kommun
tfn 040 1916 023
fornamn.efternamn@sibbo.fi

Niina Ahlfors, enhetschef, Ramboll Finland
tfn. 040 1768 252
e-post: fornamn.efternamn@ramboll.fi

Förslagsskedet

Detaljplanen var offentligt framlagd 16.10. – 14.11.2015.

Kungörelse (pdf)

Detaljplanekarta (pdf)

Beskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor (pdf)

Byggsätttsanvisningar (pdf)

Utredningar

Dagvattenutredning (2015 endast på finska)
Trafikutredning (2015 endast på finska)
Naturutredning (2014 endast på finska)

Startskedet

Detaljplanen kungjordes anhängig 27.8.2014.

Kungörelse 27.8.2014 (pdf)

Planområdet utvidgades och det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning kungjordes framlagt 4.6.2015.

Kungörelse 4.6.2015 (pdf)
Program för deltagande och bedömning, uppdaterad 3.6.2015 (pdf)

Markägarmöte ordnades onsdag 10.6.2015 i Massby ridcentrum. Tack till alla deltagare!

Senast ändrat 21.08.2018