K 8 B Detaljplaneändring för Sandbackavägen

Detaljplan och detaljplaneändring för Söderkulla företagspark, södra
Hassellunden och Tarapottens arbetsplats- och bostadsområden

Suomeksi

Det ca 52 ha stora planeringsområdet ligger vid Sibboviken i södra Sibbo söder om Söderkulla centrum invid Borgåleden. Det omfattar Tarapottens arbetsplatsområde och åkrarna nordost om det samt bostads- och semesterbostadsområdena i början av Bondasvägen.Planområdet på guidekartan >

Målet är att bilda ett arbetsplatsområde i enlighet med generalplanen nordost om Borgåleden.

Kontaktpersoner

planläggningschef Matti Kanerva
tfn (09) 2353 6720

planläggningsarkitekt Jarkko Lyytinen
tfn (09) 2353 6724

e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi

 

Planområdet på flygbild

Utkastskedet 

Utkastet till detaljplaneändring och det uppdaterade programmet för deltagade och bedömning var framlagda 14.9 – 15.10.2017

Invånartillfället hölls 20.9 kl 17-19 i Sipoonlahden koulu.

Kungörelse 14.9.2017 (pdf)

Plankarta (pdf)

Planbeskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor (pdf):
Bilaga 1. Uppföljningsblankett (uppdateras i godkännandeskedet)
Bilaga 2. Program för deltagande och bedömning
Bilaga3. Promemoria från myndigheternas samråd
Bilaga4. Detaljplanekarta
Bilaga5. Planbeteckningar och -bestämmelser
Bilaga6. Illustration
Bilaga7. Hiekkamäentien ak-muutosalueen hulevesiselvitys (dagvattenutredning), Sito Oy, 2016
Bilaga8. Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys (trafikutredning), Sito Oy, 2015
Bilaga9. Maaperä ja rakennettavuusselvitys (utredning om jordmån och byggbarhet), Ins.t.Severi Anttonen Ky, 2016
Bilaga10. Itä-Taasjärven ja Hiekkamäen asemakaavojen luontoselvitys (naturutredning), Ymp. suunnittelu Enviro Oy, 2016
Liite 11. Palveluverkkoselvitys (servicenätsutredning), WSP Finland Oy, 2016

Illustration

Illustration

Startskedet

Detaljplanen kungjordes anhängig 27.3.2014.

Kungörelse 27.3.2014 (pdf)

Det anhängiga detaljplanenearbetets avgränsning har utvidgats mot nordost.
Det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning var framlagt 19.5–20.6.2016.

Kungörelse 19.5.2016 (pdf)
Program för deltagande och bedömning 19.5.2016 (pdf)

-

Tidigare uppdatering av programmet för deltagande och bedömning

Kungörelse 3.9.2015 (pdf)
Uppdaterat program för deltagande och bedömning 3.9.2015 (pdf)

Utredningar (på finska)

Senast ändrat 17.10.2017